Slava Ukraine

Lehenumber 21. oktoober 2020 Nr 40/41 Archives - Eesti Kirik

30 aastat täis rõõmu ja Issanda armu

Ühispildile kogunesid koos tänujumalateenistusel teeninud vaimulikega Eesti Kiriku töötajad, kohal olnud nõukogu ja kolleegiumi liikmed. Tiit Kuusemaa. 30 aastat osadust, rõõmu, lugematu arv kohtumisi ja töö­tunde, ärevaid hetki, sõprade toetust, nalja ja naeru, magamata öid, ühiseid sõite ja palju muud – see kõik kokku moodustab Eesti Kiriku argi- ja pidupäevad. Need 30 aastat meenutusi ja tänu mahtusid paari tundi reedel, 16. oktoobril, mil toimetus koos külalistega ...

EELK misjonipüha läkitus

Armsad EELK vaimulikud, asutuste juhid ja kogu­dus­te kaastöölised – vennad ja õed Kristuses! Rõõmuga esitame teile üleskutse tähistada 25. oktoobril oma koguduses misjonipüha! See püha meie kiriku kalendris tuletab meelde kirikutöö peamist eesmärki – et kõik inimesed leiaksid tee vaimus uuenemisele ja igavesele pääsemisele. Tänavuse misjonipüha evangeeliumisalm ütleb: „Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge ...

Tänu aja eest

Kristjan Luhamets. Kolmkümmend kolm aastat ta­gasi, veebruaris 1987 saa­tis sõ­ja­komissariaat mind pool­teiseks kuuks Gusevisse (en­di­ne Gumbinen Ida-Preisi­maal) kor­dusõppustele. Õp­pu­­sed olid pigem tubased. Is­tu­sime audi­too­riumis ja val­mis­tusime saa­ma puna­armee roodu­üle­ma­teks reser­vis. Mul oli kaasas 1899. aastal välja antud „Uus lau­lu­raamat“. Küllap oli ka Pii­bel, kuid meelde on jäänud just lauluraamatu sirvimine. Laulu­­raamatu lõpus on ...

Sõna Issandalt

Möödunud reedel tähistati Tartu Jaani kirikus ajalehe Eesti Kirik taasilmumise 30. aastapäeva.  Nagu taolistel pidupäevadel ikka, tänati Jumalat, kiideti tegijaid, meenutati möödunut ja vaadati tulevikku. Rõõmsat meeleolu ei pisendanud ka see, et algselt 13. märtsiks planeeritud üritus tuli koroonapandeemia tõttu üle poole aasta edasi lükata. Pigem lisas see sinna ühe olulise tänu- ja eestpalveteema veel juurde.   Nagu piiskop Joel Luhamets, kes oli 1990. ...

Milline on kristlik poliitika?

Kristlikele väärtustele ja neil põhinevale poliitikale viitavad poliitikud ja publitsistid kuu­lutavad sageli eri­nevaid ja üksteisele vas­tukäivaid tõdesid. Ta­suks küsida, kas üldse leidub selliseid arusaamu kristlikest väärtustest, mida tõepoolest suurem osa ristirahvast jagaks. Seejuures tuleks kõigepealt loobuda mistahes katsetest sõe­­luda Piiblist välja ühe­seid lahen­dusi meie aja päeva­poliitilistele küsimustele. Kes seda siiski teeb ja selle põh­jal väita ...

Kriitikute ja kiitjate keerises

Eesti Kiriku taasilmumise 30. aastapäeva peomeeleolu avas neljapäeval toimetusse sisenenud rõõmsailmeline kuller, kes vaevu paistis välja tervituspuuviljakorvi tagant. Täname sü­damest Jõhvi Mihkli kogudust, õpetaja Peeter Kaldurit ja sekretär Anneli Leini, kes õnnitluste rea avasid ja meile sellise üllatuse pikaaegse hea koostöö eest tegid! Tõesti – teeb rõõmsaks ja tänulikuks, kui peetakse meeles! Reedesel tänujumalateenistusel Tartu Jaani kirikus oli kirikulistel ...

Eestimaa kirikud 2021

Eesti Kiriku toimetus on 22 aastat välja andnud värvipiltidega seinakalendrit Eestimaa kirikutest. Esikaanel fragment Arvo Pärdi keskuse kabeli maalingust: Kristus koos Athose pühade isade Siluani ja Sofroniga; tagakaanel Haapsalu toomkiriku altar. Järgmise aasta kalender saab jätku selle aasta kalendrile, kus tutvustame taasiseseisvunud Eestis ehitatud uusi pühakodasid ja taastatud ajaloolisi pühakodasid. Kalender on oikumeeniline. Lisaks EELK pühakodadele on ...

