Slava Ukraine

Lehenumber 2. september 2020 Nr 32 Archives - Eesti Kirik

Kooliaasta algas kirikus

Rõõm üheskoos teelolemisest ühise eesmärgi nimel on põhimõttena oluline igale Kaarli kooli õpilasele. Nele Tasane. Et Taevaisa ise võtaks algava õppeaasta oma hoole alla, ko­gunes kaheksandat sügist tegutsev Tallinna Kaarli kool tarkusepäeval, 1. septembril aktus-palvuseks oma äsja re­monditud koolimajast üle Toom­puiestee asuvasse Kaar­li kirikusse. „Pidulike sündmuste puhul on meil aulaks ikka kirik, ku­hu õpetajad ja õpilased, lastevanemad ja kõik külalised ...

Kristusega uude kooliaastasse

Kalle Kõiv. Tihhon (Tar­mo) Tammes. Eile alustas uut õppeaastat ka mitu kooli, mille juhiks on vaimulikud. Eesti Kirikule andsid sel puhul kommentaari Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõiv, kes juhib Juuru Edu­ard Vilde kooli, ning Si­nimäe põhikooli (Ida-Viru­maa) direktorist Ees­­­ti Apostlik-Õige­usu Ki­ri­ku ülempreester Tihhon (Tar­mo) Tammes (Räpina, Võõp­su, Mehikoorma ko­gu­dus). Mõlemad vaimulikest koolijuhid kinnitavad, et nen­­de koolid on uueks ...

Kui küünilisus poeb hinge

Merille Hommik. Suvel Saaremaal puhates sat­tusin paaril korral Küüli­ku­külla. Tore koht, kus saab uudistada küülikuid ja ko­du­lin­de ning imetleda nen­de fan­taasiarikkaid elu­ase­meid. Küülikuküla ni­me­tus mõ­­jus inspireerivalt: üks kü­­las käinud hea ametivend aval­­das arvamust, et kui on ole­­mas küülikuküla, võiks ta­sa­pisi hakata mõtlema ka küü­ni­kuküla rajamisele. Nen­ti­sime, et elanikke sinna jaguks. Lugesin hiljuti Ida-Eu­roo­pa ajalugu hästi tundva ...

Uus kooliaasta algab

Kooliaasta algusega on juba nõnda, et kui peres on kooli mine­vaid lapsi, siis muutub kooliaasta algusega kogu perekonna elu­rütm. Senine puhkus ja hingetõmbeaeg saab läbi. Töiste päe­vade õhtud saavad täidetud koduülesannetega ning hom­mikud jäävad magajatele lühikeseks. Meil on koolist rääkides väga suur ja õigustatud tähelepanu las­tel, kes alustavad oma kooliteed. Nii suurt elurütmi muu­tust võiks täiskasvanu puhul võrrelda ameti ja töökoha vahe­ta­misega.  Aga ...

Oluline on jääda truuks kristlikele väärtustele

Aeg on läinud nii kaugele, et inimesed küsivad, mis on krist­likud väärtused. Meie peame sel­lele vastama. Kristlikud väär­­tused on kristliku Euroopa vun­dament, on inimõiguste dek­la­ratsiooni alus. Kes seda eitab, see valetab. 1988. aastal loodi Eesti Rah­vus­liku Sõltumatuse Partei (ERSP), Eesti Kristlik Liit (EKL) ja Eesti Kristlik-Demokraatlik Era­kond (EKDE). Nimelt nende or­ga­nisatsioonide liikmetest ku­junes välja pikaks ajaks Eesti si­hid määratlenud tuumik. ...

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks, 1. septembriks

Armsad õpilased, lastevane­mad, õpetajad ja kogu kooli­rahvas! Inimkonnale on oma­ne tunda uhkust oma edu­sam­mu­de, tead­miste ja tarkuse üle. Eriti kipume teadmiste olu­lisust rõ­hu­tama meie, kes me 1. septembrit tähistame tead­miste päe­va­na. Teadmised on elus eda­si jõudmiseks ja õigete ot­sus­te tegemiseks olulised. Teadmiste olemasolu on või­ma­lik ka mõõta ja testida – tunnikontrolli, kontrolltöö ja eksamiga. Eelduseks on, et mi­da rohkem inimene teab, ...

Lapsed läksid kooli, päriselt

Seoses algava kooliaastaga puudutab 1. september kõiki. Ka neid, kes ise ei jätka haridusteed või kel pole lapsi kooli saata. Haridusküsimus on eestlast, keda ajuti lausa hariduse usku nimetatakse, ikka paelunud. Lastevanemad on sõnastanud mure, et kui koolid taas lukku peaks minema ja õpe jälle distantsilt toimub, kas ei tekita see lünki laste haridusse. Liigagi hästi on meeles kevadkuude kogemus, kus lastevanematest ühtäkki nooremates kooliastmetes õppivate laste ...

Esimene kristlik gümnaasium alustas

Eesti haridusmaastikul alus­tas alanud õppeaastast te­ge­vust Tartu Katoliku Ha­ri­­duskeskuse juures güm­naa­sium. Gümnaasiumi avamiseks on ettevalmistused kestnud pä­ris pikalt, tunnistab güm­naa­siumiosa õppejuht Mai Pal­lon Eesti Kirikule, lisades, et esimene konkreetsem kat­se takerdus aastaid tagasi era­koolide jaoks ebasoodsa po­liitilise olukorra tõttu.  „Lastevanemate suur huvi ja toetus ning ka riigipoolne suu­namuutus, mis toetas era­al­­gatust ning ...

