Slava Ukraine

Lehenumber 10. juuni 2015 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Kogukonda ühendav kellamäng Viljandis

Perekond Tiitus ostis oma tütardele vanavanemate ja ristivanemate toel nimelise kella. Elsbet Tiitus otsib kella, kus tema ja õdede nimed peal. Kätlin Liimets Eesti lipu päeval 4. juunil pü­hitses piiskop Tiit Salu­mäe 35. rahvusvaheliste han­sapäevade raames Viljandi Jaani kiriku uued kellad ja Hollandi kuninglikus valu­ko­jas valatud Eesti suurima kel­lamängu 25 kella. Viljandis oli tunda suurürituse ettevalmistuse saginat: püstita­ti telke, Kondase keskuse juures riputati ...

Maarjamaa juubelit tähistatakse suurejooneliselt

Maarjamaa-aasta koostöökogu koosolekul õnnitleb sünni­päeva­last kaitseväekaplan Peeter Paenurme piiskop Tiit Salumäe. Tiiu Pikkur Kaheksa sajandit Maar­ja­maad teema-aasta sündmusi koordineeriv koostöökogu pidas oma viimase nõupi­da­mise enne suve, et heita pilk toimunule ja sellele, mis ees seisab. Piiskop Tiit Salumäe nentis, et mai keskel Haapsalus kor­ral­datud palverännupäev läks hästi korda. Ingmar Kurg lisas, et päeva raames toi­­munud rahvusvaheline ...

Tehnika arenguga rumalaks ja nõrgaks?

Taevakanalite doku­men­taal­filmis mainiti kord, et ühes täi­detud bensiinipaagis on samas koguses energiat, milleks on suu­teline elujõus mees oma ter­ve aasta kestva füüsilise pin­gutusega. Kui omistame autoga liikumise kiiruse enda töö ja vaeva arvele, siis võime ära unustada, kui suures koguses energiat tänu autole kui tehnilisele abivahendile me seejuures ära kasutame. Tõenäoliselt olin kaheksa- või üheksa-aastane, kui meie koolis korraldati riviõppused. Lapsed jaotati ...

Ukraina aitamine on kirikule oluline

Yprus_13.03.2010

Viibisin juunikuus välislähetusel Ukrainas, kutsujaks Interdiac (International Academy for Diaconia and Social Action). Tegu oli Luterliku Maailmaliidu solidaarsustöörühma väljasõiduga Ukraina toetuse kavandamiseks. Odessas oli meid vastuvõtvaks organisatsiooniks DELKU (Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine). Kohtumised leidsid aset Odessas, mis on sõjapiirkonnast mõnesaja kilomeetri kaugusel ning peaaegu kahjustamata. Seal on küll toimunud provokatsioone ...

Eelarvamuste ohtlikkus

Rain_Soosaar_oige copy

Poolas õppides jagasin ühis­elamutuba musli­mi­­ga Türgist. Kui sellest oma eesti tuttavatele rääkisin, paistis mõni päris mures olevat, kuidas ma «kul­tuu­riliste erinevustega» toime tulen. Muidugi polnud nendel eel­arvamustel vähimatki alust. Toa­kaaslane ja teisedki musli­mi­test tudengid, keda kohtasin, olid enamasti suurlinnade libe­raalse keskklassi esindajad, kelle mõttemaailm, huvid ja elustiil ei erinenud pea üldse nende Euroopa eakaaslaste omast. Tõsi, usklikumad ...

Kuula oma hirmu!

Viimastel nädalatel on palju kirjutatud ja mõeldud pagulastest. Ühed räägivad sõjakolletest ja põgenemisvajadusest, teised mugavuspagulastest ja invasioonist Euroopasse. Näeme pilte, kus hulk mustanahalisi mehi ootab päästmist, sekka mõni naine, laps. Tegin päästeoperatsioonide tulemuste põhjal arvutusi ja sain ühel juhul naiste-laste protsendiks 16,5, laupäeval, 6. juunil kell 10–18 päästetute (ajalehe Zeit andmetel) puhul oli see protsent 33,5. Mõtlemapanev? 1995. a ...

Juuniküüditamise 74. aastapäev

Jumalateenistusele kutsuvad kirikukellad helisevad eeloleval pühapäeval, 14. juunil minoorses toonis. Kirikutes mälestatakse juuniküüditamise ohvreid. Pilistveres on pühapäevane teenistus vabas õhus, kell 13 kivikangru juures, nimetab diakon Hermann Kalmus. Haapsalu kirikus algab pärast missat kell 12 mälestuspalvus Emaaltari juures. Kuressaares tähistatakse aastapäeva läbi päeva vältava pr­og­rammiga, annab toimuvast teada Saarte praost Anti Top­laan. Pärast teenistust ...

Järva jätkab praost Teet Hanschmidtiga

Sel suvel 150aastaseks saavast Käru kirikust väljuvad peapiiskop Urmas Viilma, praost Teet Hanschmidt, abipraost Tõnu Linnasmäe ja teised praostkonna vaimulikud ning sinodisaadikud. Liina Raudvassar Järva praostkonna ka­he­­­teist­kümne ko­gu­­­­d­­use esindajad alus­ta­sid sinodipäeva ju­­ma­­­la­teenistusega Käru puukirikus. Koosolekut sõideti pidama aga kuue kilomeetri kaugusele Toosikannu puhke­keskusesse. Peapiiskop Urmas Viilma ni­metas oma tervituses, et on Järva ...

