Slava Ukraine

Lehenumber 14. oktoober 2020 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Tänulikus helistikus

Pärast lõikustänupüha jumalateenistust on Kihelkonna kiriku kooriruumis jutuhoos õp Arne Hiob (paremal), kohaliku koguduse juhatuse esimees Thea Raik, organist Ülle Reinsoo, õp Jaanus Jalakas ja oreliprofessor Andres Uibo. Liina Raudvassar. Oma pastori Rene Reinsoo puhkusereisil olles toimus Kihelkonna Mihkli kirikus lõikustänupüha armulauaga jumalateenistus mandrilt Saaremaale ekskurseerima tulnud vaimulike ja organisti läbiviimisel. Ka pooled kirikulistest olid ...

Keskenduge pühakirjale ja vabatahtlikele

Misjonär Liisa Rossi viis Rakvere koguduse Instagrami ja andis sotsiaalmeedia tööle uue hingamise. Erakogu. Soome Luterliku Evangeeliumi Ühenduse (SLEY) lähetatud misjonär Liisa Rossi (34) on Eestis töötanud kolm aastat. Novembrist alustab ta kaheaastast tööperioodi misjoni­keskuse koolituste koordinaatorina. „Palun ärge saatke mind Aafrikasse ja Kagu-Aasiasse, kus on palav ja niiske,“ oli Liisa Rossi soov läbirääkimistel misjoni-organisatsiooniga. Tema palvele tuldi ...

Suukorv ja sõnavabadus

Kristjan Luhamets. Luterlastena oleme küllap hästi tuttavad katekismuse õpetuse­ga: „Meie peame Ju­ma­lat kartma ja armastama, et me oma li­gimese peale ei tunnista va­let, te­da ei reeda, keelt ei pe­ksa ega tõs­ta tema peale laimujutte, vaid et me teda vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea poole.“  Paraku elame tänapäeval ühiskonnas, kus kristluse mõju on tagasihoidlik ning kahjuks tuleb pahatihti ette nii verbaalset kui füüsilist vägivalda. ...

Lõikustänupühast ja koostööst

Elame tänumõtetes külvi ja lõikuse eest ning tunneme rõõmu heast koostööst Jumalaga ja kristlaste vahel. Piiskop Tiit Salumäe on ühes lõikustänupüha tervituses öelnud: „Põld on Jumala laud. Enne kui paluda „Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!“, tuleb astuda põllule, sest see on püha paik. Ja asuda tööle. Nii jätkub õnnistust nii pühadeks kui argipäevaks.“  Kiriku tööpõld on lai. Ma usun, et suurem osa koguduste õpetajaid nõustub minuga, et vajame oma ...

Vihakõne karistamise karmistamisest

2008. aastal võeti Euroopa Lii­du nõukogu raamotsusega „tea­tud rassismi ja kseno­foobia vormide ja ilmingute vas­tu võitlemise kohta kri­mi­naalõiguse vahenditega“ vastu tekst, mis keskendus kaitsele rassistliku ja ksenofoobilise vihakõne eest (ehkki seal mai­niti lisaks ka usutunnistust ja sünnipära). Kirikule paistab enim peavalu tekitavat see, et vihakõne määratlus on hil­jem muutunud avaramaks ning kaitse vihakõne eest laie­neb ka seksuaalsetele ...

Usu, lootuse ja armastusega

Märtsis koroonapiirangute tõttu pidamata jäänud taasilmunud Eesti Kiriku 30. sünnipäeva pidu on lõpuks käega katsuda. Tänujumalateenistus Tartu Jaani kirikus on juba kahe päeva pärast, konverents siiski jääb ära. Saab taas koos olla ja Jumalat tänada ning paluda jätkuvat armastust, usku ja lootust, mida toimetus on püüdnud kolmekümne aasta jooksul lugejatele jagada. Ütleb pühakirigi, et kõik muu on tühine, aga armastus ei hääbu kunagi. Kohtume praegu lugejatega harva ...