Kohila alevis avati uus koolihoone

Minister Mailis Reps on läbi lõiganud Kohila mõisakool lindi. Karl Kristjan Nigesen. On märkimisväärne, kui ühes väikeses alevis on kaks mõisa, kaks lasteaeda ja ka kaks kooli. Just selline on väi­ke Kohila Rapla maa­kon­nas.  Märkimisväärne on ka tõsiasi, et üks koolidest on kristlik – Kohila mõisakool. Just sellisena on ta üsna ainulaadne teiste omasuguste hulgas. Varemetest koolihooneks Kohila mõisakool sai alguse 2012. aasta  oktoobris, kui ...

Lühiuudised

Pärnus tähistati oreli sünnipäeva Sel aastal peeti 18. korda Pärnu rahvusvahelist oreli­fes­tivali, mis sel aastal kan­dis pealkirja „Valgus ja pi­me­dus“. Festivali lõpetas ree­del toimunud kontsert „Lau­datio organi“, kus esi­nesid Jaanus Torrim ja Aaro Tetsmann. Kont­ser­diga tähistati kiriku lõu­natiiva rõdul asuva ore­li (fotol) sünnipäeva ja sedakorda mängisid esi­nejad just sellel pillil.  Hardo Kriisa valmistas ore­li Pärnu kirikusse pea­organist ...

Piiskop Philippe: pilk peab olema värske, aga juured sügaval

60. sünnipäeva tähistanud piis­kop Philippe Jourdan on veen­dunud, et kuulub meie maa ja rahva hulka. Kätlin Liimets. Rooma-Katoliku Kiriku Eesti apostellik administ­raa­tor piiskop Philippe Jourdan tähistas püha­päe­val, 30. augustil oma 60. sünnipäeva. Pärast mis­sat Tallinna Peeter-Pauli katedraalis toimus tema eluloo­raamatu esitlus. Piiskop Philippe on väga paljudele eest­las­tele sümpaatne. Väärikus ja vaoshoitus, Eesti­maa-ar­mastus ja eesti keele oskus teevad ...

Mõistus tuli südamele järele

Protsess on tulemusest olulisem, teab kirglik kalamees Kaido Saak, aga on siiski rõõmus, kui pärast tundidepikkust õngitsemist jääb konksu otsa pirakas haug ja kui pühendunud kogudusetöö toob kirikusse uusi huvilisi. Erakogu. 29. augustil 55aastaseks saa­nud Lääne praostkonna praost Kaido Saak ei lu­ba endast mõelda kui ala­ti aja­hädas olevast vai­mu­li­kust. „Praostiks saades ütlesin, et  ma  ei  taha muutuda ini­me­seks, kel­lel ei ole aega kellegi ...

Piiblikursus Põltsamaal avardab silmaringi

Õpetaja Markus Haamer arutleb kursusel osalejatega selle üle, mil­list Piibli osa lugeda järgmiseks korraks. Kaido Soom. EELK misjonikeskuse piib­li­kur­susi on Põltsamaal kor­ral­datud juba kuus aastat.  Augusti lõpul kogunes 14-liik­me­line grupp taas Põltsamaa pas­to­raati, et arutleda sedapuhku ju­malateenistuse üle. Osalejaid oli kogudustest üle Eesti. Põlt­samaa kogu­du­se õpetaja Mar­kus Haa­me­ri sõnul oli koha valik põh­jendatud sellega, et Kesk-Eestisse saab ...

Haapsalu kogudus väärtustab oma ajalugu

Haapsalu Jaani kiriku aeda pai­gutati mä­les­tuspink. Koguduse arhiiv. Haapsalu Jaani kiriku aias avati suvel mälestuspink Heino Noorele ja tema va­ne­matele ning koguduse aja­lugu tutvustav eesti- ja ingliskeelne stend. Mõlemad objektid õnnistas piis­kop Tiit Salumäe. Sünd­musest kirjutab koguduse igal kuul ilmuva ajalehe Johannese Sõnumid augustikuu numbris põhjalikumalt Ülla Paras, ava­­tud ajaloostendi autor. Ta rõhutab oma kirjatöös, et nüüdsest on Jaani kiriku ...

Kari Tynkkynen seati Kullamaa õpetajaks

26 aastat Eestiga seotud Soo­me misjonär Kari Tynkkynen (54, fotol) seati pühapäeval Kulla­maa koguduse õpeta­jaks. Ametitalituse toimetas Kul­lamaa kirikus piiskop Tiit Salu­mäe, keda assisteerisid praost Kaido Saak ja õpetaja Ants Leed­järv, kes on teeninud Kul­lamaa kogudust enne 2012. aas­tal emerituuri siirdumist ligi 35 aastat. Kari Tynkkynen oli Soo­me Rahvamisjoniseltsi mis­jo­­när, kui praost Gustav Maa­­rand 1994. aastal teda Mihk­lisse tööle kutsus. See ...