Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Oleme elus kirik

17.05.2019 | | Rubriik: Juhtkiri

Võrreldes kirikutega Euroopas ja maailmas on EELK väike küll liikmete arvult, ent sugugi mitte rahvusvaheliste suhete poolest. Oleme väike kirik suurte suhetega.
Juba iseseisvumise algusaastaist peale on EELKd iseloomustanud rahvusvaheline ja oikumeeniline avatus. Küllap on selle kujunemisele omal moel kaasa aidanud ka tõsiasi, et oleme mitmeski mõttes „piirikirik“: paikneme kirikuna ida ja lääne kristluse piiril, samuti Põhja- ja Lääne-Euroopa (eeskätt Saksamaa) erinevate luterlike traditsioonide piiril.
EELK on pidanud rahvusvahelist koostööd sedavõrd oluliseks, et on olnud asutajaliikmena mitme organisatsiooni sünni juures. Teise maailmasõja järel läände põgenenute rajatud Välis-Eesti kiriku esindajate kaudu kuulub EELK asutajaliikmena 1947 loodud Luterlikku Maailmaliitu, mis ühendab 148 kirikut ühtekokku 75,5 miljoni liikmega. Samuti suurimasse oikumeenilisse organisatsiooni Kirikute Maailmanõukokku, mis loodi 1948 ning kuhu kuulub 350 eri konfessioonide kirikut ühtekokku 550 miljoni liikmega. EELK kuulub aastast 1975 Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas (endise nimega Leuenbergi kirikuosadus, mis asutati 1973 ning ühendab 98 protestantlikku kirikut) ja asutajaliikmena 1996 loodud Porvoo osaduskonda. Samuti asutajaliikmena 1959 rajatud Euroopa Kirikute Konverentsi, mis ühendab 114 eri konfessioonide kirikut.
EELK on õnnelik kirik, sest lisaks kuulumisele erinevatesse osaduskondadesse ja organisatsioonidesse on tal ka rohkesti sõpru ja partnereid sõsarkirikutes üle maailma. Kõige tihedamad on suhted partnerkirikutega Soomes ja Saksamaal, ent head sõbrad on meil samuti Inglismaal, Ameerikas, Venemaal, Lätis, Leedus, Rootsis, Norras, Taanis, Ungaris. Meie sõprade hulka kuuluvad ka abiorganisatsioonid Gustav-Adolf-Werk, Martin-Luther-Bund, Evangelische Partnerhilfe, Estlandhilfe, Soome Kiriku Välisabi ning mitmed misjoniseltsid jm ühingud (peamiselt Soomest ja Norrast), kelle aastatepikkuse abita oleksid paljud ilusad ja olulised asjad meie kirikus tegemata. EELK suur välissuhete võrgustik on mitmetasandiline ning rahvusvaheliste partneritega tehakse koostööd kõigis kirikutöö valdkondades. See puudutab vaimulikke ja ilmikuid, noori ja vanu.
Omaette suure osa kiriku välissuhtluses moodustab diasporaatöö ehk väljaspool Eestit elavate eestlaste vaimulik teenimine emakeeles. Rahvuskaaslasi teenitakse mitmel pool maailmas. Kui eespool oli juttu EELKst kui väikesest kirikust, siis diasporaatööd silmas pidades võib – küll naljatamisi – öelda, et EELK on suur ja üleilmne kirik.
Osadus ja koostöö on meile oluline ka kodus. 1989. aastal oli EELK üks Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) asutajatest ning panustab ka praegu olulisel määral selle Eesti kümmet suuremat kirikut ühendava organisatsiooni töösse. Ühine tööpõld on lai. Üheskoos ollakse kõneluspartneriks ka riigile. Mitmed EELK liikmed on tegevad Eesti Evangeelse Alliansi töös.
Kuulumine osaduskondadesse tähendab meile täielikku, s.o kantsli- ja armulauaosadust kõigi teiste neisse kuuluvate kirikutega. Osaduses teiste kirikutega saab nähtavaks meie ühtsus usus. Üheskoos anname maailmale tunnistust Jumala armust nii sõna kui teoga, kuulutades evangeeliumi, armastades ja teenides ligimest ning hoides loodut. Oikumeenilistes suhetes väljendame koos paljude kirikutega valmisolekut taotleda nähtavamat ühtsust seal, kus seda veel ei ole, ning olla vaatamata erinevustele üks ligimesearmastuses. Osalemine osaduskondade ja oikumeeniliste organisatsioonide töös ja nende tegevuse toetamine nii üleilmsel, piirkondlikul kui kohalikul tasandil annab meile hääle ja käed ka seal, kus meid üksinda kuulda ei ole ja kuhu meie endi käed aitama ei ulatu. Samas on see pakkunud ja pakub meile palju tuge kirikuna püsimisel ja kasvamisel.
Niisamuti on meile suureks julgustuseks ja toeks partnerkirikud ja abiorganisatsioonid. Nende sageli vabatahtlike annetustena kogutud abiga on üles ehitatud kirikuid, remonditud pastoraate, toetatud vaimulike ja töötegijate toimetulekut jpm.
Suhted inspireerivad ja rikastavad, esitavad väljakutseid ja ärgitavad mõtlema, liikuma, muutuma. Nad on meile kinnituseks selle kohta, et oleme elus kirik, osa Kristuse ihust.
Kadri_Poder

 

 

 

 
Kadri Eliisabet Põder,
assessor

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Gl 6:1)