Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Ühistöö kogukonna hüvanguks

01.06.2016 | | Rubriik: Ühiskond

SEMPRE-projekti Eesti koordinaatorid Merle Krigul (paremal) ja Nelli Vassila projekti koolitusel Rootsis. Erakogu

Rahvusvahelise SEMPRE-projekti koosviibimisel Luleås Rootsis oli koos 17 sotsiaalvaldkonna ja haridusasutuse partnerit Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist, Eestist ja Taanist.

Eestit esindasid Merle Krigul Ühiskonnatöö Sihtasutusest ja Nelli Vassila EELKst.
Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE (Social empowerment in rural areas) keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜd, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Sellega pakutakse strateegilist koostööd, koolitust ja ka toetust oma väikeprojektide algatamiseks. Nendeks võivad olla näiteks kohaliku lastehoiu pakkumine või transporditeenuse käivitamine.
Projekti juhtpartneriks on Schleswig-Holsteini Liidumaa Diakooniakeskus; Eesti-poolsed partnerid on Ühiskonnatöö SA ja EELK. Projekti on tutvustatud EELK sõpruskoguduste 2016. aasta nõupidamisel Rendsburgis ning see on edaspidi Eesti ja Põhja-Saksamaa sõpruskoguduste ühiseks aruteluteemaks.
Üheks siduvaks teemaks projektis on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõive jm. Projekt SEMPRE pakub sotsiaalteenuste osutajatele võimalusi luua sihtgrupi toetamiseks kohalikud võimestusvõrgustikud.
«Kes oma põldu harib, sel on leiba küllalt, aga kes tühja taga ajab, on meeletu» (Õp 12:11). Parafraseerides võime öelda, et projekt SEMPRE künnab põllu, millel sotsiaalteenuste osutajad saavad kasvatada vilja, et aidata perekondi.

Projekt Võrumaal ja Viljandis
Esimene SEMPRE maakondlik ümarlaud toimus Võrumaal, kus olid kohal mitme omavalitsuse, kiriku ja MTÜ esindajad. Koosviibimine oli edukas, mis näitab, kui oluline on erinevate valdkondade esindajaid kokku saada, et arutada võimalusi sihtgrupi heaolu parandamiseks.
Osalejad olid väga motiveeritud. Arutati nii maal elavate üksikute eakate inimeste üldist vajadust vestluse järele kui ka mitmeid koostöö loomise võimalusi. Kohalviibijaid puudutas sügavalt lugu eakast, kes viimases üksinduses tuli psühhiaatri vastuvõtule, et leida oma hingele kosutust. Koos tõdeti, et vaimulike kodukülastused saaksid üksikute inimeste ängi tunduvalt leevendada.
Ka Viljandimaa vaimulikel oli võimalik arutada projekti SEMPRE käivitumist oma maakonnas ja selle mitmetahulisi kasutegureid. Vastukaja oli positiivne.

Kohtumiselt Rootsis
Kolm Rootsis oldud päeva olid tihedalt sisustatud koosviibimiste, arutuste ja lõimumisüritustega. Vahetati palju teadmisi toimivatest lahendustest nii Rootsis kui mujal. Meeldejääv oli Luleå tehnoloogiaülikoolis töötava Malin Lindbergi ettekanne. Tema erialaks on kõikvõimalikud innovatsioonid. Ettekande läbivaks teemaks oli meie muutuv maailm ja vajadus kasutusele võtta uudseid lahendusi. Uuendus võib seisneda ka lihtsas mõtlemisviisi korrigeerimises, mis võimaldab meil muutustega paremini toime tulla.
Arutati ka erinevaid meetodeid sihtgrupi kaasamiseks ja nende vajaduste väljaselgitamiseks. Uudne lähenemine maapiirkonna sotsiaalsel võimestamisel on sihtrühma kaasamine sellisel viisil, et lahendused sotsiaalsete vajaduste leevendamiseks sünnivad ühistegevuses, milles iga osapool panustab temale omaste ressurssidega. Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.
Üheks võimalikuks meetodiks pakuti tuleviku ümarlaua metoodikat (Future Workshop). Kokkuvõttes pakuvad sihtgrupi esindajad kõigepealt oma probleemidele kõikvõimalikke utoopilisi lahendusi, mille praktilisust seejärel enne nende rakendamist hinnatakse. See meetod võimaldab kaasata sihtgruppi ennast ja avas­tada neid võimalusi, mis seni märkamata on jäänud.

Kuidas edasi?
Kutsume üles kogudusi, omavalitsusi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid endast teada andma ja projektiga ühinema. Aitame teil luua piirkonnas töötava võrgustiku, mille kaudu saavad abi ka piirkonna väetimad.
Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja kohaliku omaalgatuse programmi eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamisel ning kogukondliku algatusvõime suurendamisel. Projekt panustab Euroopa Liidu eesmärkide elluviimisesse aastani 2020.
Nelli Vassila

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)