Lehenumber » Väljaanded » 10. juuni 2015 Nr 26

Laupäeval meenu­ta­tak­se Tartus Eduard Salumäed

Laupäeval, 13. juunil kell 12 on Tartu Pauluse kirikus keskpäevapalvus, millega meenutatakse õpetaja Eduard Salumäed tema 30. surma-aastapäeval. Pärast palvust süüdatakse küünlad Eduard ja Johanna Salumäe haual Tartu Maarja kalmistul. Kalmistult naastes jätkub päev Pauluse kirikus mälestuskonverentsiga. Eduard Salumäe (sün­di­nud Näkk) sündis 28. sep­tembril 1919 Tartumaal Tähtvere vallas. Astus Tartu üli­kooli usuteaduskonda 1938. a sügisel. Aastast 1945 teenis ta Paistu ...

Usuteadusliku Ajakirja erinumber algkristlusest

Grandi kogumik

Hiljuti EELK Usuteaduse Insti­tuudis esitletud Usu­­teadusliku Ajakirja erinumbri artiklite auto­ri­teks on prof dr Randar Tasmuth, dr Urmas Nõm­mik, dr Elo Süld, mag Ergo Naab ja allakirjutanu. Nõmmik vaatleb oma artiklis Iiobi raamatu lõpukõnet. Ii 29 esineb Iiob kui kuningas, kes vaatab tagasi ajale, mil ta oli oma õiglase käitumise ja va­ga­duse tõttu ühiskonnas lugu­peetud. Sellele vastandub Ii 30, kus kuningas räägib oma hü­­jatusest, haigusest ja talle ko­gukonna ...

Kasahstanis mälestati okupatsiooniohvreid

Andres Põder ja Arnold Rüütel osalesid Spasski memoriaalkomp­lek­sis mälestusmärgi avamisel. Eesti vabariigi suursaatkond Astanas 31. mail toimus Kasahstani vabariigis Karagandõ oblastis Spasski memoriaal­kompleksis Eesti kodanikest represseeritutele mäles­tus­märgi avamine. Õn­nis­tamistalituse viis läbi eme­riitpeapiiskop Andres Põder. Karlag on lühend Stalini-aeg­sest Karaganda parandusliku töö laagrist, kuhu kuulus hiil­ge­ajal 29 laagrit. Sealsetes van­gilaagrites ...

Teateid usuteaduse instituudist

Õppeaasta lõpujumalateenistus algab 19. juunil kell 12 Tallinna Püha Vaimu kirikus ja sellele järgneb aktus instituudi õppehoones. Alanud on avalduste vastuvõtt uueks õppeaastaks. 1. juulist 31. augustini võetakse avaldusi pastoraalseminari preestri- (õpetaja-) koolituse õpperühma neit, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Sisseastumisdokumente teistele erialadele saab esitada 3.–14. augustini Tallinnas instituudi õppehoones ...

Judaismi seaduste kogu eesti keeles

mi__natraktaat-sabat

Sarjas «Piibel kontekstis» on Tartu ülikooli kirjastuselt ilmunud teine raamat – miš­na­traktaat «Sabat» (fotol). Selle on heebrea keelest ees­ti keelde tõlkinud ja põh­­­jaliku kommentaariga va­rus­tanud Kalle Kasemaa. Juudi usu olulisimat püha puudutav tekst, judais­mi religioossete seaduste ko­­gumik Mišna on oluline nii juudi usu ku­ju­nemise seisukohalt kui usun­di­looli­selt laiemas plaanis. Seaduste ko­gu teise osa esi­mene trak­taat «Sabat» kesken­dub sabati­päeva ...

Noored kogusid tarkust piibli- ja misjonikursusel

Piibli- ja misjonikursuse neljas lend koos juhendajatega. Tuuli Varik Mai keskel lõpetas EELK noorte piibli- ja mis­joni­kur­su­se juba neljas lend. Viimane ühine nädalavahetus möödus kiiresti ja pisut teist­moodi kui tavaliselt. Seekord ei käinud meil välislektoreid, vaid pidime igaüks ise rääkima oma praktikast, läbi mille saime väga palju julgustust ning häid mõtteid, kuidas saaksime ka edaspidi abiks olla jumalariigi töö tegemisel. Kokku kuulasime üheksat ettekannet. ...

Toomkoguduse tänupäeva tund

Neljapäeval, 28. mail toimus Tal­lin­­na Püha Neitsi Maar­ja Piiskoplikus Toomkirikus tänupäeva tund. Tänutunnis olid põimi­tud tä­nuteemalised mõ­tisk­lused muu­sika ja palvega. Oma mõt­teid jagasid Tal­linna Toom­koguduse ju­ha­tuse esi­mees Indrek Treufeldt, endine ju­ha­­tuse esimees Raido Rüütel ja koguduse õpe­taja Arho Tuhkru. Muusikas tõid tänu kuul­davale Piret Aidulo ore­­lil ja Meelis Vahari ju­hen­datud keelpillikvartett. Esitusele tu­lid A. Corelli Con­cer­to ...

