Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

EELK Konsistooriumi tänukiri

EELK Konsistooriumi otsusega 17. oktoobrist anti tänukiri muinsuskaitsealase täiendusõppe läbiviimise eest kunstiajaloolasele Sirje Simsonile ja muinsuskaitseameti koosseisuvälisele spetsialistile Liis Kibuspuule.

Üleskutse hingedepäevaks

Kutsun üles hingedepäeval, 2. novembril k.a seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega mälestama jumalateenistustel kirikutes või kalmistutel kõiki meie riigi iseseisvuse ja püsimise eest võidelnuid. Sarnase ettepaneku on teinud avalikkusele ka Riigikantselei, paludes asetada sel päeval lilli ja küünlaid lahkunute sünnikohtadesse ja haudadele. Koos Tallinna Püha Neitsi Maarja ...

Konsistooriumi oktoobrikuu istungilt

Diakonikoolitusele võeti vastu Matis Rego ja Priit Sild. EELK vaimulike nimekirjast kustutati Enri Pahapill. Kolga-Jaani koguduse õpetaja Ants Tooming on vabastatud ametikohustuste täitmisest 4. novembrist kuni 4. aprillini 2009. Sel ajal on ta peapiiskop Andres Tauli kutsel abiks Toronto Peetri koguduse teenimisel. Nimetatud ajavahemikul täidab Kolga-Jaani koguduse õpetaja ülesandeid Naatan Haamer. Kinnitati õpetajaameti ...

Konsistooriumi septembrikuu istungil

Alates 1. septembrist on praost Urmas Nagel vabastatud Rõuge koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest ja need on samast kuupäevast delegeeritud Pindi koguduse õpetajale Mait Mölderile.Peatati Jaak Pärnamägi tegevus Mehikoorma koguduse õpetajana kuni 1. septembrini 2009. Urmas Nagel määrati Mehikoorma koguduse hooldajaõpetajaks alates 2. septembrist.Tõnu Taremaa määrati Pärnu praostkonna abipraostiks alates 1. septembrist kuni järgmise korralise sinodini.Lagle Heinla avalduse ...

EELK kirikukogu otsused

Valimiste aja määramineEELK kirikukogu otsus 29.04.2008EELK kirikuseadustiku § 207 lõike 1 alusel EELK kirikukogu otsustab:1. Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009. 2. Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009. 3. EELK vaimulike konverents ...

Kontsistooriumi otsused

Konsistooriumi istungil eelmisel teisipäeval võeti vastu otsuseid koguduste õpetajate palgatoetuse kohta, kinnitati uued kirikukogu liikmed ja otsustati ka koguduste teenimise osas.Pika päevakorra üks otsustest puudutab palgatoetuskassat. EELK kirikuseadustiku § 96 alusel otsustati määrata keskkassast palgatoetust saavale vaimulikule (täiskohaga teenimisel) teenistustasu suuruseks 1,5 Eestis kehtivat miinimumpalka. Seejuures ...

Konsistooriumi otsused

8. jaanuaril otsustas kirikuvalitsus likvideerida Usuteaduse Instituudi kaplanaadi. Seetõttu määrati Randar Tasmuth, Allan Kährik, Tarmo Kulmar, Kerstin Kask ja Anne Burghardt EELK vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist 2008. Instituudi põhikirja järgi moodustasid kaplanaadi instituudis põhikohaga töötavad ordineeritud õppejõud ja töötajad ning nõukogu ettepanekul EELK peapiiskopi poolt ...

EELK XXVII kirikukogus vastu võetud seadustest

Kirikukogu muutis kirikuseadustikku. Vaimulikke, kogudusi ja praostkondi puudutavaist muudatusist tasub märkida § 69, millega koguduse õpetaja ülesannete hulka lisati muusikatöö korraldamine. Praostkonnal ei ole enam kohustust valida revisjonikomisjoni ega revidenti. (vt http://www.eelk.ee/intranet/seadus_seadustik.php). 1. jaanuarist 2008 ei anta enam välja infobülletääni «Kiriku Teataja». Kõik ...

