Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jeesus annab elu

Kristlase elu tundub ühelt poolt lihtne ja rõõmus: tuleb kuulata Jumala sõna ja elada selle järgi. Samas on meil kõigil elus ka raskeid aegu, mil mure, masendus ja lootusetus vallutavad südame. Apostel Paulus on inimest võrrelnud saviastjaga, kauni ent kergesti purunevaga. Inimese elu on nagu valatud ühte haprasse nõusse; kui see mõraneb ja puruneb, voolab elu välja. Elu ja surma teed ristuvad sageli, kaotused ja lein on inimelu kurb paratamatus. Ka Jeesus tundis ...

Jumala hoolitsus

Iga inimene vajab turvatunnet ja hoolitsust, meile on loomuomane kanda hoolt enese ja oma lähedaste eest. Praegune ebakindel aeg ja koroona teise laine tulek on toonud muret ja stressi paljudele, eriti vanuritele ja peredele, koolidele ja tööpaikadele. Mõtleme, kuidas leida ja säilitada meelerahu, kust leida abi ja kelle sõnadele toetuda. Piibel õpetab, et inimene ei peaks oma muredesse uppuma, taevane Isa teab meie probleeme ja vajadusi, tema annab lahendused ja ...

Tänulikkus

Maailmas ja meis endis on nii tänulikkust kui tä­namatust. Nende kahe jõu vahekorda on Jeesus ilmekalt kujutanud tähendamissõnas kümnest pidalitõbisest, kus terveks saanutest vaid üks tuleb tänama, ülejäänud üheksa ei pea seda va­jalikuks.  Tänamatus on suur probleem, sest inimene on oma põhiolemuses loodud tänama ja ülistama oma Loojat. Kristlastele peaks tänu­likkus olema südame põhihäälestus: Jumal teeb meis oma tööd ja õnnistab meid oma andidega, millele ...

Meie ligimene

Me kõik vajame siin elus teisi inimesi ja nemad oma­korda meid. Suhtlemine ja abistamine on loomulik lähedaste ringis, oma pere, sõp­ra­de, töökaaslaste ja koguduse keskel. On aga terve hulk inimesi, kelle elus ei ole mingil põh­ju­sel sellist tugivõrgustikku.  Neid võib olla ka inimeste hulgas, keda teame ja aeg-ajalt ko­h­tame, aga kes ei kuu­lu otseselt meie sõprade ringi. Ini­mes­te aitamiseks ei ole alati vaja suurt mee­dia­kampaaniat, piisab avatud ...

Jeesus – meie aitaja

Me saame Jumala ette tulla sellistena, nagu oleme, usaldada talle oma mured, valud ja ootused. Prohvet Jesaja kirjutab: „Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära.“  Meil kõigil läheb aeg-ajalt halvasti, võrdlus pilliroo ja hõõguva tahiga näitab, et Jumal teab, millised me oleme. Oleme küll harjunud teiste ees oma nõrkusi häbenema, aga oma Issanda ees ei pea me end näitama tugevamana kui oleme. Tema hoolib meist ja tahab meid ...

Enese läbikatsumine

Küllap tegeleme kõik aeg-ajalt eneseanalüüsiga või vähemalt üritame seda. Soov jõuda paremale enesetundmisele ja õppida kasutama oma varjatud ressursse või siis hoopis elu tagasilöögid ja kõikuv enesehinnang juhivad meid endasse vaatama. Iseenda tundmaõppimiseks on mitmeid viise ja sellega sobib tegeleda igas eas. Enese läbikatsumisel on kõige olulisem hinnata adekvaatselt oma olukorda: isikuomadusi, hoiakuid, oskusi ja teadmisi. Kui tahame ja püüame olla nagu ...

Soosinguajad

Vanadelt roomlastelt on pärit väljend carpe diem (korja, kasuta päeva). Seda mõistetakse sageli nii, et hetke tuleb ära kasutada ja nautida, mõtlemata homsele. Samas võib see väljend tähendada ka, et iga hetk on väärtuslik, iga päev pakub uusi võimalusi, mida saame vastu võtta kui Jumala andi ja mitte lasta sel mööda libiseda. Saabuva pühapäeva teemaks on soosinguajad, mida võiks sõnastada ka kui „kasuta päeva“. Meie elus on aegu, mil kogeme Jumala kõnet ja kutset ...

