Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Koroona eriolukord ja kiriku toimetulek

Kirikulistele suletud, ent virtuaalselt ülekantav jumalateenistus koroonakriisi ajal, 22. märtsil Tartu Jaani kirikus. Jutlustab Naatan Haamer. Kätlin Liimets. Kahe kuu vältel kestnud eriolukord seadis piirid koguduseelule. Piiratud olid nii jumalateenistused kui kiriklikud talitused. Kas sellised piirangud on põhjendatud? Kuidas mõjusid need koguduseelule? Mil määral võib riik sekkuda kirikuellu? Milline on meie vastutus selles olukorras?  Need on küsimused, ...

Peapiiskop Urmas Viilma jutlus

Peapiiskop Urmas Viilma meenutas jutluses: „Täpselt 13. märtsil, päeval, mil pidime samal põhjusel kui täna siin Jaani kirikus kohtuma, hakkas kehtima eriolukord ja algas uus ajajärk meie elus ja ka kaasaja loos – kuulutati välja eriolukord, mis kestis pea kaks kuud.“ Tiit Kuusemaa. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. (Jh 15:4) Olen tänulik võimaluse ...

Hetki tänujumalateenistuselt

Pidupäevakogudust tervitanud Tartu linnapea Urmas Klaas, kellel endal on ka pikaajaline meediatöö kogemus, võrdles oma tervituses ajalehte Eesti Kirik valgust plinkiva majakaga ühiskonnas. Piiskop Tiit Salumäelt võtab EELK Teeneteristi III järgu ordeni vastu Eesti Kiriku teoloogiline konsultant, Tartu ülikooli usuteaduskonna praktilise teoloogia lektor dr Kaido Soom. Tänujumalateenistuse lõpus öeldi tänu piiskoppidele: Joel Luhamets (vasakult), Tiit Salumäe ja ...

Jumalateenistusele saab sageli vaid autoga

Keskusest eemal asuvatesse kirikutesse on kaugemalt võimalik tulla vaid autoga. Kätlin Liimets. Maakoguduste liikmed pää­se­vad kirikusse sageli vaid ju­hul, kui neil on oma auto. Mõ­nikord organiseerib kiri­ku­liste transportimist aga ko­gudus ise või koguni sponsor. Autota ei saa Ühistranspordiga saab mitmel pool Eestis nüüd tasuta sõita, ent sõidugraafikud on hõredad ning mõnesse kaugesse külasse ei sõida buss enam üldse. Seetõttu on isikliku sõiduauto omamine ...

Kroon kirikus

Üle maailma leviv pandee­mia puudutab otseselt ka kirikuid. Eesti valitsuse ot­susega ja Eesti Kirikute Nõukogu nõusolekul keelati muu hulgas ka jumala­teenistuste pidamine. Loo­muli­kult on inimeste tervis ja selle kaitsmine oluline ka kristlastele. EELK pea­piiskop saatis vaimulikele ja kogudustele 13. märtsil välja konsistooriumis heaks kiidetud korraldused: „... Sellega seoses tuleb kõik avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud ini­meste kogunemised kuni ...

Kolm EELK koostöömedalit tuli Tallinna Soome kogudusse

EELK koostöömedali said Sakari Neuvonen (vasakult), Karina Karvonen ja Vogi Vari. Erakogu. Soome koguduse pidulikul jumala­tee­nis­tusel 11. oktoobril anti üle EELK koos­töömedalid Karina Karvonenile, Sakari Neuvonenile ja Vogi Varile.   Karina Karvonen oli Tallinna ingeri­soom­laste koguduse rajaja, aasta oli siis 1989. Hiljem sai sellest Tallinna Soome kogudus. Aastaid on ta koguduse juhatuse liikmena vajadusel abiks olnud kogudusetöös. Karina mäletab veel koguduse ...

Prangli kiriku korrastustööd ootavad järge

Prangli kirik enne uute torniaken­de paigaldamist. Liina Raudvassar. Prangli kiriku juures on ras­ke märgata, milliseid töö­lõike sel sügisel tehtud reno­veerimine hõlmas, aga teada on, et töödega soovitakse järgmisel aastal veel jätkata. „Kes ei tea tausta ja pole tööde üksikasjadega kursis, sellel on kiriku juurde jõudes ja kotta sisse astudes tõesti raske aru saada, mida siin üldse on tehtud,“ tunnistab kogudust diakonina teeniv Herki Talen. Palja silmaga ju ei ...

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab

Tänavusel erilisel aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töö­tegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi samuti tava­pä­rasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna piiskoplikus toomkirikus antakse autasud pidulikult kätte kodukoha kirikutes. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele töötegijatele! EELK Teeneteristi I järgu saab James Langstaff, Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna piiskop. EELK Teeneteristi II järgu saavad 1. Aivi Otsnik, Tallinna Jaani ...

