Esileht » Online » Online artiklid »

Usk mõjutab Eesti inimeste eetilisi valikuid

28.06.2010 | | Rubriik: Online artiklid

Usu tähtsus Eesti inimese elus mõjutab tema eetilisi valikuid, kuid ei mõjuta argisituatsioone, selgub täna avaldatud Saar Polli religioonisotsioloogilisest uuringust.

 Uuringust selgus, et aususes, seadusekuulekuses ja igapäevastes situatsioonides õige otsuse langetamisel pole vahed usku väga oluliseks, väheoluliseks või üldse mitte tähtsaks pidavate inimeste vahel märgatavad.

Näiteks altkäemaksu võtmise, varastatud kauba müügi, müüja petmise, liikluseeskirja rikkumise ja piletita sõidu mõistsid inimesed üldiselt hukka olenemata oma usulistest vaadetest.

Uuringut tutvustanud sotsioloog Andrus Saar seletas seda keskkonna ehk ühiskonnaelu normidega, mis loovad ühtsed arusaamad õigest ja valest, lubatust ja keelatust.

Märgatavad vahed olid eetilistes küsimustes nagu abordid, prostitutsioon, homoseksualism, samasooliste abielud ja lapsendamisõigus, eutanaasia, inimese kloonimine, enesetapp, abieluvälised ja -eelsed seksuaalsuhted, narkootikumide kasutamine. Kõikides neis küsimustes oli usku oluliseks pidavate inimeste suhtumine hukkamõistev, tõrjuv või keelav ehk väärtused olid konservatiivsemad.

 Samas näiteks valetamise õigustamisel polnud eri gruppide vahed märgatavad. Nii pidas ka kolmandik usku väga oluliseks pidavatest inimestest lubatavaks valet, mis ei kahjusta kellegi teise huve. Sarnased olid ka usku vähetähtsaks ja üldse mitte tähtsaks pidavate inimeste vastused. Kümnendik õigustas valetamist isikliku kasu saamisega, seda nii usku väga tähtsaks kui ka täiesti ebatähtsaks pidajate hulgas.

Usku väga tähtsaks pidavad inimesed olid rohkem surmanuhtluse ja omakohtu vastu kui usku mitte tähtsustavad inimesed. Erinevused küündisid 10 protsendini.

Usku väga oluliseks pidavad inimesed pidasid parimaks kooseluvormiks laulatatud abielu (27 protsenti), teistest vastanutest eelistas seda vaid kümnendik. 54 protsenti nii usku eriti tähtsaks ja üldse mitte tähtsaks pidajaist väärtustasid registreeritud abielu. Usku mitte eriti tähtsaks pidajatest pooldas registreeritud abielu 64 protsenti.

Edasi loe Postimees.ee-st.

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)