Politsei naisühendusel on oma lipp

Eesti naisele pühendatud altar Keila kirikus. Arhiiv Keila Miikaeli kirikus õnnis­tati 26. mail Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) lipp. Lipu õnnistas politsei peakap­lan Jaan Jaani. Peakaplan tun­nis­­tas: «Me elame küllalt maskuliinses ühiskonnas, kus naiste panus, mida nad on andnud Eesti riigile ja rah­va­le, pole leidnud piisavat tunnustust. Samas tuleb tõde­da, et eesti naised on andnud kaaluka panuse nii poliitikas, politseis, riigikaitses, sot­siaal­­töös kui ka ...

Jumalanäolisus on meie päris olemus

Kogudustes on ikka otsitud eri­nevaid töövorme, kuidas inimesi õpetada ja nende usku kasvatada. Pärast leerikursust on klassikaline variant olnud piiblitund. Nagu peapiiskop Urmas Viilma Saarte sinodil ütles, on piiblitundides osalejate arv sõltumata koguduse suu­ru­sest ikka sama: 2–8. Kindlasti on hea, kui leitakse ka uusi lähenemisi usus kasvamiseks. Võimalusi on mitmeid, ühega tegin tutvust Järvamaal Ambla koguduses. Lähe on Jõelähtmel Pastoraadi ette jõudes jääb pilk ...

Praostkonna õnnelikud lapsed said kokku Ristil

«Tarkade laste» töötoas tuli osata vastata küsimustele Piibli kohta. Viktoriini korraldavad Risti koguduse noored. Erich Roots Maikuu kolmandal püha­päe­val toimus Lääne-Har­ju praostkonnas Risti koguduses praostkonna lastepäev «Õnnelikud lapsed». Lastepäev algas jumalateenis­tusega Risti kirikus, kus teenis abipraost õpetaja Annika Laats, orelil mängis Helle Suurlaht. Risti koguduse lastele tuli külalisi Hagerist, Keilast, Paldiskist, Raplast ja Sakust. Koos täiskasvanutega ...

Kallis Mari tuleb Suure-Jaani

Festivali keskmes on alati olnud ka Suure-Jaani kirik. Leili Kuusk 17.–23. juunini peetakse XXIII Suure-Jaani muusikafestivali. Et kõik Marid ja neid ih­ka­vad noorsandid antud muusika­sündmusele koguneksid, oleks palju tahta. Kuid et Tšaikovski just ühte meie teatavat (uut) rahvaviisijuppi Haapsalus kohanuna pea veerand sa­jandit kuni oma traagilisima oopuse, VI sümfoonia (1893) loomiseni endas kandis, see on siiski armas legend. Ekst­ra meelespidamist vää­­ri­­­vaks tundub ...

Sõna on kätel 2. osa

Soome üks esimesi kurtide pastoreid Hugo Nyberg. Arhiiv 2. Kurtide omavahelises suht­luses jäi viipekeel püsima, kuid selle arengut pidurdas oraalse õpetusmeetodi võit tublisti. Ühiskonna silmis jäi viipekeel abivahendi rolli, arvati, et selles pole võimalik kõike väljendada ja seetõttu on selle kasutaja ka muidu piiratud mõtlemisvõimega ning harimatu. Püüd kurte iga hinna eest täielikult integreerida kuuljate maailma tõi kaasa kurtide kogukonna lõhes­tu­mise. Paljud ...

Palve

Jeesus, peatusid kalameeste juures. Kutsusid, said sõbraks. Koolitasid Peetrusest ja teistest inimesepüüdjad. Küllap peatud ka tänapäeva Peetruste juures Jenissei või Emajõe kaldal … Luba, et Eestimaal ja kõikjal maailmas tugevneks kirg kutsuda inimesi Sinu riiki! Õnnista kirikuõpetajaid ja teisi, kes püüavad võrgu või rüsaga. Anna tarkust visata võrgud sinna, kus kala liigub, ning püsivust võrke kontrollida, parandada ja puhastada! Õnnista ka neid, kes pigem ...

Ära vaata tagasi!

K2rson,Lea copy

Kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: «Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid.» Ja Jeesus ütles talle: «Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.» Teisele ütles ta: «Järgne mulle!» Aga see ütles: «Luba mul enne minna matma oma isa!» Ent tema ütles talle: «Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!» Aga ka üks teine ütles: «Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled andnud meile kutse Jumala riiki. Aita, et kuuleksime seda kutset eluteel ja teeksime õigeid valikuid. Aita meil olla selle hea kutse edasiandjad teistele inimestele meie ümber. Õnnista selleks kiriku tööd siin maailmas, et see kutse jõuaks kõigini. Aamen.