Ustavus Jumala andide kasutamisel

Jumala loodutena oleme erinevad, meil kõigil on oma anded, igaüks on milleski hea. Mõned inimesed on eriliselt andekad, nemad on head paljudes asjades. Saabuva pühapäeva evangeeliumis on see inimeste erinevus selgelt esil: Jee­suse jutustatud loos jagab isand oma sulastele talente nende võimete ja oskuste järgi, mõni saab rohkem, mõni vähem. Ühine on aga see, et isand ootab igaühelt talle usaldatud talentide kasutamist. Sõna talent, mis algselt tähistas rahaühikut, ...

Kadunud ja jälle leitud

Keskmine inimene kulutavat aastas kadunud asjade otsimisele kaks ja pool päeva. Enamasti otsitakse väikesi, ent vajalikke asju nagu telefon, teleripult, võtmed, prillid, juhiload, panga­kaart vms.  Kas ja kui palju aega kulutab keskmine inimene kadunud ligimese otsimisele, pole teada, aga üksijäetust ja sellega seotud hirme on inimeste hulgas palju. Mida tähendab inimesele kadunud olemine? Avaldumisvorme on palju, enamasti on need seotud elu ...

Kutse Jumala riiki

Me kutsume ja meid kutsutakse – see on märk, et meid ei ole unustatud ja et me ise ei ole teisi unustanud. Kutsudes kedagi endale külla või mõnele üritusele, loodame, et see kutse teeb talle rõõmu ja ta vastab sellele jaatavalt. Inimeste jaoks on kutsed ju erineva kaaluga: on kohustuslikud kutsed nagu armee- või kohtukutsed, on kutsed, mida saades ei pea tingimata minema, aga ka kutsed, mida hea meelega vastu võetakse. Selle pühapäeva teemaks on väga eriline ...

Kaduvad ja kadumatud aarded

Otsustel, mida elus teeme, on pikaajalised tagajärjed, elu ise on lühike ja möödub kiiresti. Meil tuleb mõelda, millele oma aega ja andeid pühendada, et see aitaks meid ennast ja kaasinimesi. Jeesus ütleb: „Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.“ (Mt 6:20–21) Kui töötame palehigis, et saada ihaldatud asju ja kogemusi, peame olema valmis, et suur osa sellest ...

Varjatud Jumal

Jumal on inimesele mõistatus: me ei saa teda näha ega katsuda, me ei suuda tema olemist või mitteolemist tõestada, ometi usume, et ta on olemas. Meie pilk otsib avaraid maastikke, mõõtmatut merd, kõrgeid mägesid ja sügavaid orge – avaruses on kergem hingata. Inimesel on vaja tajuda, et miski on temast mõõtmatult suurem, ka sellepärast, et kogeda oma väiksust ja haavatavust, et saada aru oma kohast maailmas.  Jumal on suveräänne, püha, mõõtmatu ja kõigeväeline. ...

Püha Vaimu väljavalamine

Nelipüha saame tähistada teadmise ja tänuga, et Püha Vaim tegutseb ka täna. Meie jõud ei ole meis enestes, meie tarkuses, vägevuses ega vagaduses. Meie jõud on Jumalas, kes on tark, vägev ja armastav ning tahab seda kõike meiega jagada. Püha Vaimu läbi on Jeesus meie lähedal, ta läkitab meid, julgustab jätkama head tööd ja lahendab meie probleeme. Jeesus on tõotanud olla meiega iga päev, Issand kosutab nõrku ja abivajajaid, seega täiesti tavalisi inimesi. Meil kõigil ...

Püha Vaimu ootus

Taevaminemispüha ja nelipühade vaheline aeg on Püha Vaimu ootuse aeg. Oleme vaimus ühes Jeesuse jüngritega ja palvetame, et Lohutaja Püha Vaim meid puudutaks ja elustaks. Suurt nädalat ja ülestõusmispühi tähistasime sel aastal kodudes, avalike jumalateenistuste paus kestis peaaegu kaks kuud. Seda suurem on rõõm, et kristliku kiriku sünnipüha, Püha Vaimu väljavalamise päeva, saame taas pühitseda kõigile avatud pühakodades.  Oleme tänulikud, et saame jumalarahvana ...

Südame kõne Jumalaga

Inimestevahelises suhtluses kasutame kas teadlikult või alateadlikult mitmeid tasandeid, mis kõik on omal moel vajalikud. Formaalne suhtlus on pinnapealne, aga teatud olukordades vältimatu. Omaette oskus on kõnelda teistega maast ja ilmast endaga seotud teemasid vältides. Kui avaldame oma seisukohti ja teeme kriitikat, peab meil olema ka julgust kohata teiste reaktsiooni. Oma mõtete ja tunnete avaldamisest algab sügavam suhtlus, siis vajame usaldusväärset partnerit, ...