Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Uute vaimulike ootuses

18.09.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Septembrikuu on endaga kaasa toonud uue õppeaasta alguse väga paljudele erinevas eas ja eri formaadis tarkust taga nõudjatele – koolijütsidest kuni doktorantide ja väärikate ülikoolides õppijateni välja. Uut õppeaastat alustab ka EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar, mille ülesandeks on vaimulikuameti kandidaate ordinatsiooniks ette valmistada. Kuu alguses otsustas EELK konsistoorium kandidaatidega põhjaliku tutvumise järel võtta pastoraalseminari diakonikoolitusele vastu kuus õppijat, neist neli meest ja kaks naist.
Täpselt nädala pärast astuvad peapiiskopi moodustatud eksamikomisjoni ette neli kandidaati, kes on esitanud avalduse pastoraalseminari preestrikoolitusele astumiseks, täitnud selleks vajalikud haridusnõuded ning kogunud soovitused. Neil seisab ees põhjalik kahepäevane eksam, mis koosneb kõiki teoloogia valdkondi hõlmavast suurest kirjalikust eksamist ning intervjuudest, mille käigus komisjoni liikmed ja peapiiskop hindavad kandidaatide teoloogilisi vaateid ja väärtushinnanguid, isiklikku usu- ja palveelu, suhtlemise ja meeskonnatöö oskusi, juhtimispädevusi, tervislikku seisundit ning kutsumust ja motivatsiooni vaimulikuna teenimiseks. Seejärel teeb komisjon otsuse nende vastuvõtmise kohta preestrikoolitusele.
Nagu eelnevast näha, läbivad vaimulikuameti kandidaadid meie kirikus väga põhjaliku ja tiheda sõela. See sõelumine on saanud alguse otsusest asuda õppima teoloogiat, jätkunud valikute tegemises ning aja ja vaimujõu panustamises selleks, et viia oma õpingud pere ja põhitöö kõrvalt lõpule, teenides samal ajal erinevates ülesannetes praktilises kogudusetöös, ning saavutab kulminatsiooni konsistooriumi eksamitel ja pastoraalseminari õpingutes, mille eduka läbimise järel teeb peapiiskop otsuse kandidaadi ordineerimiseks. Kohati võib tunduda, et tee vaimulikku ametisse on liigagi pikk ja sõel ülearugi tihe, kui võtta arvesse, et vaimuliku ametiga kaasnevad palga- ja töötingimused ning sotsiaalne positsioon on meie oludes kaugelt kesisemad kui teistel samaväärse haridusega spetsialistidel, keskastme juhtidest rääkimata.
Ometi on see teekond ja sõelumine vajalik, kuna selle käigus valmistame ette mehi ja naisi, kelle hooleks Kristus usaldab oma karja. EELK kirikuseadustikus öeldakse: „Vaimulik amet on Kristuse seatud karjase-, kuulutamis- ja teenimisamet ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku teenistuses, mis rajaneb kõigi kristlaste osalemisel Kristuse kuninglikus preestriametis. EELK tunnustab vaimuliku ametina piiskopi, preestri ja diakoni ametit. Piiskopi ja preestri amet seisneb õpetamises, kuulutamises, sakramentide talitamises ja kirikukari rakendamises. Diakoni amet seisneb kuulutamises ja ligimese teenimises.“
Seda rõõmsamad ja tänulikumad võime olla seeüle, et Issand jätkuvalt kutsub oma kaastöölisteks mehi ja naisi, kelle kaudu ta tahab oma kirikut siin Maarjamaal koguda ja kasvatada, hoida ja õnnistada, võimestada ja varustada, juhtida ja läkitada. Kandkem sel nädalal eriliselt oma eestpalveis neid, kellel seisab ees vastuvõtueksam preestrikoolitusele ja kes alustavad õpinguid pastoraalseminaris, samuti seminari õppejõude ning juhatajat piiskop Einar Soonet ja assistent Liina Sandrit.
Kuid mõelgem tänus ja eestpalves ka neile vaimulikele, kes teenivad meie kirikus juba aastaid või aastakümneid – võib-olla mõnikord väsides, kindlasti iga päev eksides ja vigu tehes, kuid ometi ustavalt ja pühendunult oma ametivannet järgides ja armastusest Kristuse vastu tema karja hoides. Eriliselt aga mõelgem igaüks oma koguduse õpetajale – leidkem võimalus teda mõne sõbraliku või ülesehitava sõnaga toetada, mõne väikese üllatuse või tähelepanuavaldusega märku anda, kui oluline, vajalik ja hindamatu on see töö ja teenistus, milleks ta oma elu on pühendanud.
Õnnistagu Jumal oma Sõna külvi ja külvajaid ning kinkigu sellele kasvu ja rohket lõikust!
Tiitus,Marko_2014

 

 

 
 

Marko Tiitus,
assessor

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)