Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Vaimulike õigusest sõlmida abielusid

20.08.2009 | | Rubriik: Teated

2001.a. suvel jõustus „Perekonnaseaduse“ muudatus, mis võimaldab regionaalministril anda kiriku, koguduse või koguduste liidu vastava ettevalmistusega vaimulikule õiguse täita perekonnaseisuasutuse ülesandeid, mis on seotud abielu sõlmimisega. Taoline seaduse muutmise eesmärk oli anda vaimulike poolt sõlmitavatele abieludele võrdne õiguslik jõud perekonnaseisuasutuses sõlmitavate abieludega. Sügisel toimusid piirkondlikud koolitused ja atesteerimised ning aasta lõpus said ka esimesed vaimulikud ministrilt vastava õiguse ning riigivapiga nimelise pitsati. Esimesed abielude sõlmimised toimusid 2002.a.; tänaseks on vastava õigusega vaimulikke Eestis 164 ning järgnev tabel näitab, kui palju on nende aastate jooksul vaimulikud abielusid sõlminud.
 
Aasta    Kokku abielusid sõlmitud    Vaimulike sõlmitud abielud      
2002    5852    467      
2003    5705    407      
2004    6019    447      
2005    6141    440      
2006    6972    499      
2007    7051    579      
2008    6175    617      
2009 (I poolaasta)    2061    159     

Käesoleva aasta 3.juunil kuulutas Vabariigi President otsusega nr 488 välja „Perekonnaseisutoimingute seaduse“ (RT I, 12.06.2009, 30, 177), mis jõustub 1.juulil 2010.a.
Uus seadus puudutab nii neid vaimulikke, kellele on minister andnud abielu sõlmimise õiguse, kui ka neid, kes seda õigust soovivad saada.

Seaduse § 55 lõike 1 kohaselt vaimulikud, kes soovivad jätkata abielu sõlmimisega seotud perekonnaseisutoimingute tegemist, peavad enne seaduse jõustumist sooritama perekonnaseisuametniku eksami, kus kontrollitakse teadmisi perekonnaõigusest ning perekonnaseisutoimingute tegemise õiguslikest alustest ja infotehnoloogilisest korraldusest.
Eksamile eelneb järgmise aasta kevadel ettevalmistav koolitus, mille korraldab Siseministeerium koostöös teiste perekonnaseisuasutustega.
Eksami sooritanud vaimulik saab abielu sõlmimise kinnitamise õiguse viieks aastaks, eksami mittesooritanud vaimulik kaotab õiguse abielude sõlmimist kinnitada.

Võrreldes praegu kehtiva „Perekonnaseadusega“ täpsustab uue seaduse § 17 tingimusi, millele peab vaimulik vastama, et saada abielu sõlmimisega seonduvate ülesannete täitmise õigus:
„§ 17. Abielu sõlmimisega seonduvate ülesannete täitmise õigus
(1) Regionaalminister võib anda kiriku, koguduse ja koguduste liidu vaimulikule õiguse täita abielu sõlmimisega seonduvaid perekonnaseisuasutuse ülesandeid, kui:
1) vaimulik on teovõimeline;
2) vaimulik on vähemalt 21-aastane;
3) vaimulik valdab eesti keelt kõnes ja kirjas;
4) vaimulik on vähemalt keskharidusega;
5) vaimulik on läbinud käesoleva seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud koolituse ja sooritanud perekonnaseisuametniku eksami;
6) vaimulikul pole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
7) vaimulik pole eeluurimise või kohtu all süüdistatuna kuriteos, mille eest seadus näeb ette vabadusekaotuse;
8) vaimulikult pole jõustunud kohtulahendiga ära võetud perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õigust;
9) vaimulikku pole karistatud haldus- või kriminaalkorras korruptiivse teo eest;
10) vaimulik on Eesti, Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik.“

Kuni 1.juulini 2010 kehtivad aga veel praegune, 1994.a. pärinev „Perekonnaseadus“ ning  2001.a. pärit Vabariigi Valitsuse määrus nr 317 „Abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete kiriku, koguduse või koguduste liidu vaimulikule üleandmise ning täitmise tingimused ja kord“. Selle määruse § 2 kohaselt peab Siseministeerium korraldama üks kord aastas septembris vaimulike ettevalmistuseks perekonnaseisuasutuste ülesannete täitmisega seotud koolituse.
Käesoleval aastal tähendaks sellise koolituse korraldamine seda, et lähtutaks veel mõned kuud kehtivast „Perekonnaseadusest“, koolituse ning atesteerimise läbinud vaimulik võib saada abielu sõlmimise õiguse ning juba järgmise aasta kevadel peab ta tulema uue seaduse kohasele koolitusele.

Taoline seaduste muutustest tulenev olukord on ka põhjus, mis me ei ole ajalehtedes selle koolituse toimumist reklaaminud ega osalemissoove küsinud. Loomulikult tuleb Siseministeeriumil vastav koolitus ka selle aasta septembris läbi viia, kui on soovijaid, aga kas see on mõistlik…
Palun usuliste ühenduste vaimulikel ja juhatustel nüüd selle info alusel otsustada, kas soovitakse ka sel aastal saada koolitust abielu sõlmimise õiguse taotlemiseks. Kui soovitakse, siis palun sellest 10.septembriks teada anda usuasjade osakonnale (e-postil: ilmo.au@siseministeerium.ee ).

Järgmise aasta kevadel korraldatavad uue seaduse teemalised koolitused oleme kavandanud taas piirkonniti, esmaste plaanide kohaselt toimuksid need Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Täpsema info koolitustele registreerimiseks edastame ajakirjanduse teel ja kirikuvalitsuste kaudu.

Ilmo Au
Usuasjade osakonna juhataja

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)