Slava Ukraine

Lehenumber 16. september 2020 Nr 34/35 Archives - Eesti Kirik

Risti ülendamiseks koguneti Vastseliina

Palverändurid Vastseliina linnusevaremetes. Palvetades läbiti Kristuse ristitee 14 peatust. Liina Raudvassar. Juba kümnendat korda toi­mus 12. septembril  oiku­mee­niline palverännak, mil­le käigus erinevate kon­fes­sioonide esindajad Pär­nust ja Tallinnast jõudsid ris­tiülendamispüha tä­his­tamiseks Vana-Vastseliina. Piiskopilinnuse varemete juur­de jõudnud rännuliste nä­gudel polnud kübetki vä­si­must, ehkki seljataha jäi pikk päev mööda ristiga seotud pü­hapaiku ...

Osaduses ja üksmeeles edasi

Praost Mart Jaanson kõneles piiblipäeval Rõngu kihelkonnaga seotud muusikutest ja õnnistas pillimuuseumi. Rita Puidet. Valga praostkonna töötegijad pidasid Rõngus piiblipäeva. Tänavune aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks piibliaastaks, ütles rahvamajas toimunud konverentsil Eesti Piibliseltsi esimees Jaan Bärenson. Päeva korraldanud Miina-Liisa Kuusemaa ütleb, et neil praostkonnas sünnib kõik ühiselt ja kõik ideed on teretulnud. Enne konverentsi said kohaletulnud osa ...

Juubeldada juubeldamata

Merille Hommik. Käimasoleva, üleilmselt ki­r­­i­kuid ühendava loo­du(s)­hoiu­kuu teema on „Maa juu­be­liaas­ta“. Piibli järgi siis 50. aas­ta, kus põldudel puhata las­ti ja võlad andeks anti (3Ms 25). „Juubeliaasta idee tu­leneb pühast tarkusest, mil­­­le kohaselt peavad ühis­kond­­lik, majanduslik ja öko­­loogiline aspekt olema õig­­la­selt ja jätkusuutlikult tasa­kaa­lustatud,“ on kirjas EKNi vee­bilehel jagatavas juhendis (ekn.ee).  Maa juubeliaasta oleks siis ...

Miks kristlased meie ajal kirikust eemale jäävad

Maailma kristlikus meedias kõneainet pakkuvate pedo­fiilia­skandaalide tõttu on kannatada saanud paljude katoliiklaste usaldus oma kiriku vastu. Ent on ka teisi põhjusi, miks paljud sii­rad ja tulised kristlased meie ajal kirikust eemale jäävad või ko­guni usu kaotavad. Sageli on ajendiks pe­ttu­mine inimestes, kelle kaudu ris­ti­usku tundma õpitud on. Tä­napäeval liituvad inimesed kogudusega ju sageli suuresti isiklike mõjutuste ajel. Kui aga re­­ligioosseks ...

Ka sündimata laps on inimene

30. augustil leidis Tallinnas aset tänuväärne kodanikualgatus – Elu Marss sündimata laste kaitseks, millest võttis osa sadu inimesi ning kus sõna sai ka peapiiskop Urmas Viilma. Samal päeval ilmus temalt ERRi portaalis ülevaatlik ja tasakaalukas kirjutis „Provokatsioonikatse abordi teemal“, mida soovitan kõigil lugeda. Peapiiskop leiab, et üldtuntud probleemidele juhitakse sageli tähelepanu radikaalsete meetoditega, kuid õigem on seda teha lugupidamisega vestluspartneri ...

Et kirikukell kuulutaks Jumala au

Paulus kutsub kirjas efeslastele elama kutsumise vääriliselt: „... olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest, üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.“ (Ef 4:4–6) Eesti Kirikule on vahel ette heidetud, et liiga palju kir­ju­tatakse kirikuehitusest, kelladest, remontidest ja muust ...

Kas kiriklikud üritused toimuvad?

Kuna koroonaviiruse levikule ei ole suudetud piiri pan­na ning ettevaatusabinõude rakendamine hõlmab Eestis erinevaid eluvaldkondi, siis tunnevad kiriku liikmedki hu­vi, kas ja millist mõju avaldab jätkuv nakkusoht EELK ürituste korraldamisele.  Urmas Viilma, peapiiskop:  Tean, et vaimulike konverentsi juhatus ning ka Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo SA nõukogu pidasid kolmapäeval (9. sept – toim.) oma koosolekut. Ühe ideena oli õhus mõlemad üri­tused ...

