Slava Ukraine

Teemal ‘ Piibli ajalugu ja sõnum ’

Joosua juhtis Iisraeli rahva tõotatud maale

Joosua raamatus on kirjeldus Jeeriko linna vallutamisest.Repro. Joosua raamatus on Jumal kogu maailma Issand. Ta on Jumal, kes vabastas oma rahva Egiptuse orjusest ja juhtis oma rahvast kõrberännakul. Ta on Jumal, kes lubas Iisraelil vallutada tõotatud maa ja kes täidab kõik tõotused.  Vana Testament algab viie Moosese raamatuga, mis räägivad esmalt kogu inimkonna ajaloost (1Ms peatükid 1–11) ja seejärel Iisraeli rahva ajaloo algetappidest (alates 1Ms 12. ...

Jeesus sündis juudina

Vaga Siimeon Jeesuslapsega (Simeon in the Temple). Rembrandt, 1669. Küünlapäevatähistatakse 40 päeva pärast jõulupühi 2. veebruaril. Sel päeval meenutatakse kirikus, kuidas 40-päevasena viidi Jeesus templisse ja kuidas seal õnnistas teda vaga Siimeon.  Luuka evangeeliumis öeldakse, et seda tehti selleks, et „tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks „paar turteltuvi või kaks tuvipoega““ (Lk 2:24). Seega olid juudi tavad olulisel määral mõjutamas Jeesuse elu. ...

Ühest Tallinna Jaani kiriku altarikirjast

Pühakirja sõna Tallinna Jaani kiriku altaril. Meeli Küttim. „Sulle saab küll minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse“ (2Kr 12:9). See salm on Tallinna Jaani kiriku altarilaua küljel, nii et kõik põhja pool seisvad pihilised ja armulaualised näevad neid sõnu oma silme ees. Lause on Jumala vastus apostel Paulusele, kes kannatas mingi raske haiguse all. Ta kirjutab, et talle on liha sisse antud vai, saatana ingel teda rusikatega peksma. Ta on selle pärast kolm ...

Jesaja raamatu sõnum

Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Jesaja raamatus avaneb ääretult rikas sõnum, millele ka Uue Testamendi autorid sageli viitavad. Selles kirjutises tõstetakse esile kolm teemat, milleks on tõotused Päästja sünnist (Js 9), kuulutus Issanda sulasest (Js 53) ja tõotused Issandale meelepärasest aastast (Js 61). Meile on sündinud laps Prohvet Jesaja kuulutas rahvale rasketel hetkedel uue kuninga sündi. Tõotus Taaveti aujärjel istuvast ...

Koguja leiab elu mõtte osaduses Jumalaga

„Tühisuste tühisus,“ ütleb Koguja, „tühisuste tühisus, kõik on tühine!“ Koguja raamatus kordub sõna „tühisus“ sageli. Kui raamatut kiiruga lugeda, võib tekkida tunne, et elul puudub mõte ja see on tühine. Ometi oleks see vale arvamus. Koguja raamatu võti pole mitte elu tühisust näitavates peatükkides, vaid nendes salmides, kus Koguja viib lugeja igaviku äärde. Kui Issanda kartus kirgastub, siis naaseb taas elu mõte. Kes on Koguja? Koguja raamat on üks Vana Testamendi luule- ...

Johannese kirjade lugu

Johannese kolm kirja kuuluvad nende hulka, mis olid algselt mõeldud laiemale lugejaskonnale, kui seda oli kohalik kogudus. Teine ja kolmas kiri järgnevad esimesele, mis oli alates kirjutamisest olulisemal kohal. Kirjade kaanonisse kuulumise üle vaieldi, kuid lõpuks jõudsid nad Uude Testamenti. Ilmselt olid kirjad adresseeritud Väike-Aasia kogudustele. Kirjade autor Ükski kirjadest ei kanna Johannese nime. Johannese teise ja kolmanda kirja autor kutsub ennast ...

Pauluse kiri Fileemonile

Fileemonile kirjutatud kirja on algusest peale peetud ehtsaks Pauluse kirjutatud kirjaks. Selle toetuseks kõneleb kirja isiklik ja soe toon. Ori Oneesimose naasmine koju Kiri on saadetud Fileemoni-nimelisele jõukale kristlasele, kelle juurest oli pagenud Oneesimose nime kandev ori. Põgenedes varastas ori oma omaniku vara, ilmselt raha. Fileemon elas ilmselt Väike-Aasias Kolossa linnas, millest Oneesimos oli koloslastele saadetud kirja põhjal pärit (Kl 4:9). Samas linnas ...