Konsistooriumi otsused

EELK Konsistooriumi istungil 4. detsembril otsustati vabastada Jaan Jaani Lääne-Harju praostkonna abipraosti ning Keila koguduse õpetaja ja Paldiski koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. jaanuarist 2008 ning ta määrati samast kuupäevast Eesti Politseis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplaniks. Keila ja Paldiski koguduse hooldajaõpetajaks määrati kuni koguduste õpetaja ametikoha täitmiseni praost Jüri Vallsalu. Keila koguduse õpetaja ametikoht kuulutati ...

EELK piiskoplikus nõukogus

13. novembril toimunud koosolekul otsustas piiskoplik nõukogu vastu võtta liturgiakomisjoni esitatud kirikukäsiraamatu ehk agenda II osa «Talituste raamat» eelnõu ja esitada see vaimulike konverentsile heakskiitmiseks.Ühe päevakorrapunktina käsitleti EELK arengukava eelnõu. Arengukava läbivatest teemadest kõneldes tõi Juhani Jaeger välja olemasolevate kiriklike struktuuride tugevdamise ja ...

Konsistooriumi otsused

6. novembril Tallinnas konsistooriumi istungil kinnitati Urmas Paju Võnnu koguduse õpetajaks alates 6. novembrist. Seoses asumisega E.E.L.K. teenistusse kustutati õpetaja Meelis Rosma EELK vaimulike nimekirjast alates 9. novembrist. Ahto Mäe vabastati Simuna koguduse hooldajaõpetaja ülesannetest alates 6. novembrist  ja samast kuupäevast määrati Tauno Toompuu Simuna koguduse hooldajaõpetajaks. Kinnitati ka ...

Piiskopliku nõukogu otsustest

16. oktoobril toimunud piiskoplik nõukogu, millest võtsid osa kõik nõukogu liikmed (v.a piiskop Einar Soone), otsustas ühehäälselt lubada Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kasutada Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kiriku agendas (ilmunud 1951. aastal Uppsalas, kordusväljaanded 1979 ja 1994) sisalduvaid jumalateenistuste ja talituste kordasid alates EELK kirikukäsiraamatu kehtestamisest EELK kirikukogu poolt.Nõukogu ...

Konsistooriumi otsused oktoobris

EELK konsistooriumi istungil 2. oktoobril kinnitati Tõnu Taremaa Pärnu-Jakobi koguduse õpetajaks. Peapiiskopi otsusega määrati diakon Rutt Süvari teenima Järva-Madise kogudust praost Teet Hanschmidti vastutusel. EELK vaimulike nimekirja arvati Andrus Norak ning talle anti luba kandideerida vanglakaplani ametikohale. Marelle Siitasele omistati kirikumuusiku (organist-koorijuhi) A-kategooria kutse. Konsistooriumi istungil leidis ...

Tallinnas kohtuvad Eesti ja Soome kirikuvalitsuste esindajad

25. ja 26. septembril kohtuvad Tallinnas EELK ja Soome ELK kirikuvalitsuste esindajad, et arutada kirikuid puudutavaid aktuaalseid küsimusi. Tallinna saabub traditsioonilisele kahe kiriku juhtide külaskäigule 12-liikmeline põhjanaabrite delegatsioon eesotsas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Jukka Paarmaga. Esimesel päeval toimub kahe kiriku juhtide nõupidamine konsistooriumis. Arutelude teemad on EELK Konsistooriumi ...

Konsistooriumi otsused septembris

EELK tänukiri Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule osutatud teenete eest anti Liisa Maria Savolaisele.  Urmas Nagel vabastati Põlva koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 12. augustist ja samast kuupäevast kinnitati koguduse õpetajaks Toomas Nigola. Viimane vabastati Sindi ja Vändra koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. septembrist ja hooldajaõpetajaks määrati praost Enn Auksmann. Peapiiskopi otsuse ...