Slava Ukraine

Lehenumber 9. september 2020 Nr 33 Archives - Eesti Kirik

Õnn on olla vanavanem

Vanavanemad Tiit ja Lia Salumäe koos lastelastega kodulinnas Haapsalus: vasakult Gloria Madgalena (9), Rahel Aurelia (17), Grete Katharina (7), Markus Rafael (15), Steven (4), Lisett (2), Marii (13), Rebeka Elisabeth (15), Matteus (16). Vendo Jugapuu. Vana­vane­mate päeva tähistavad ka Lia ja Tiit Salumäe, kel on viis last ja üheksa lapselast.  Piiskop Tiit Salumäel ja tema organistist abikaasal Lial on põh­just rõõmustada olnud kül­­laga: 22. augustil oli neil 45. ...

Et oleks elu ülirohkesti

Urmas Nagel loeb Monica del Norte valmistatud õnnitluskaardilt sõbra Sakarias Leppiku luuletust. Kätlin Liimets. 6. septembril tähistas õpetaja Urmas Nagel oma 60. sünni­päeva Räpina Miikaeli kirikus kontserdiga „Emajõkke kirju­tatud meri“. Nii koguduse (teeninud Hiiumaa kogudusi kaheksa aastat, alates 2000 Räpina õpetaja), praostkonna (Võru praostkonna praost 2007–2015) kui ka üldkiriklikul (vaimulike konverentsi juhatuse esimees, mitmete komisjonide liige, ...

Usu lumepall

Merille Hommik. Sünnilt pärnumaalasena olen ma talviti soojade ilmadega oma mujalt Eestist pärit tutta­vatega ägedaid debatte pidanud. Pärnumaal ja osalt ka piirnevates maakondades öeldakse lumepalli tehes, et su­lalumi pakib, mujal Eestis hak­kab lumi kokku. Samas on pakkiva või kokkuhakkava lu­me tulemus sarnane, peotäiest lumest võib kasvada kõigepealt põlvekõrgune, edasi vööni ning lõpuks mitmekesi pingutades ka inimesekõrgune lumepall. Usulistes kogukondades ...

Viiruseaja usust ja vastutusest

Nädalapäevad tagasi sain kõne inimeselt, kes ütles, et on uuesti­sündinud usklik ning soovib, et annaksin peakaplanina eda­si sõnumi kirikule. Vaatamata sellele, et seda liiki kõ­ne­sid me vaimulikena ikka aeg-ajalt saame, seadsin ennast hoo­le­ga kuulama. Ta jätkas, et tahab öelda midagi seoses ko­roonaviirusega võitlemisega. Suur ja positiivne oli minu ül­latus, kui selle uskliku õe sõnumi sisuks oli, et kristlastena peaksime tavainimestest tundma veelgi suuremat ...

Soome kirikus jätkub abieluteemaline diskussioon

Soome luterliku ki­ri­ku suurimaks diskussiooni­tee­maks on viimasel ajal osutunud abi­elu temaatika, millele on kirikus väga erinevaid lähe­nemisi. Kirikliku lehe Kotimaa toi­metaja Meri Toivanen kü­sis piiskoppidelt nende sei­sukohti abieluküsimuses (https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kotimaa-kysyi-kaikkien-piispojen-kantaa-avioliittoon-vastaukset-paljastavat-isot-nakemyserot/) ja kuna naaberkirikus toimuv pakub ilmselt huvi ka Eesti lu­gejale, siis toome ära nen­de ...

Et neil oleks elu

Tallinnas toimunud Elu Marsiga juhiti tähelepanu sündimata laste eludele. Endel Apsalon. Abort on teema, mis ühiskonnas ikka aeg-ajalt esile ker­kib. See on teema, mis tekitab suuri tundeid ja emot­si­oone ja jagab inimesed eri leeridesse. Viimasel ajal on abordi üle jälle tekkinud arutelu seoses Tal­linnas 30. augustil toimunud Elu Marsiga, millega juhiti tähelepanu sündimata laste eludele. Sellel üritusel kõneles ka meie kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Ta oli ...

Kirikufond kogus kaheksa kuuga 71 445 €

Vastuvõtul konsistooriumis on vestlushoos Tiit Kõuhkna (paremalt), Jüri Ehasalu, Jüri Kraft ja Ants Laos.Tiit Mõtus. Kirikufondi nõukogu tegi kok­ku­võtteid ja tänas vastu­võ­tul konsistooriumis anne­tajaid. Fondi on suuremate sum­ma­­dega toetanud mitmed ette­võtjad ning lisaks paar tuhat väikeannetajat, sealhulgas pü­si­annetajad. „Meie kirikud va­­javad tuge nii riigilt kui ko­da­nikelt ning Kirikufond on suu­tnud ühiskonda innustada meie pärandit ühiselt kaits­ma ...