Ruti raamatu lugu

Gerbrandt van den Eeckhout (1621–1674) „Rutt ja Boas“, 1672. Repro Ruti raamat on Piiblis Kohtumõistjate raamatu järel. Raamatu alguses kirjutatakse, et kirjeldatud sündmused toimusid „päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut“ ehk siis üle tuhande aasta enne Kristuse sündi. Kirjaliku vormi on raamat saanud siiski sadu aastaid hiljem. Raamatu sisu, keele ja vormi abil ei ole võimalik kindlaks määrata täpset kirjutamise aega, aga tõenäoliselt on tekst kirja pandud umbes ...

Johannese evangeeliumi sõnum

Enne jüngriks saamist oli Johannes koos isa ja vendadega Geneetsareti järvel kalur. Pärimuse järgi oli ta noorim Jeesuse õpilastest, kes oli kohal Kolgatal Issanda ristilöömisel ning esimesena tühja haua juures. Evangelist Johannese ikonograafiliseks embleemiks, mille järgi teda ära tunneb, on kotkas, kes kristlikus allegoorias kehastab väärikust ja nägemist. Johannese kotkast kujutatakse tihti pea ümber oleva aupaistega. Internet Johannese evangeeliumi tuntakse ennekõike ...

Jesaja raamatu lugu

Prohvet Jesaja raamat jagatakse kolme ossa. Iga osa ajalooline taust on erinev. Raamat ja selle osad on saanud praeguse kuju mitme aastasaja jooksul. Jesaja raamatu esimese osa (Esimene Jesaja, Proto Jesaja) moodustavad peatükid 1–39. See raamatu osa jaguneb omakorda sisu põhjal nelja ossa (1–12, 13–23, 24–35, 36–39). Nendes peatükkides räägitakse põhjalikult prohvet Jesaja elust ja tuuakse ära tema kuulutustöö. Jesaja kuulutustöö mõjutas aktualiseerudes järgnevate ...

Korintlastele kirjutatud kirjade sõnum

Tundub, et Korintoses on asunud algkristluse kõige kirjum kogudus. Kirju oli ka koguduse elu- ja tegevuskeskkond, halva mainega Ahhaia provintsi pealinn Korintos. See pakkus oma elanikele kergelt pluralistliku kultuurimaailma vabameelseid eluviise ja teenuseid, mis ahvatlesid ka usuelus kogenematuid kristlasi. Kristlusele harjumatu ebamoraalne eluviis ja ebajumalate teenimine olid juurdunud linnaelanike kultuuris nii sügavale, et noorel kogudusel oli raske nende vastu ...

Mooses – alandlik Jumala teenija

Karjane on toonud oma karja Hoorebi, Jumala mäe äärde. Eaka mehe pilk suundub kibuvitsapõõsale, mis põleb, kuid ei põle ära. Ta kuuleb põõsas häält kutsuvat: «Mooses, Mooses!» «Siin ma olen,» vastab mees. «Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!» Mees võtab jalast kingad ja katab hirmunult oma näo. Mooses valib usu Mooses sündis Egiptuses heebrea abielupaarile umbes 3500 aastat tagasi. Selleks, et täita vaarao hirmsat seadust, aga ...

Psalmid ehk laulud ja nende sõnum

Usu seisukohast vaadates on Piibel Jumala sõna. Psalme vaadates ei tähenda see, et need laulud sisaldaksid üksnes Jumala kõnet inimestele. Tegelikult on psalmides Jumala kõnet inimestele tunduvalt vähem kui inimeste kõnet Jumalale. Psalmide autorid paluvad Jumalat, kurdavad oma probleemide üle ja paluvad abi ning tänavad Jumalat abiandmise ja hoolekandmise eest. Laulude kirjutajad kõnetavad Jumalat väga isiklikult «minu Jumal». Seega neil on isiklik usk Jumalasse. Teisalt ...

Võõramaalane Vanas Testamendis

k6rb1

Globaalses maailmas oleme mitmete eetiliste küsimuste ees, millele vastamisel võib Vana Testament olla igati aktuaalne allikas. Nii on ka pagulastega seotud teemadel arutledes kasu Vanast Testamendist. Vanas Testamendis esineb sõna (juutide hulgas elav) võõras (ger) 92 korda ja (väljastpoolt käima tulnud) võõramaalane (nokhri) 46 korda. Kiriku aktiivsus pagulasküsimuses on seega piisavalt põhjendatud. Mida siis Vana Testament räägib võõramaalastest ja nende ...

Matteuse evangeeliumi ajalugu

Uue Testamendi alguses on rikas nelikõla: Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium. On neli evangeeliumiraamatut, aga vaid üks evangeelium Jeesusest Kristusest, hea sõnum sellest, mida ta tegi ja õpetas ning mis temaga juhtus. Päästesõnumi tuum on tema surmas ja ülestõusmises. Evangeelium on oma juurtelt kreekakeelne sõna ja tähendab head sõnumit, rõõmusõnumit. Selle sõnaga tähistati Rooma riigis algselt teateid uue valitseja sündimisest või ametisse astumisest või ...