Esileht » Online » Online artiklid »

Tants armulaua ümber

10.08.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Süga­val Nõuko­gu­de võimu ajal ko­gu­ne­sid jul­ge­mad eest­la­sed ki­ri­kus­se tee­nis­tu­se­le sa­la­ja. Vas­ta­sel ju­hul oleks nad liht­salt võidud kin­ni pan­na. Siis, kui pio­nee­ri­laag­ri­te aeg lä­bi sai ja si­ni­must­val­ge pu­sa moo­di läks, kip­pu­sid kõik pu­be­kad pühap­äe­va­koo­li ja täis­kas­va­nu­tel tu­li tu­hin end ris­ti­da las­ta. Nüüd on la­he südaööl al­ta­ri ümber tant­su lüüa ja hil­jem kõigist teh­tud mee­le­tus­test tut­ta­va­te­le sa­la­dus­kat­te all rää­ki­da.

Ärilehe tegevtoimetaja Inge Rumessen kirjutab oma arvamusloos Eesti  Päevalehes, et   valitseb üldi­ne vai­kiv sal­li­vus Püha Vaimu kirikus toimunu kohta,  mis on ot­se­kui hal­va­nud ka ki­ri­ku esin­da­ja­te kõnevõime. „Ki­ri­kus võib pi­da­da sin­na so­bi­vat pi­du, kuid se­da tu­leb te­ha ki­ri­ku kui püha­ko­ja ning ki­ri­kus asu­va­te võima­li­ke kul­tuu­ri- ja muin­susväär­tus­te­ga ar­ves­ta­des,” on se­ni ot­se­kui võima­li­ke eda­sis­te prob­lee­mi­de väl­ti­mi­seks öel­nud EELK kui ki­ri­ku kõrgeim esin­dus. Käi­tu­tak­se nii­moo­di, na­gu loo­de­taks: äk­ki lä­heb möö­da, kui me vä­ga kõva lär­mi löö­ma ei hak­ka. Ai­nu­ke pi­sut põhja­li­kum tee­makä­sit­lus on se­ni piir­du­nud prob­lee­mipüsti­tu­se­ga, kui häs­ti meie kul­tuu­riväär­tu­sed on tur­va­tud ja kas hoo­ne­te ka­su­ta­ja ik­ka suu­dab seis­ta nen­de säi­li­mi­se eest.

Rumessen leiab, et kiriku öödisko perenaine on saanud sündmusele hinnangutevaba käsitluse igas väljaandes. Kui õiguskantsler seisab riigi tegevuse seaduspärasuse eest, siis kes peaks olema üldiste väärtushinnangute kandja ja ühiskonna moraalses mõttes suunaja, küsib ta.

 

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)