Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Elva kogudus on Eesti Vabariigiga peaaegu ühevanune

100. aastapäevale pühendatud jumalateenistusele on Elva kiri­kus­se sisenemas vaimulikud (paremalt) Mart Jaanson, Vallo Ehasalu, Tiit Maasikmäe ja ajakirjanik Teet Korsten. Septembrikuu esimesel pühapäeval tähistas Elva kogudus piduliku jumalateenistusega oma koguduse ja kiriku 100. aastapäeva. Teenisid Valga praostkonna praost Mart Jaanson, Saarte praost Anti Toplaan (pihikõne), pastor loci Vallo Ehasalu ja diakon Tiit Maasikmäe. Jutluseks tõusis kantslisse ...

Oikumeenia argi- ja pidupäevas

Katoliiklaste missa Viru-Nigula kirikus palverännaku ajal. Allikas: www.katoliku.ee. Eesti pühakodasid külas­tades võib aeg-ajalt mär­gata, et mõnes luteri kirikus peetakse katoliku missat. Nii mõnelgi inimesel võib tekkida küsimus, kas see on lubatud.  Eesti on usuliselt kirev maa ja kristlaskond on siin vä­he­muses. Ilmselt tänu sellele on ka kirikutevaheline oiku­mee­niline koostöö tugev. Oikumeenia seisukohalt on oluline aasta 1948, mil loodi Kirikute ...

Disaini abil Jumala sõna kuulutamas

Läti luterliku kirikuvalitsuse hoonet ehib piiblisalmist Jh 10:9 inspireeritud sõnum. LELK-i koduleht. 3. septembrist ehib Riia va­na­linnas Jakobi kiri­ku naab­ruses asuva Läti Evan­geel­se Luterliku Kiriku (LELK) ki­ri­ku­valitsuse seina tekst „Kristus: Mina olen uks. Kes läheb sisse minu kaudu, see pääseb“. Tegemist on osaga projektist „Religioosne tekst kaasaegse keskkonnaobjektina“, mis al­ga­­ta­ti lu­ter­li­ku kiriku poolt seo­­ses 500 aasta möö­du­misega ...

Koguduse ajalukku lisandus veel üks killuke

Malevlased leidsid Keila kirikuaiast vabadussõdalase Helmuth Wiiburgi hauakivi. Erakogu. On otsekui sümboolne, et 19. septembril Keila kihelkonnapäevade raames ajalookonverentsiga aasta­päeva tähistanud Keila kogudus sai kuu aega tagasi lisada veel ühe detaili 800 aasta pikkusesse ajalukku. Keila kirikuaed on hoolitsetud, ent kohati kipub suures kirikuaias ikka võsa kasvama. Et kogudusel on head suhted kooli ja noortekeskusega, pa­ku­ti tööd malevlastele. Koguduse ...

Vabaduse väljakul näeb jälle õiget aega

Tallinna Jaani kiriku tornil on taas oma ajanäitaja, töökorras ja restaureeritud. 2 x Heidi Tooming. Tallinna Jaani kiriku tornis olev ajanäitaja näitab jälle õiget aega. Kell seisis viimased pool aastat ja viimased kolm aastat näitas kohati aiateibaid. Kella annetas koguduse juhatuse liige Jaanus Põder koos abikaasa An­nikaga. Vastse mehhanismi ja restaureeritud numbrilauaga kell asetati tornis oma kohale sep­tembri alguses. Õpetaja Jaan Tammsalu tunneb rõõ­mu, et ...

Teemant- ja hõbeleeripüha Torma koguduses

Õpetajad Mehis Pupart ja Urmas Oras ning leeri­mäles­tus­päeval osalenud Torma kiriku juures.Koguduse arhiiv. Torma Maarja koguduses toimus 16. augustil tee­mant- ja hõbeleeripüha jumala­teenistus.  Teemantleeri tuli koguduse liige, kelle leeriõnnistamine toimus seitsekümmend aastat tagasi, 9. juulil 1950. a õpetaja Edgar Hargi (koguduse õpe­taja 1946–1954) poolt. Selles leerigrupis oli tol hetkel 45 inimest. Hõbeleeri tulid need, kes said leeriõnnistuse 25 aastat ...

Lääne-Nigulas tähistati kihelkonna ajaloopäeva

Lääne-Nigula koguduse õpetaja Leevi Reinaru mälestushetkel Vabadussõja ausamba juures.3 x Tiina Võsu. Kihelkonna ajaloo­päeval 6. septembril meenutati meie kogudusele ja kogukonnale olulisi kauaaegseid töötegi­jaid ning Vabadussõja ausam­ba avamise 90. aastapäeva. Rong ei peatunud 4. septembril möödus 120 aas­tat Lääne-Nigula koguduse õpe­taja Friedrich Pohlametsa sün­nist. Pikema ettekande pi­das piiskop Tiit Salumäe. Fr. Pohlametsa sünnipaik oli Võru­maal, ...

