Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Toomas Nigola teenib kirikut meediatööga

16.09.2020 | | Rubriik: Persoon kaasajast
Toomas Nigola (vasakul) on oodatud külaline Eesti Kiriku toimetuses. Pildil intervjueerib teda toime­taja Rain Soosaar. Liina Raudvassar.

Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola on üks neist EELK vaimulikest, kes lisaks teoloogilisele haridusele saab kirikut teenida ka oma teise eriala kaudu. Sel aastal tunnustas kirik teda meediapreemiaga.

Toomas Nigola on nimelt lõpetanud ka Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ning kasutab omandatud teadmisi kiriku meediatöös osaledes.

„Seos ajakirjandusega on olnud juba päris põhikooliaegadest kusagil seal taustal või see pisik on olnud sees,“ kinnitab Nigola ise. „Ja selle tõttu ka kirikutöös on justkui kuidagi olnud loomulik mu jaoks see, et ma haakun nende teemadega ja kasutan ka neid andeid ning oskusi.“

Kogemus ja teadmised

Meediaga puutus Nigola esmakordselt kokku juba teismelisena. Muu hulgas tegi ta siis koos pinginaabriga skaudisaadet Pärnu Raadios, ent esines ka Vikerraadio „Kiikerkavas“ ja kirjutas üht-teist ajalehtedele.

Seetõttu on üsna loomulik, et usule tulemisele järgnes kaastöö kristlikule meediale. Juba teoloogiaõpingute ajal Tartu ülikoolis oli ta saatejuhiks Pereraadios ning on hiljem vaimulikuna avaldanud artikleid ka Eesti Kirikus, olles praegu üks lehe kolumnistidest.

Viis aastat tagasi kutsus peapiiskop Urmas Viilma tollal juba Põlvas kirikuõpetaja ametit pidanud Nigola aga konsistooriumi avalike suhete talitusse, kus viimane on tegelenud peamiselt kiriku sõnu­mi vahendamisega veebi­meedia kaudu. Viimasel ajal on kiriku ­meediatöö laienenud ning ka Nigola uusi ülesandeid saanud. Muu hulgas on ta seotud portaali E-Kirik tööga ning teeb veebisaadet „Taevas tuleb appi!“.

Lisaks mitmekülgsele meediatöö kogemusele on Nigola omandanud 2017. aastal Tartu ülikoolis magistrikraadi kommunikatsiooni­juhtimise erialal. Tema enda kinnitusel on õpingud aidanud saada valdkonnast palju süstemaatilisema ülevaate, aidanud näha ki­­riku kommunikatsioonitöö puudujääke ning rea­listlikult hinnata võimalusi nende üle­ta­mi­seks.

Ühtse inforuumi poole

Kuidas siis näeb kirikliku meedia hetkeolukorda inimene, kes oskab teemale läheneda nii tegevvaimuliku, kommunikatsioonispetsialisti kui meediatöö tegija perspektiivist?

Esmalt nendib Nigola, et kiriklik meedia on meil üsna mitmekesine. Leidub kitsamatele sihtgruppidele mõeldud meediakanaleid, nagu näiteks noorte Plussmeedia. Oma väljaanded on ka eri teoloogilistel suundadel, rääkimata arvukatest koguduste ja praostkondade oma­dest.

Selle kõrval tõstab Nigola aga esile laiapõhja­lisemat meediat, mille eesmärk on luua meie loomuldasa kirjus ja mitmepalgelises kirikus ühtne inforuum. See kehtib muu hulgas just ka veebisaate „Taevas tuleb appi!“ kohta, mis hiljutise eriolukorra  algul kutsuti ellu peapiisko­pi initsiatiivil seoses vajadusega tagada ope­ra­tiivne infovahetus kirikurahva seas. Esialgu olidki saated pühendatud peaasjalikult sellele, kuidas koroonakriis kiriku tegevust mõjutas.

„Nüüd see saade on jäänudki tööle ja püüab sedasama eesmärki täita jätkuvalt. Katsume kajastada kirikuelu erinevaid tahke ja seda kohati ka õige praktilise poo­le pealt,“ selgitab Nigo­­la. Senised saated on seetõttu olnud pü­hen­­datud erinevatele ki­riku­töö valdkondadele na­gu kristlikud koolid, hingehoid, teenimine vähemuskeeltes jne. Edaspidi on kavas rohkem infot vahendada kogudustes toimuvast. Tulemus on tegijale endale seni rahuldust pakkunud: „Seda saadet tehes küsin asju, mida ma isegi tahaksin teada nii-öelda tavavaataja seisukohalt. Ja mulle tundub, et on päris huvitavaid vastuseid.“

Uus internetiportaal E-Kirik on aga välja kasvanud EELK kodulehe uudisterubriigist. Selle eesmärk on pigem kiriku tutvustamine väljaspool seisjatele. Huviline saab siit ülevaate kirikust ja seal toimuvast, lisaks leidub rahvavalgustuslikku laadi materjali näiteks kirikupühade kohta.

