Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Päästelugu lühidalt

18.02.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Päästeloo all mõistetakse Jumala tegevust patuse inimkonna päästmiseks. See Jumala päästeplaan on toodud esile Piiblis kirjas oleva Jumala ilmutuse kaudu. Kõik viitab sõnumile Jeesusest Kristusest.

Ülestõusmise järel ilmus Jee­sus oma jüngritele. Ta saatis nad Püha Vaimu väel jutlustama pattude andeksandmist. Elame Jumala riigi töö tegemise ajal, mil evangeelium viiakse iga inimeseni. Inimene pääseb üksnes Jeesuse lepitustöö varal.

Loomine
Jumal on sõna läbi loonud kõik, mis on olemas, nii nähtava kui nähtamatu maailma.
Jumal lõi inimese põrmust ja andis talle surematu hinge. Ta lõi inimese igavesse osadusse endaga.
Jumal lõi kõik heaks ja andis loodule ülesande teda teenida vastavalt tema antud eesmärkidele. Inimesele andis ta ülesandeks harida põldu ja kaitsta kogu loodut.

Pattulangemine
Jumala loodud inimene langes pattu hingevaenlase ahvatluse tõttu. Jumala vastaline võttis mao kuju ja kõnetas esimest inimpaari. Madu kõneles Jumala ebausaldusväärsusest.
Eeva silmis muutus keelatud puu himu tekitavaks. Ta võttis selle viljast ja sõi, andis ka Aadamale, kes samuti sõi.
Pattulangemine tõi kaasa suure õnnetuse. Jumalanäolisus inimeses muutus rikutuks. Inimest hakkas huvitama halb. Selle tagajärjel langesid kõik inimesed patu ja surma meelevalla alla.
Pattulangemise pärandina jäi inimestesse kalduvus teha pattu. See tekitas muret Jumala Vaimule ja ta ajas inimese Eedeni aiast välja. Inimkonna ellu tulid probleemid ja rahutus.

Tõotus
Paradiisis said Aadam ja Eeva Jumala tõotuse: naise seeme purustab mao pea, aga madu peab salvama tema kanda.
Jumal ei jätnud inimest maha, vaid lubas saata oma Poja päästma inimkonda.
Esimesele inimpaarile koitis uue päeva algus. Kuigi Jumal andis patule ajaliku karistuse, oli kõige kirkam hetk see, kui Jumal tegi uued riided ja rõivastas pattu tundvat inimest õiguse rõivastega.

Leping
Jumal kutsus Aabrahami oma rahva esiisaks ja tegi temaga lepingu.
Jumal tõotas Aabrahamist teha suure rahva: «Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks!» (1Ms 12:2).
Siinai mäel tegi Issand lepingu kogu Iisraeliga. See leping oli Jumala armu ja armastuse väljendus. See eeldas, et rahvas peab käske.

Seadus
Jumal on näidanud oma püha tahet kümne käsu kaudu antud seaduses. Ta andis oma käsud Iisraeli rahvale Moosese vahendusel Siinai mäel.
Seadus väljendab Jumala õiget ja muutumatut tahet. Jumala seadus kaitseb Jumala loodud elu ning kõike, mis selles on püha ja hinnaline. Kui inimene rikub Jumala seadust, siis ta kahjustab elu. Kui ta järgib seadust, siis saab ta sellest õnnistuse.

Lunastus
Jumal täitis oma tõotuse, saates inimestele päästjaks oma Poja siia maailma. Jõulud on Jeesuse Kristuse sündimise püha.
Lunastus tähendab päästvat tööd, mida Kristus tegi ristil. Sellega ta vabastas langenud inimese patu, surma ja saatana meelevallast.
Lunastuse hinnaks oli Jeesuse elu. Tema kannatuse, surma ja ülestõusmise varal võib inimene pääseda ja saada ühendusse Jumalaga.

Misjon
Kristuse töö siin maailmas jätkub tema koguduses Püha Vaimu tööna. Selle ülesanne on kutsuda inimesi suhtlema Jumalaga.
Jeesus tõotas saata oma järgijatele Püha Vaimu. Ta saatis jüngrid kõikjale maailma kuulutama pattude andeksandmist.
Misjonitöö baseerub Jeesuse antud misjonikäsul: «Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.» (Mt 28:19–20)

Lõpp
Jumala sõna ütleb, et maailmal on ka lõpp. Kui see maailma lõpp saabub, tuleb Jeesus maa peale. Kristuse tulemisega kaovad taevas ja maa ja Jumal loob uue taeva ja uue maa. Siis saab kogu loodu vabaks pahede orjusest. Jeesus äratab kõik surnud. Õigete ihud saavad siis kirgastatud Kristuse ihu sarnaseks.
Viimsel päeval kogutakse kõik Kristuse kohtujärje ette. Õiged pääsevad igavesse ellu, aga jumalatud lähevad hukatusse, mis tähendab igavest lahusolekut Jumalast. Igavene elu on Jumala laste sõnulkirjeldamatu õndsus ja kirkus taevas, Jumala juures.
Olli Lohi
Siionin Lähetyslehti; 1,2015
tõlkinud Kaido Soom

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)