Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Otsustati pikendada õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2024, õp Urmas Karileedi ametiaega kuni 1. märtsini 2028, õp Aare Kimmeli ametiaega kuni 16. märtsini 2024, õp Teet Hanschmidti ametiaega kuni 22. veebruarini 2024 ja diakon Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2024. EELK kirikuseadustiku paragrahvi 92 lg 1 ja peapiiskopi ettepaneku alusel otsustas kirikuvalitsus tagandada diakon Tiit Lastiku vaimuliku ...

Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil Kinnitati preestriameti kandidaatide praktikakogudused ja -juhendajad. Diakon Robert Bunderi praktikakogudus on Rannu Püha Martini kogudus ja juhendaja praost Mart Jaanson, diakon Tanel Meieli praktikakogudus on Sangaste Püha Andrease kogudus ja juhendaja õp Ivo Pill, diakon Ulvar Kullerkupu praktikakogudus on Lüganuse Ristija Johannese kogudus ja juhendaja õp Peeter Kaldur ning Külli Suurevälja praktikakogudus on Viimsi Püha Jaakobi ...

Otsused

Konsistooriumi augustikuu istungil Õpetaja Tarmo Kulmar arvati emerituuri alates 13. augustist. Otsustati pikendada mitme vaimuliku ametiaega: diakon Igor Gräzinil kuni 27. juunini 2023, õpetaja Jüri Vallsalul 15. juulini 2027, õpetaja Reet Erul 18. septembrini 2027, õpetaja Tiiu Hermatil 31. juulini 2023.  Õpetaja Tiiu Hermat määrati Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates k.a 1. septembrist kuni 31. juulini 2023.  Konsistoorium otsustas kanda ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil  EELK kirikuseadustiku § 58 lõige 3, § 88 lõige 2 ja praost Vallsalu taotluse alusel pikendati õp Juha Tapani Väliaho ametiaega kuni 23. veebruarini 2023. Otsustati kinnitada õp Kristo Hüdsi Lääne-Nigula koguduse õpetajaks alates 1. juunist ja vabastada praost Kaido Saak sama koguduse hooldajaõpetaja kohustest. Noarootsi ja Nõva koguduse teenimise osas vabastati Leevi Reinaru hooldajaõpetaja ülesannetest alates 1. juunist ning ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu istungil Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjonist kutsuti tagasi piiskop Joel Luhamets ja Kadri Eliisabet Põder. EELK esindajaks Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjonis nimetati assessor Anti Toplaan. Õigusküsimuste alakomisjonist kutsuti tagasi Jüri Ehasalu (kaas- esimees) ja nimetati komisjoni liikmeks Priit Kama (kaasesimees). Sotsiaalküsimuste alakomisjonist kutsuti tagasi Katri Aaslav-Tepandi. Konsistooriumi otsusega on Ann Tamme ...

Otsused

Konsistooriumi aprillikuu istungil EELK koostöömedali said Timo Kantola, Soome suursaadik, ja Markku Päiviö, Soome Kiriku praost. Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kuke (65) ametiaega pikendati 9. märtsini 2027. Diakon Herki Taleni (fotol) teenimist Prangli koguduses pikendati 4. aprillini 2023. Leevi Reinaru (65) on vabastatud Lääne-Nigula koguduse õpetaja ülesannetest alates 8. aprillist 2022 ja samast kuupäevast määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks. ...

Konsistooriumi märtsikuu istungil

Konsistoorium võttis 1. märtsil toimunud istungil vastu avalduse seoses sõjaga Ukrainas. Tekst on leitav EELK kodulehe siseveebis. 70. sünnipäeval anti Helje Raaperile EELK aukiri ustava teenimise eest Mustjala Anna koguduses. Andres Tšumakov (48; fotol) on määratud Paide koguduse õpetajaks ja Anna koguduse hooldajaõpetajaks alates 1. märtsist. Andres Tšumakov on alates 1996. a teeninud Järva praostkonna kogudusi kuni aastani 2009, mil ta arvati ...

Otsused

Konsistooriumi veebruarikuu istungil Narva koguduse õpetaja Urmas Karileedi avalduse alusel anti talle palgata puhkust 1. veebruarist kuni 30. aprillini 2022. Nimetatud ajavahemikul korraldab Narva Maarja koguduse teenimist koguduse abiõpetaja Vladimir Batuhtin. Teet Hanschmidt on teeninud Türi kogudust alates 1990. aastast. Arhiiv. Türi koguduse õpetaja Teet Hanschmidti (72) ametiaega pikendati kuni 22. veebruarini 2023. Kinnitati OÜ Kiriku Varahaldus ...