Kiriku võimalused veebis

Ümarlaual osalenuid tervitas piiskop Philippe Jourdan. Erik Salumäe. Meedia ümarlaua üks pea­aru­telusid puudutas kiriku tegevusvõimalusi veebis. Eesti Kirikute Nõukogu mee­dia ümarlauda võõrustas 27. augustil Rooma-Katoliku Ki­rik. EKNi liikmeskirikute mee­­dia­juhid, kristlike mee­dia­väljaannete, rah­vus­­ring­hää­lingu ja sise­minis­tee­riu­mi usuasjade osakonna esin­da­jad kogunesid seekord oma kor­ralisele koosolekule Tal­lin­nas Peeter-Pauli katedraali ...

150 aastat Jaokob Kuke sünnist

Foto EELK. 9. septembril tähistati mä­lestuspalvusega Tal­lin­nas Siselinna kalmistul ning sellele järgnenud pi­du­­liku missaga Tallinna piis­kop­likus toomkirikus 150 aasta möödumist Ees­ti Evangeeliumi Lu­te­ri­usu Kiriku esi­me­se piiskopi Ja­kob Kuke sün­nist. Tartu­maalt pärit ja Tref­f­ne­ri gümnaasiumis õp­pi­­­nud Jakob Kukk oli aas­tatel 1891–1895 ülikoolis usu­teadust õppimas. Pä­rast ordineerimist 1899. a Riias teenis ta kogudusi Võrumaal, Peterburis ja ...

Lühiuudised

Usuteaduskonna avaaktus Jaani kirikus Tartu ülikooli usuteadus­kon­na avaaktuse muutis eri­liseks toimumise koht – erinevalt varasematest aas­­­tatest kohtuti tänavu pea­hoone lähistel Jaa­ni kirikus. Ka see oli ta­va­päratu, et erandkorras toi­mus aktusel lisaks uute tudengite vastuvõtmisele ka lõpetanute õnnitlemine, sest kevadel lõpuaktusi ei toi­munud ning suvel kaitsti ka mitu lõputööd.  Teaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik too­nitas avakõnes, et ...

Toomas Nigola teenib kirikut meediatööga

Toomas Nigola (vasakul) on oodatud külaline Eesti Kiriku toimetuses. Pildil intervjueerib teda toime­taja Rain Soosaar. Liina Raudvassar. Põlva koguduse õpetaja Toomas Nigola on üks neist EELK vaimulikest, kes lisaks teoloogilisele haridusele saab kirikut teenida ka oma teise eriala kaudu. Sel aastal tunnustas kirik teda meediapreemiaga. Toomas Nigola on nimelt lõpetanud ka Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal ning kasutab omandatud teadmisi kiriku ...

Pühitseda palves ja tegudes meie ühist kodu

1. september on lisaks tar­ku­sepäevale kogu loodu päev.  Loodu päevaga algab loodus­hoiule pühendatud kuu, mis lõpetatakse Assisi Fran­cis­cuse surmapäeval 4. ok­toobril. Teadmiste maas­tikul liikumise eeldus on rohelise maastiku säilimine ja hoid. Looja on inimese asetanud maailma loodut hoidma ja hoo­livalt edasi arendama, nii et ei lõpeks külv ega lõikus ja Jumal võiks meie peale vaadates naeratades näha, et see jätkuvalt „hea on“, na­gu pühakiri loomisjärgset ...

Eestimaa palve

MEIE ISA, KES SA OLED TAEVAS, jälle seisan palves Sinu ees. Ikka veel mu rahvas raskes vaevas pimedana paindub piitsa ees. PÜHITSETUD OLGU SINU NIMI selle rahva südames ja suus, kes saab leiva vastu palja kivi, okastraat on otsapidi luus... MEIE IGAPÄEVAST LEIBA MEILE ANNA, jäta meile meie Isamaa, et me lastel oleks pea kus panna, et meist keegi poleks koduta. ANNA ANDEKS MEILE MEIE VÕLAD, vabasta meid vaenuhüüdudest. Ühenda ...

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine

Eesti vabariigi riigivanemate mälestamine toimub teisipäeval, 22. septembril, vastupanuvõitluse päeval kell 16 Keila Miikaeli kirikus. Mälestusjumalateenistusel teenivad peapiiskop Urmas Viilma ja teised vaimulikud. Riigipeade auks süüdatakse 16 küünalt.

Vabaduse väljakul näeb jälle õiget aega

Tallinna Jaani kiriku tornil on taas oma ajanäitaja, töökorras ja restaureeritud. 2 x Heidi Tooming. Tallinna Jaani kiriku tornis olev ajanäitaja näitab jälle õiget aega. Kell seisis viimased pool aastat ja viimased kolm aastat näitas kohati aiateibaid. Kella annetas koguduse juhatuse liige Jaanus Põder koos abikaasa An­nikaga. Vastse mehhanismi ja restaureeritud numbrilauaga kell asetati tornis oma kohale sep­tembri alguses. Õpetaja Jaan Tammsalu tunneb rõõ­mu, et ...