Ma räägin sinuga armastuse keeles

Tallinna Püha Vaimu koguduse Sakariase osakoguduse briljant­leeri­lapsed Liivi Maidla ja Inna Ritslaid. 2 x Katariina Vanagas. Jumal ei ole valinud oma rahvale omavahel suht­lemi­seks lemmikkeelt, milles oma Sõna kuulutada, kinnitas peapiiskop Urmas Viilma jutluses EELK viipekeelse töö 25. aastapäeva tähistamise pidulikul jumala­teenistusel 10. oktoobril Tallinna Püha Vaimu kirikus.  Jumalale on kõik keeled ühtviisi olulised, kui neis väljendatakse armastust oma maa ...

Viljandi Jaani kogudus on elujõuline

Viljandi Jaani kirikusse jõudis tagasi restaureeritud lühter.Jaan Männik. Viljandi Jaani kogu­dus pidas frant­sis­ku­se­päe­va juba 14. aas­tat. Vara­se­malt konve­rent­sidega tähistatud päev oli sel aastal kogudusekeskne.  Koguduse juures tegut­seb juba aastaid laste- ja pere­töö toimkond, kelle töö on kandnud head vilja. Eriti kui silmas pidada ko­gu­duse lastehoidu.  Nüüd rõõmustatakse ka kiriku­saalis valminud mängunur­ga üle. Selle teeb eriliseks ...

Mart Siimer: muusika aitab levitada jumalasõna

Mart Siimeri südameasjaks on koguduselaul. Ta on innustanud ka ilmalikke koore jumalateenistustel kaasa teenima ja valiti just seetõttu aasta kirikumuusikuks. Foto on tehtud Tallinna Püha Vaimu kirikus. Tuuliki Jürjo. Mart Siimer on õppinud suurimatelt meistritelt, võib öelda tänavu aasta kirikumuusikuks valitud organisti ja helilooja kohta, kes aitab muusikaga kaasa teenida Rakvere Kolmainu koguduses. Kui meie elus on oluline roll ümbritsevatel inimestel, siis ...

Üksindus, äng ja suitsiidsed mõtted

Hingehoiutelefoni koordinaator Siimon Haamer Tartus oma kabine­tis Pastoraadis. Kätlin Liimets. Üle kolme kuu töös ol­nud üleriigilisele hinge­hoiu­tele­fo­nile 116123 helistatakse kõige enam üksinduse ja ärevuse tõttu. Telefoni hõivatus ületab esialgseid ootusi. 17. juunil alustanud üleriigilise hingehoiutelefoni üheks tõuke­jõuks oli, et hädaabikeskus hak­kas koroonakriisi ajal saama kõnesid inimestelt, kes tahtsid lihtsalt rääkida oma muredest ehk puudus sekkumist ...

Koroona eriolukord ja kiriku toimetulek

Kirikulistele suletud, ent virtuaalselt ülekantav jumalateenistus koroonakriisi ajal, 22. märtsil Tartu Jaani kirikus. Jutlustab Naatan Haamer. Kätlin Liimets. Kahe kuu vältel kestnud eriolukord seadis piirid koguduseelule. Piiratud olid nii jumalateenistused kui kiriklikud talitused. Kas sellised piirangud on põhjendatud? Kuidas mõjusid need koguduseelule? Mil määral võib riik sekkuda kirikuellu? Milline on meie vastutus selles olukorras?  Need on küsimused, ...

Peapiiskop Urmas Viilma jutlus

Peapiiskop Urmas Viilma meenutas jutluses: „Täpselt 13. märtsil, päeval, mil pidime samal põhjusel kui täna siin Jaani kirikus kohtuma, hakkas kehtima eriolukord ja algas uus ajajärk meie elus ja ka kaasaja loos – kuulutati välja eriolukord, mis kestis pea kaks kuud.“ Tiit Kuusemaa. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. (Jh 15:4) Olen tänulik võimaluse ...

Hetki tänujumalateenistuselt

Pidupäevakogudust tervitanud Tartu linnapea Urmas Klaas, kellel endal on ka pikaajaline meediatöö kogemus, võrdles oma tervituses ajalehte Eesti Kirik valgust plinkiva majakaga ühiskonnas. Piiskop Tiit Salumäelt võtab EELK Teeneteristi III järgu ordeni vastu Eesti Kiriku teoloogiline konsultant, Tartu ülikooli usuteaduskonna praktilise teoloogia lektor dr Kaido Soom. Tänujumalateenistuse lõpus öeldi tänu piiskoppidele: Joel Luhamets (vasakult), Tiit Salumäe ja ...

Jumalateenistusele saab sageli vaid autoga

Keskusest eemal asuvatesse kirikutesse on kaugemalt võimalik tulla vaid autoga. Kätlin Liimets. Maakoguduste liikmed pää­se­vad kirikusse sageli vaid ju­hul, kui neil on oma auto. Mõ­nikord organiseerib kiri­ku­liste transportimist aga ko­gudus ise või koguni sponsor. Autota ei saa Ühistranspordiga saab mitmel pool Eestis nüüd tasuta sõita, ent sõidugraafikud on hõredad ning mõnesse kaugesse külasse ei sõida buss enam üldse. Seetõttu on isikliku sõiduauto omamine ...