Otsused

Jaanuarikuu konsistooriumi istungil Konsistoorium valis 11. jaanuaril EELK Usuteaduse Instituudi rektoriks Ove Sanderi (51) ja määras ta ametisse alates 14. veebruarist. Ove Sander oli UI rektor aastail 2012–2020. Konsistooriumi otsusega 5. maist 2020 peatati Ove Sanderi kui UI rektori „ametiülesannete täitmine alates 5. maist 2020 kuni töölepingu lõppemiseni Sotsiaalministeeriumi peakaplanina või Usuteaduse Instituudi rektori korraliste valimisteni“. Sama otsusega ...

Konsistooriumi ja peapiiskopi otsuseid 2021. aasta lõpust

Septembrikuu istungil anti EELK titulaarpraosti aunimetus kauaaegse ustava teenimise eest EELKs emeriitõpetajale dr Toomas Paulile (82).  Isikliku avalduse põhjal arvati emerituuri diakon Tõnis Tamm (61), kes teenis Lüganuse kogudust. Peapiiskopi otsuse alusel vabastati ta koguduse teenimisest 1. novembrist 2021 ning diakon Ulvar Kullerkupp, kelle peapiiskop samast kuupäevast vabastas Narva koguduse teenimisest, määrati Lüganust teenima. EELK aukiri anti Anseküla ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu otsused Otsustati anda peapiiskop Urmas Viilmale puhkust 1. juulist kuni 15. augustini ning määrata tema asendajateks piiskop Joel Luhamets ajavahemikul 1.–15.7 ja piiskop Tiit Salumäe 15.7–15.8. Õp Luukkala taotluse ja praost Toominga nõusoleku alusel anti Kursi kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks, antud luba kehtib valimisperioodi lõpuni. Helme kogudusele anti luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tõrva vallavalitsuse ...

Otsused

Konsistooriumi juunikuu otsused Praost Toominga taotluse alusel pikendatakse õp Tarmo Kulmari ametiaega kuni 13. augustini 2022 ja praost Salumetsa taotluse alusel õp Andres Mäevere ametiaega kuni 25. septembrini 2022. Õp Avo Kiir arvatakse enda avalduse alusel emerituuri alates 1. jaanuarist 2022. Iisaku koguduse õpetaja ametikoht kuulutatakse vakantseks, kandideerimisavalduste esitamise tähtajaks määrati 1. september. Õp Kaerma avalduse ja praost Toominga ...

Otsused

Konsistooriumi maikuu otsused Sihtasutuse Ajaleht Eesti Kirik põhikirja punkti 4.3 alusel määratakse SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu liikmeteks peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus, assessor Katrin-Helena Melder, Jüri Ehasalu, Sirje Semm, praost Ants Tooming. Nõukogu esimeheks määrati piiskop Tiit Salumäe. Sindi kogudusele ja Tartu Soome kogudusele anti luba jätta koguduse nõukogu valimata, otsus kehtib valimisperioodi lõpuni. 

Otsused

Konsistooriumi maikuu otsused EELK põhikirja § 19 ja peakaplan Gustav Kutsari esildise alusel määratakse Lea Jants teenima kaitseväekaplanina peakaplani alluvuses alates 10. maist. Käina kogudus saab loa müüa endale kuuluvat maad Selja külas Hiiu vallas. Harkujärve kogudusele antakse luba isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks keskpinge maakaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks, omamiseks ja majandamiseks kinnistuosale aadressil Kiriku tee 2, ...

Otsused

Konsistooriumi istungil Märtsikuu istungil kustutati Alo Martinson (fotol) EELK vaimulike nimekirjast alates 5. veebruarist tema enda avalduse alusel. Pikendati Juhan Rummi ametiaega kuni 5. aprillini 2022. Anti Karja, Pöide, Ruhnu, Saaremaa Jaani, Tahkuranna ja Tamsalu kogudusele luba koguduse nõukogu valimata jätmiseks. Antud otsus kehtib kuni valimisperioodi lõpuni. Kirikuvalitsus otsustas pikendada koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide ja ...