Heategevuslik oksjon Vainupea kabeli renoveerimiseks

Repro Hannes Võrno maalist. Seoses näidendi „Jutt ju­ma­la õige“ lavastamisega Vai­nu­­pea kabelis tekkis mul proo­vide käigus idee ka­be­li­le – mis meid nii kenasti hoi­­dis ja kaitses – midagi ta­gasi an­da. Kuna parasjagu käivad ettevalmistused kabeli reno­veeri­mise alustamiseks (hil­ju­ti tegi Juhan Kilumets oma meeskonnaga kabelile ka põhjaliku ülevaatuse), otsus­ta­sin härjal sarvist haarata ja koostöös MTÜga Teater Nuutrum ning Hannes Võrnoga oma pa­nuse ...

Uudiseid praostkondadest

Lääne praostkond Nõva kirikut tasub uudistama minna Vanad raudristid on saanud osaks Nõva kirikuaia uues väravas.Inge Teslikova. Jumalale pühitsetud koda Nõ­val tervitab sisenejat kauni väravaga. Nõva kogudust teenib 2011. aastast kuldsete kätega vai­mulik Peeter Krall, kelle ho­biks on anda vanadele as­ja­dele uus elu. Näiteks on ta ost­nud vana väärika seinaristi ja teinud sellest kogudusele prot­sessiooniristi. Kevadest pää­seb Nõva kirikuaeda läbi vä­rava, ...

Jumalaema uinumise püha Kuremäel

Jumalaema püha surilina kanti mööda lilledega kaetud rada. Kätlin Liimets. 1891. aastal asutatud Ku­re­mäe (Pühtitsa) nunna­kloost­ris tähistati 28. augustil Jumalaema uinumise püha.  Koos teiste vaimulikega tee­nis Moskva Patriarhaadi Ees­ti Õigeusu Kiriku juht me­tro­poliit Eugeni. Juliuse kalendri jär­gi elav vene õigeusu ko­gu­­kond Eestis tähistas Ju­ma­­laema uinumise püha. Kloos­­ter kannab Jumalaema Uinu­mise nime ja seda püha on traditsiooniliselt eriti ...

Nõuab tegijatelt pühendumust

Eesti Metodist Kiriku ajakiri Ko­du­teel, mis ilmub neli kor­da aastas, on oma kiriku hääle­kandja kõikidele metodistidele Eestis. Viimane number kesken­dub meenutama ajakirja välja­and­mise aastaid kestnud lugu. 30. augustil tähistas Eesti Metodisti Kirik (EMK) 100 aasta möödumist oma esimese ajakirja ilmumisest ja 30 aasta juubelit ajakirja Koduteel taasilmumisest.  Koosviibimine Tallinna metodisti kiriku auditooriumis oli peohõnguline, sest tähistada oli kolme ...

Noorteleer seob kirikuga

Lisaks õppetööle sai leerilaagris ka meelt lahutada, näiteks kettagolfi mängides. Risti koguduse Facebooki-leht. EELKs leidub veel ka väl­ja­s­­pool suurlinnasid kogu­du­si, kus antakse eraldi leeri­õpe­tust noortele. Selle aluseks on noortetöö väär­­tustamine ning koguduste­vaheline koostöö.  Ühine laager Näiteks korraldavad Järva-Jaani ja Risti kogudus oma noortele leeriõpetuse andmiseks kaks ühist leerilaagrit. Esimene neist peeti 31. juulist 2. ...

EELK Usuteaduse Instituudi professorid esitlesid raamatuid

9. septembril, instituudi õppeaasta avaaktuse päeval esitleti usuteaduse instituudis kahte raamatut.  Instituudi piibli­tea­dus­te pro­fessori Jaan Lahe uus raa­mat „Sõnum tei­sest maa­il­mast. Mis on kristluse põ­hi­sõ­num?“ vaatleb risti­usu olulisemaid õpe­tusi nagu õpe­tus Jumalast ja loo­misest, usust ja il­mu­tusest, patust ja lunastusest ning püüab nen­de alusel vas­tata küsimusele, mis on kristluse põ­hisõnum.  Lahe rõhutab, et raamatut kirjutades ei ...

Piiblikursus Põltsamaal avardab silmaringi

Õpetaja Markus Haamer arutleb kursusel osalejatega selle üle, mil­list Piibli osa lugeda järgmiseks korraks. Kaido Soom. EELK misjonikeskuse piib­li­kur­susi on Põltsamaal kor­ral­datud juba kuus aastat.  Augusti lõpul kogunes 14-liik­me­line grupp taas Põltsamaa pas­to­raati, et arutleda sedapuhku ju­malateenistuse üle. Osalejaid oli kogudustest üle Eesti. Põlt­samaa kogu­du­se õpetaja Mar­kus Haa­me­ri sõnul oli koha valik põh­jendatud sellega, et Kesk-Eestisse saab ...

Haapsalu kogudus väärtustab oma ajalugu

Haapsalu Jaani kiriku aeda pai­gutati mä­les­tuspink. Koguduse arhiiv. Haapsalu Jaani kiriku aias avati suvel mälestuspink Heino Noorele ja tema va­ne­matele ning koguduse aja­lugu tutvustav eesti- ja ingliskeelne stend. Mõlemad objektid õnnistas piis­kop Tiit Salumäe. Sünd­musest kirjutab koguduse igal kuul ilmuva ajalehe Johannese Sõnumid augustikuu numbris põhjalikumalt Ülla Paras, ava­­tud ajaloostendi autor. Ta rõhutab oma kirjatöös, et nüüdsest on Jaani kiriku ...