Otsekui Eedeni rohuaias

Erilisi aedvilju kasvatati sel aastal Jõelähtme kiriku juures. Margus Kirja. Jõelähtme kogudusel oli sel aastal kiriku juures juurviljaaed.  Prohvet Joel on Juudamaal aastatuhandeid tagasi ennus­tanud, et „kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, vii­gi- ja viinapuud kannavad küllus­likult“ (Jl 2:22). Loomislugugi algab sellega, et Jumal lasi maast tärgata haljal rohul ja seemet kandvatel taimedel (1Ms 1:11). Mitte ainult igapäevase toidu ...

Liturgiauuenduse poolt ja vastu

Ajaleht Eesti Kirik alustab uue rubriigiga, milleks on mõttevahetus teoloogiliste teemade üle. Paar korda kuus saavad vaimulikud ja kirikuinimesed sõna arutelu väärivatel aktuaalsetel teemadel. Esimese teemana keskendume jumalateenistusele. Eesti luterlikus kirikus on kaks kehtivat jumalateenistuse korda. Esimene on vana kord, mida peetakse raamatu „Agenda“ järgi. See jumalateenistuse kord trükiti sisuliselt 1902. aastal ja oma olemuselt tugineb 1834 trükitud Vene riigi ...

Ida-Harju praostkond

Tornitööd on käsil Kuusalu Püha Laurentsiuse kiriku juures. Erakogu. Kuusalu kiriku kivikatus sai samblast puhtaks ja torn ilusaks Kui kiriku katus oli samb­last puhastatud, selgus ül­la­tuslikult, et katus on 90aas­tase vanuse kohta täitsa hea tervise juures. Sellel suvel sai firma www.majakatus.ee abiga Kuusalu kiriku väärikas 90aastane kivi­katus samblast puhtaks ning torni plekk-kate remonditud. Ka Leesi kiriku tornikiiver sai viisakama ilme: parandati ja ...

Lõikustänupüha õpetab väljendama tänulikkust

Lõikustänupüha annid Tallinna Jaani kiriku altaril. Meeli Küttim. 11. oktoobril tähistatakse lõikustänupüha, mil täna­takse Jumalat kõige hea eest, mida sügisel ülikülluslikult salve võime panna. Varem tervet ühiskonda puu­dutav püha on kõige jõulisemalt säilinud kirikus – enamikus Ees­ti kirikutes tuuakse sel pu­hul altari ette või suisa altari pea­le sügisande, millega väl­jendatakse tänu Loojale saagi eest. Kui pühapäevakooliõpetaja lastelt kirikutunnis uurib, ...

Teoloogiadoktor Toomas Pauli ettekanne

Teoloogiadoktor Toomas Paul Piibli tõlkimise teemal ettekannet pidamas. Urmas Roos. Kõrgesti austatud piibli­sõprade kogu! Te olete kogunenud täna, tõlkijate kaitsepühaku Hieronymuse 1600. surma-aastapäeval, et kirjutada alla leping uue eestikeelse piibli ilmumiseks 19 aasta pärast. Tegemist on väga suure ja de­likaatse ettevõtmise­ga. Eesti on vana kultuurrah­vas – meil on olnud omakeelne piibel sajandeid, ja see on tuntavalt kujundanud meie kirjakeelt. Kavandatav ...

Misjonikeskus on leidnud oma koha koguduste elus

Misjonikeskuse staažikad töö­tegi­jad Anu ja Juha Väliaho. Erakogu. Misjonikeskus tegutseb Eesti Evangeelses Luterlikus Kiri­kus alates 1997. aastast ja selle aja jooksul on ära tehtud palju tööd.  Saamaks tagasisidet tehtud tööle, korraldati käesoleva aasta kevadel küsitlus vaimulikele ja koguduste kaastöölistele, et saada ülevaade misjonikeskuse tuntusest ja välja selgitada ootusi keskuse tegevusele. Uuringu koostasid religioonisotsioloog dr Liina Kilemit ...

Taotleda kaplani või hingehoidja kutset?

Kaplanite konverentsil 2019. aastal. Esireas Avo Üprus (vasakul) ja Igor Miller. Kätlin Liimets. Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab hinnata tööalast kompetentsust. Kutsete jagamist koordi­nee­rib SA Kutsekoda. Kutsekoja kodulehe tea­tel keh­tib Eestis 557 kutse­stan­dar­dit 93 kutsealal ja väljastatud on 157 706 kutsetunnistust, mil­lest kehtib hetkel 103 500. On ka välja antud 9095 koo­lilõpudokumendile ...