Lühiuudised

Aastaraamat

Aastaraamat jälle valmis Tartu Peetri koguduse õpe­­taja Ants Tooming on taas valmis saanud ko­gu­­­duse aastaraamatu ja se­da esitletakse sel laupäe­val, 13. juunil, kui kirikus tähistatakse õpetaja esi­mest suurt juubelit ning ta praosti ametisse pü­hit­setakse. Mahukas aasta­raa­­­ma­tus «Tartu Peetri ki­rik A.D. 2013/2014» (fo­t­ol) on kokku võetud kõik koguduse kahe aasta tege­mi­­sed. Tutvustatud on töö­valdkondi ja nende eest­ve­dajaid, ära on märgitud need, kes ...

Tarmo Soomere: riigil ja kirikul on ühine ülesanne

Akadeemik Tarmo Soomere nelipüha tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toom­kirikus, kus peapiiskop Urmas Viilma andis talle märgina kiriku tänust EELK Teeneteristi II järgu ordeni. Liina Raudvassar Nii teadus kui ristiusk õpetavad tagasihoid­lik­kust, tehes erineval moel selgeks, et me ei ole ei maailmavalitsejad ega toiduahela tipus olijad, kinnitas Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere Eesti Kirikule antud intervjuus. Millest kõneleb Teile kiriku tunnustus, ...

Usk ei ole tunne

Pirkko Jalovaara rääkis, et on olemas kaks erinevat mõttelaadi; neist üks väljendab ebausku ja teine usku. Sirje Semm «Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus» (Hb 11:1). Pirkko Jalovaara nimi on ehk paljudele eestlastelegi tuttav. Pirkko ise ütleb endast nii: «Minu töö ja kutsumus Jumala ees on palvetada koos sinuga. Palvetan palju koos haigete inimestega, kelle elu on üks suur probleemide pundar. Lootus ja usk Jumala abile põhineb tervendaval palvel, et «teie ...

Kuressaare Laurentiuse kiriku siseremont valmis

Õpetajad Anti Toplaan ja Veiko Vihuri katmas vastpühitsetud Kuressaare kiriku altarit altarilinaga. Kätlin Liimets 7. juunil toimus Kuressaare Laurentiuse kirikus sise­remondi lõpetamise puhul tänujumalateenistus. Koguduse õpetaja Anti Top­­laan: «Eelmise aasta detsembris sai valmis kiriku pikihoone. Sügisest kevadeni on renoveeritud kõrvalruu­me, koridore ning tehtud ka teatud töid pikihoones. Nüüd on siseremont tervikuna valmis. Seoses peapiiskopi visiidiga Saarte sinodile ...

Põlvamaa vaimulikud kohtusid maavanemaga

Mooste bap­tistipalvelas kohtusid Ele Paju (vasakult; Räpina meto­disti kirik), prees­­ter Tih­hon Tam­mes (Räpina õige­usukogudus), Urmas Nagel (Räpina luteri­ko­gudus), Ulla Preeden, Ermo Jürma, Andreas Põld (Värska ja Saatse õigeusu­kogudus), Ruth Ruus (maa­va­lit­sus), Koit Kask (Selise bap­tis­tikogudus), Lee­vi Lillemäe (Eesti Karis­maa­tiline Osa­duskirik, Põlva kogudus). Põlva maavalitsus Põlva maavanema Ulla Preedeni kohtumine maakon­na eri konfessioonide ...

Põlva kogudus on heaperemehelik majapidaja

Enne tööde algust vana pastoraadi esisel platsil: Toomas Nigola (vasakul) ja Põlva abivallavanem Martti Rõigas. Raivo Sihver, Koit Põlva oli aastakümneid ta­­gasi­hoidlik kirikuküla ku­ni 1930ndateni, mil alev uus­elamute, ettevõtete ja Tartu-Petseri raudtee val­mi­misega jõudsalt kas­vama hakkas. Praegu võib öelda, et Põlva valla keskus paikneb suuresti kirikumaadel. Kogudusele kuu­­luvale maatükile kavan­da­takse ka 2018. aastaks esinduslikku keskväljakut vas­­­tavalt ...

Sünnipäevaga koguti toetust Maarja kiriku heaks

Tartu Maarja kiriku taastamise eest sei­savad hea kaks soom­last: ärimees Tapani Koski (vasa­kul) ja vaimulik Joona Toivanen. Helene Toivanen Tapani Koski on Soomes tuntud äri­­mees, Eestis teatakse teda kui Luun­jas tegutseva Grüne Fee üht oma­nik­ku. Ta on otsustanud toetada Tar­tu Maar­ja kiriku taastamist ja ko­gus oma sün­ni­päeval selleks an­ne­tusi. Tartu Maarja koguduse õpetaja Joona Toivanen ütleb, et tutvus Tapani Kos­kiga mingil vallaga seotud üritusel Luun­jas, ...