Esileht » Elu ja Inimesed » Tähtpäev »

Valgamaa sai saja-aastaseks

09.09.2020 | | Rubriik: Tähtpäev
Igor Gräzin esinemas Valgamaa juubeli puhul korraldatud kõnekoosolekul Valga raekojas. Valga valla Facebooki-leht.

Maakonna 100. aastapäeva tähistamisel mängisid olulist rolli seal asuvad luterlikud kogudused.

Pärast seda, kui Eesti-Läti pii­ri kindlaksmääramisel lii­de­ti Valga põhiosa Eestiga, o­t­sus­tas vabariigi valitsus 6. sep­tembril 1920 moodustada lin­na ümber asuvatest val­da­dest uue maakonna. Val­ga­maa piirid, mis määrati täp­se­­malt kindlaks järgmise aas­­ta veebruaris, olid üldiselt sar­nased tänapäevastega. Vaid Otepää piirkond jäi tollal veel Tartumaa koosseisu.

Juubelit otsustati ava­li­kult tähistada Valgamaa Oma­va­lit­suste Liidu esimehe ­Agu Kab­ritsa initsiatiivil, kes on ühtlasi Hel­me koguduse juhatuse esi­mees. EELK Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Su­vi selgitas Eesti Kirikule, et ki­riku jaoks oli seejuures kõige olu­lisem palvetada maakonnas ela­va umbes 28 000 inimese elu ja hea käekäigu eest.

1925. aastal otsustas EELK ki­ri­kupäev luua ka Valga praost­kon­na, kuid selle pii­rid ei kattunud maakonna oma­dega. Nii on see ka tänapäeval – praostkonna ühe­­teist­küm­nest kogudusest te­gutseb Va­l­­ga maakonnas vaid kuus.

Siiski palus praost Mart Jaan­son aastapäeva puhul kõi­­kides praostkonna kogu­dus­­tes eelmise pühapäeva ju­­­ma­­la­teenistustel võtta Val­­­ga­­maa inimesed ja nende te­­ge­mised eestpalvesse. Maa­kon­­nakeskuse Valga kirikus pee­tud tänujumalateenistusel oli õpe­taja Suvi sõnul altari juurde paigutatud maakonna lipp ning lauldi isamaateemalisi ki­ri­ku­lau­le. Jutlustas  endisest po­lii­ti­kust Saarte vikaardiakon Igor Gräzin.

Ent Valga kogudus soovis tähtpäeva puhul tähelepanu juh­tida ka piirkonna tu­le­vi­ku probleemidele. See­tõt­tu kor­raldati pärast ju­ma­la­tee­nis­tust kiriku kõrval asu­­vas Val­ga raekojas tee­ma­ko­hane kõ­ne­koosolek. Igor Grä­zin tutvus­tas seal paa­ri­­kümnele kuulajale oma ideed luua Valga ja Valka lin­­nast rahvusriikideülene hal­dus­ük­­sus Euroopa Liidu raames ning Valga asevallavanem Too­mas Peterson rääkis valla tule­vi­kustrateegiast.

Lisaks toimus 6. septembril Val­ga maakonna juubeli tänu­jumalateenistus ka Helme ki­ri­kus, kus kaasa teenis Tõrva man­do­liiniansambel Mandala Viive Andersoo juhtimisel.

Rain Soosaar

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)