Ülikooli usuteaduskond rõõmustab

Tartu ülikooli usuteadus­kon­nas lõpetas sel aastal 21 üli­õpi­last.  Tartu ülikooli usuteadus­kon­­nas rõõmustatakse vii­mas­te aas­tate suurima lõ­pe­tajate arvu üle. 21-st üli­õpilasest üheksa lõ­petas ba­kalaureuseõppe ja 12 ma­gist­riõppe. Seoses ko­roo­akriisiga korraldati li­saks ta­va­pärasele lõputöö kaits­misele juu­nis ka teine kaits­mine au­gustis, nii et osa lõpetajaid said diplomi alles augusti lõpus.  Lõputöid oli kõigis usu­tea­­duse ehk teoloogia ...

Pastoraadi piiblikool Tartus

21. septembri õhtul alustab Tar­tus Pastoraadis (Riia 22a) uus piiblikool, kuhu on oodatud kõik huvilised alates 18. elu­aas­tast. Apostel Paulus kirjutab: „Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu“ (Rm 10:17). Jumala sõ­na kuulmata ja seda tund­mata ei saa tekkida päästev ja viljakandev usk. Seepä­rast on Piibli sõnumi kuu­l­­mine ja mõistmine elu ja sur­ma küsimus. Piibli kättesaadavusele vaa­tamata seisame täna prob­leemi ees, et paljud ...

Kirikuilma enfant terrible? Oh ei, andekas Jumala laulumees

Eerik Jõks, Tallinna Toompea Kaarli koguduse liige, sirutab tii­vad ja lendab oikumeeniliselt kon­fessioonide kohal. Urmas Roos. Mis oleks parim kingitus muusikateadlasele, laul­jale ja heliloojale Eerik Jõksile 50. sünni­päe­vaks? Kindlasti see, kui vaimulikud ja paljud tei­sedki avas­taksid ainulaadse võimaluse käia iga nädala nel­japäeval kell 17.30 Tallinna Kaarli kiriku keldris pühalaulu koolis. Lauluõpetaja Jõks lubab, et ta paneb IGA pü­hendunud inimese ...

Uudiseid praostkondadest

Lääne praostkond Nõva kirikut tasub uudistama minna Vanad raudristid on saanud osaks Nõva kirikuaia uues väravas.Inge Teslikova. Jumalale pühitsetud koda Nõ­val tervitab sisenejat kauni väravaga. Nõva kogudust teenib 2011. aastast kuldsete kätega vai­mulik Peeter Krall, kelle ho­biks on anda vanadele as­ja­dele uus elu. Näiteks on ta ost­nud vana väärika seinaristi ja teinud sellest kogudusele prot­sessiooniristi. Kevadest pää­seb Nõva kirikuaeda läbi vä­rava, ...

Valgamaa sai saja-aastaseks

Igor Gräzin esinemas Valgamaa juubeli puhul korraldatud kõnekoosolekul Valga raekojas. Valga valla Facebooki-leht. Maakonna 100. aastapäeva tähistamisel mängisid olulist rolli seal asuvad luterlikud kogudused. Pärast seda, kui Eesti-Läti pii­ri kindlaksmääramisel lii­de­ti Valga põhiosa Eestiga, o­t­sus­tas vabariigi valitsus 6. sep­tembril 1920 moodustada lin­na ümber asuvatest val­da­dest uue maakonna. Val­ga­maa piirid, mis määrati täp­se­­malt kindlaks järgmise ...

Jumalaema uinumise püha Kuremäel

Jumalaema püha surilina kanti mööda lilledega kaetud rada. Kätlin Liimets. 1891. aastal asutatud Ku­re­mäe (Pühtitsa) nunna­kloost­ris tähistati 28. augustil Jumalaema uinumise püha.  Koos teiste vaimulikega tee­nis Moskva Patriarhaadi Ees­ti Õigeusu Kiriku juht me­tro­poliit Eugeni. Juliuse kalendri jär­gi elav vene õigeusu ko­gu­­kond Eestis tähistas Ju­ma­­laema uinumise püha. Kloos­­ter kannab Jumalaema Uinu­mise nime ja seda püha on traditsiooniliselt eriti ...

Reisimehest vaimulik meenutab

Õpetaja Kalduri mälestuste­raa­matut on võimalik endale soe­tada Jõhvi kogudusest. Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur (66) on välja andnud mälestusteraamatu „Sõidud Eestis ja Eestist nii idasse kui läände ning väliskülaliste vastuvõtmine“.  1978. aastal ordineeritud Peeter Kaldur on EELK vanimaid te­gev­vaimulikke. Alates 1980. aas­tast on ta olnud Jõhvi ko­gu­duse õpetaja, 1989–1992 oli kon­sistooriumi assessor ning aas­tatel 1992–1995 ja 2011–2015 Viru ...

Nõuab tegijatelt pühendumust

Eesti Metodist Kiriku ajakiri Ko­du­teel, mis ilmub neli kor­da aastas, on oma kiriku hääle­kandja kõikidele metodistidele Eestis. Viimane number kesken­dub meenutama ajakirja välja­and­mise aastaid kestnud lugu. 30. augustil tähistas Eesti Metodisti Kirik (EMK) 100 aasta möödumist oma esimese ajakirja ilmumisest ja 30 aasta juubelit ajakirja Koduteel taasilmumisest.  Koosviibimine Tallinna metodisti kiriku auditooriumis oli peohõnguline, sest tähistada oli kolme ...