Unistus kirikust saab teoks

Kui Jõgeva kogudus mõne aasta eest 25. sünnipäeva pidas, osales pidupäeval ka Jõgeval sündinud riigikogulane Aivar Kokk, kes kinkis kogudusele kiriku maketiga pildi. Toona maaelukomisjoni esimeheks olnud Kokk kinnitas, et kirik tuleb. Koguduse maale on ehitatud veetorn, nüüd saab sellest uue kiriku osa ja on juba ümber ehitatud kuuekorruseliseks, millele 18. septembril ristki püsti pandi. Kindlasti on torn juba praegu objekt, mida tasub vaatama minna – sel on ...

Kindlalt tulevikule vastu

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriku sõbra tunnustuse üle oreliprofessor Andres Uibole. Jaan Männik. Septembri viimasel esmas­päeval kogunes Karksis Viljandi praostkonna sinod.  Seni oleme pid­a­nud  kaks koos­­olekut aastas. Kevadisel on vaa­da­tud tagasi eelmisele tege­vus­­aasta­le, tänatud tublisid töö­tegijaid ja kinnitatud eelarve täitmine. Sü­­­gisel on võetud vas­tu järg­mise aasta eelarve ning tegel­dud kiriku õpetuslike ja kor­­ral­duslike küsimustega. ...

Muinsuskaitseamet jagab aastapreemiaid

Suvel toimunud muinsus­kait­seameti ideekorjega aastapreemia nominentide hulka jõudis ka luteri kirikuis tehtud restaureerimistöid. Avaliku ideekorje kaudu esitati muinsuskaitseametile kok­ku 86 ettepanekut. Nen­de põhjal on selgunud 45 no­mi­nenti, kes kandideerivad küm­nes kate­goo­rias välja antavatele aas­ta­preemiatele.  Hästi restaureeritud kuns­ti­mälestise kategoorias on nominente kolm. Paber­vitraažid Nõva kirikus – tun­nustuse pälvisid EELK Nõva Püha ...

Esitleti Randar Tasmuthi pühendusteost

7. oktoobril esitleti Tallinna Pühavaimu kirikus teost „Verbum Domini manet in aeternum“ (Issanda sõna püsib igavesti), mis on pühendatud professor Randar Tasmuthile 65. sünnipäevaks. Teose esitlus oli esialgu kavandatud juuni algusesse, vahetult pärast professor Tasmuthi sünnipäeva (31. mail), kuid koroonakriisi tõttu võt­tis teose kirjastamine pla­neeritust oluliselt kauem aega.  Pühendusteos, mille koos­tajad on Randar Tas­mut­hi õpilased, usutea­du­se ...

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab

Tänavusel erilisel aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töö­tegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi samuti tava­pä­rasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna piiskoplikus toomkirikus antakse autasud pidulikult kätte kodukoha kirikutes. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele töötegijatele! EELK Teeneteristi I järgu saab James Langstaff, Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna piiskop. EELK Teeneteristi II järgu saavad 1. Aivi Otsnik, Tallinna Jaani ...

Otsekui Eedeni rohuaias

Erilisi aedvilju kasvatati sel aastal Jõelähtme kiriku juures. Margus Kirja. Jõelähtme kogudusel oli sel aastal kiriku juures juurviljaaed.  Prohvet Joel on Juudamaal aastatuhandeid tagasi ennus­tanud, et „kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, vii­gi- ja viinapuud kannavad küllus­likult“ (Jl 2:22). Loomislugugi algab sellega, et Jumal lasi maast tärgata haljal rohul ja seemet kandvatel taimedel (1Ms 1:11). Mitte ainult igapäevase toidu ...

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse. „See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses. Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati sõbraliku ja naeratava Aivi ...

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma. Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls.  Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest. Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued tuuled, sest üldharidust ...

Inger Kraavi tööst on kasu olnud

Kasvatusteadlane Inger Kraav pälvis tunnustusena perekeskuse Tartu üksuses tehtud töö eest EELK aukirja. Inger Kraav (fotol) on Nõo koguduse liige, tema kirikusse tuleku aeg jääb õpetaja Harald Tammuri teenimisaega. Ta ütleb, et austatud õpetaja on ristinud tema ja teisedki pereliikmed. Ristimine lükku­nud küll plaanitust edasi, sest tema sünniajaks sai sõja esimene päev.  Seos kogudusega on kestnud üle 55 aasta.  Inger Kraav ütleb, et tunnustus on ...