Slava Ukraine
Esileht » Mitmesugust » Järjejutt »

Usklikkus ja Eesti ühiskond, 2. osa

10.11.2004 | | Rubriik: Järjejutt

(Algus Eesti Kirik nr 42, 3.11.)

Sugu

On väidetud, et üldreeglina on usul olnud naistele juba aegade algusest omane suurem külgetõmme. Ka meie andmetel tuleb mehi ja naisi kõrvutades esile sama printsiip, kusjuures ilmneb see nii 1993. kui ka 2003. aasta küsitluses (tabel 2). Naiste edestumus on veelgi märgatavam siis, kui vaadelda koos nii usklikke kui ka usust mõjutatud inimesi – taoliselt vastanuid on viimases küsitluses naistest 45%, meestest 28%.
Seevastu meeste hulgas kohtab naistega võrreldes sagedamini usu suhtes ükskõikseid vastajaid ja lausa kaks korda rohkem neid, kes usku täiesti eitavad. Küsitluse «Eesti 2003» andmetel on negatiivse hoiakuga inimesi meestest 12%, naistest 6%.

Tabel 2. Muutused meeste ja naiste suhtumises usku aastatel 1993-2003, %

  1993 2003
Suhtumine usku Mehed Naised Mehed Naised
Olen usklik 5 11 9 14
Olen mõneti usust mõjutatud 24 36 19 31
Olen ükskõikne 45 30 41 31
Suhtun usku eitavalt 10 5 12 6
Raske öelda 16 18 19 18

Allikas: «Eesti 93» ja «Eesti 2003», TPÜ RASI

Vanus
Ootuspäraselt tuleb vanuse lõiget vaadates esile üldteada tendents, mis kordub mõlemas küsitluses: vanemaealised on rohkem usust huvitatud kui noored (tabel 3). Nii on 2003. aasta uuringu kohaselt tõsiusklikke ja usust mõneti mõjutatuid ühtekokku alla 25aastaste seas 28%, seevastu üle 55aastastest juba 42%.
Ka on erinevus oluline kõrvutades usu suhtes ükskõikseid inimesi – noorte hulgas kohtab neid 43%, vanemaealistest 30%. Seejuures on noorte grupis taolise hoiakuga vastajate arv viimase kümne aasta jooksul isegi mõnevõrra kasvanud. Noorte puhul tuleks tähelepanu juhtida veel ühele faktile – aastatel 1993-2003 vähenes usku soosivalt suhtujate osakaal 37%-lt 28%-le.

Tabel 3. Muutused suhtumises usku noorte ja vanemaealiste hulgas aastatel 1993-2003, %

  1993 2003
Suhtumine usku Alla 25a 55+ 25a 55+
Olen usklik 5 14 10 14
Olen mõneti usust mõjutatud 32 33 18 28
Olen ükskõikne 36 32 43 30
Suhtun usku eitavalt 9 6 10 8
Raske öelda 18 15 19 20

Allikas: «Eesti 93» ja «Eesti 2003», TPÜ RASI

Ent siinkohal on tähtis vaadata olukorda ka teistes vanuserühmades. Tabelist 4 on näha, et küsitluse «Eesti 2003» andmetel on tõsiusklike osakaal enamuses gruppides ühesugune. Kuid jälgides usust mõneti mõjutatuid, siis nooremas eagrupis on taoliselt vastanuid kõige vähem, samas edaspidi, juba 25. eluaastast alates protsent tõuseb ja mis eriti huvitav, püsib kõikides eagruppides peaaegu ühesugusel tasemel (26-28%). Veel selgub, et mida vanemat eagruppi vaadata, seda vähem on nende hulgas usu suhtes ükskõikseid inimesi.

Tabel 4. Suhtumine usku erineva vanusega gruppides aastal 2003,

Suhtumine usku Alla 25a 25-34 35-44 45-54 55+
Olen usklik 10 9 13 11 14
Olen mõneti usust mõjutatud 18 26 26 28 28
Olen ükskõikne 43 39 36 33 30
Suhtun usku eitavalt 10 9 7 9 8
Raske öelda 19 17 18 19 20

Allikas: Elanikkonnaküsitlus «Eesti 2003», TPÜ RASI

Niisiis võib üllatusega nentida, et andmestik lükkab ümber üldlevinud seisukoha – usklikud on ennekõike vanemad inimesed. Saab ju tabelist 4 välja lugeda, et Eestis pole usk ainult vanemate inimeste pärusmaa, vaid usklikkonda kuulub küllaltki palju 25-34aastaseid ja keskeas inimesi. Ja mis samuti oluline märkida – olukord, kus üle 55aastaste inimeste hoiakud on sarnased teiste vanusegruppide omadega (välja arvatud noored), ilmneb üksnes 2003. aasta küsitluses. Varasemates uuringutes, näiteks 1993. aastal, oli usust huvitatuid kõige rohkem ikkagi vanemas elueas – 47%, ülejäänud eagruppides, ka noorte hulgas!, oli see osakaal 37% ümber.
(Järgneb.)

Virve-Ines Laidmäe

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)