Peale konsistooriumi avalike suhete talituse tegeleb kiriku ühtse inforuumi kujundamisega ka ajaleht Eesti Kirik. Toomas Nigola leiab, et leht on internetipõhistele meediakanalitele oluliseks täienduseks. Viimaste eeliseks on operatiivsus, Eesti Kirikul aga see, et lugejatele pakutakse korralikult läbitöötatud ja toimetatud lugemismaterjali. Samuti sobivad nädalalehte pikemad ja põhjalikumad lood, mida on arvutiekraanilt ebamugav lugeda. Rääkimata sellest, et kirikulehel on omamoodi kroonikaväärtus, sest seda talletatakse sageli aastakäikude kaupa.

Üldiselt leiab Nigola aga, et konsistooriumi meediakanalid ja ajaleht Eesti Kirik ajavad sama asja. Seetõttu oleks tema meelest igati loomulik, et nad omavahel koostööd teeksid.

Abi tuleb palvest

Üldiselt võib Nigola sõnul meie kirikliku meediaga rahul olla. Siiski ei saanud ka meie vestluses üle ega ümber mõningatest avalikkuses elavat vastukaja tekitanud probleemidest.

Üks neist puudutab vaidlusi selle üle, millised peaksid olema sõnavabaduse piirid kiriklikus meedias ja kes neid peaks seadma. Mõned meie lugejad on nimelt aeg-ajalt avaldanud pahameelt kirikulehes ilmunud teatud artiklite üle, mis nende subjektiivsel hinnangul kristlikust tõest kõrvale olevat kaldunud.

Toomas Nigola möönab, et selliste probleemide tekkimist välistada ei saa. Nii on mõnes väliskirikus ametis vaimulikke, kes end täiesti avalikult ateistideks või agnostikuteks nimetavad. Sel juhul peaksid piiskopid kasutama neile antud meelevalda, keelates kiriku õpetusest lahkuminevate vaadete kuulutamise. Eestis Nigola siiski praegu suuri probleeme ei näe. Ajalehe Eesti Kirik puhul aitab neid edukalt vältida aga ka teoloogilise konsultandi olemasolu.

Teiseks kitsaskohaks on kiriklikku meediatööd kammitsev aineliste vahendite nappus. Tekib küsimus, kas annaks midagi teha, et professionaalne tase seetõttu tulevikus kannatama ei peaks. Nigola hinnangul tuleks kaaluda mõningaid kasutamata võimalusi kulude kokkuhoiuks, kuid muidu mingit imerohtu kirikliku meedia jätkusuutlikkuse tagamiseks vaevalt leiduvat. „Tuleb lihtsalt palvetada,“ leiab ta, ja lisab: „Ei saa välistada, et kui Jumal näeb, et on vaja seda kiriklikku meediat siia, siis küll ta suunab sellele ka vajalikud rahavood sisse. Seni on see ju nii toiminud ja ma arvan, et toimib edaspidi ka.“

Rain Soosaar


EELK meediapreemia

EELK meedia- ja kirjastuskomisjoni 19. mai koosoleku otsusega anti meediapreemia Põlva koguduse õpetajale Toomas Nigolale, kes kannab ka vastutust EELK meediatöö eest. Protokollis on kirjas: „Toomas Nigola on tõeliselt mitmekülgse spetsialistina pikka aega vastutanud kiriku sotsiaalmeedia eest ja koolitanud kogudusi tehnilisi vahendeid kasutama. Kriisiperioodil on ta hoolitsenud veebiülekannete levitamise eest ja teinud võimalikuks uue veebisaate ja portaali tehnilise käivitamise. Lisaks on ta ka veebisaate juht.“

Toomas Nigola

Sündinud 1981 Pärnus

Kõrgharidus teoloogia (UI, 2007) ja magistrikraad kommunikatsioonijuhtimise erialal (TÜ, 2017) 

Ordineeritud 2003 diako­niks ja 2007 preestriks

Teeninud kogudusi Kamb­jas, Pärnus jm

Alates 2007 Põlva kogu­du­se õpetaja

Alates 2015 töötab konsis­too­riumi avalike suhete ta­litu­ses

Autasud:

Kaitseliidu teenetemedali III klass (2015)

EELK meediapreemia (2020)

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)