Lehenumber » Väljaanded » 4. veebruar 2009 Nr 5

Märka ja tunnusta oma kaastöölisi!

EELK autasude komisjoni nimel tuletan meelde, et nüüd on aeg mõelda, kes väärivad sel aastal üldkiriklikku tunnustamist ja tänu, ning teha vastav ettepanek konsistooriumile. Kirikukogu täiendas ja muutis eelmise aasta novembris autasude seadust. Tuletan siinkohal meelde, et EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, ...

Peterburi Jaani kiriku fassaaditööd algavad lähikuudel

Ehituslooriga kaetud räämas Peterburi Jaani kirik 2008. a kevadel. Foto: Kadri Uustare

Kultuuriministeeriumi 2009. aasta eelarves on Peterburi Jaani kiriku renoveerimistöödeks arvestatud 4,6 miljonit krooni, mis võimaldab alustada kiriku fassaadi renoveerimist. Rahastamisotsus tehti möödunud aastal valitsuse 30. detsembri istungil, kus arutati ja toetati kultuuriministeeriumi eelarves olevatest vahenditest 3,1 miljoni krooni eraldamist Peterburis asuva Jaani kiriku fassaadi renoveerimiseks. Peterburi linn kiirustab ...

Rootsi noored ei usalda kirikut

Hiljuti Rootsis korraldatud noorte arvamusuuringu kohaselt on 15–24aastaste Rootsi noorte usaldus kiriku vastu väga väike. Küsitletud kümnest tuhandest noorest pidas usaldust kiriku vastu olematuks 33 protsenti ning väga väikeseks 27 protsenti. Sama uuringu järgi on usaldus Rootsi tervishoiusüsteemi, ÜRO ja politsei vastu väga suur. Vaid 7 protsenti noortest hindas oma usaldust kiriku vastu väga suureks. Lisaks ...

Soome lapsed said virtuaalse kiriku

Soome Espoo, Helsingi, Oulu, Tampere, Turu ja Vantaa kogudus avasid 13. jaanuaril Interneti-aadressil www.lastenkirkko.fi eel- ja algkooliealistele lastele mõeldud virtuaalse kiriku. Registreerunud lapsed saavad interaktiivses mängus lugeda või kuulata piiblilugusid ning tutvuda kiriku ajaloo ja sümboolikaga. Ka on virtuaalkirikus võimalik saada õpetajalt õnnistus, mängida orelil või lüüa kirikukelli, ...

Valimised

Ambla Maarja koguduses valiti uus koguduse nõukogu ning juhatus, revisjonikomisjon ja sinodisaadikud. Nõukogu valimine toimus 14. detsembril. Koguduse 250 liikmesannetajast oli nimekirja kantud 144 hääleõiguslikku liiget, kes lisaks tasutud liikmemaksule käinud viimase aasta jooksul ka armulaual. 17-liikmelisse nõukokku kandideeris 22 inimest. Valituks osutusid Reet Riispap, Jaak Truu, Tanel Kumpas, Olev Kents, Mery Kodavere, ...

Lootuse festival ja Andrease liikumine

Kõigisse meie kogudustesse peaksid olema tänaseks kohale jõudnud Andrease liikumise kaardid, kuhu koguduseliige saab kirjutada inimeste nimed, kelle eest ta palvetab ja keda festivalile kutsub. Samuti on palutud pidada erilisi Andrease jumalateenistusi. Et eraldi teenistuste pidamine ei ole paljudes kohtades mõeldav, siis on konsistoorium andnud nõusoleku pidada nn Andrease teenistus meie kirikus septuagesima pühapäeval, 8. ...

Läkitus kogudustele

«Misjoniülesande täitmine apostel Andrease vaimus» Andreas leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle: «Me oleme leidnud Messia!» – see on tõlkes «Kristuse». Andreas viis venna Jeesuse juurde. (Jh 1:41–42) Oleme kuulnud kõneldavat, et Eesti on Euroopa üks ilmalikumaid riike. Meie elanikkond pidavat kõige vähem hoolima usust ja kirikust. Kindlasti paneb see meid kristlastena ...

Teenimatu arm

Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb: «Tule kohe siia ja istu lauda!»? Eks ta pigem ütle talle: «Valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud, ning pärast söö ja joo sina!» Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie: ...

Tõde, kes elab meie keskel

Üks meie usuteadlaste auväärsetest õpetajatest on vahel üliõpilastelt küsinud, milles on erinevus filosoofi ja teoloogi vahel. Muigamisi on ta ise pildikeelt kasutades öelnud vastuseks: mõlemad püüavad pimedas toas lindu, kuid teoloog väidab, et see on tal juba käes. Nali naljaks, kuid nagu sellistes lugudes ikka, on ka siin midagi väga olulist öeldud nii tõe kui selle otsijate kohta. ...

Ka väike inimene on oluline

Aastase vahega möödub ümmargune arv aastaid kahe inimühiskonna toimimise jaoks olulise dokumendi vastuvõtmisest: mullu 10. detsembril täitus 60 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonil ning tänavu 20. novembril saab 20aastaseks ÜRO lapse õiguste konventsioon. Küllap on nii 60 kui ka 20 aastat igavikulises tähenduses pelgalt viiv. Ent väärtused ja ideed, mis nendes dokumentides kajastuvad, ...