Lehenumber » Väljaanded » 14. mai 2008 Nr 23

Tänupalve kolmainupühal

Püha, püha, püha – laulgu kiitust inglid, kes näevad ja tunnevad sind palgest palgesse.Kiidetud oled sina, kõige Valmistaja eimillestki.Kiidetud oled sina, kõigi Päästja patust.Kiidetud oled sina, kõikjal – ja kõigesolev Vaim.Kiidetud oled sina, ainus Jumal, –                        siiski Jumal osaduses.Õnnista, oh Jumal, oma kogudust maa peal taevase kooskõla ja mitmekesisusega, et me oleksime üks, nõnda nagu sina oled üks.«Palveraamat. Palved pühadeks ja argipäevaks». ...

18. mai

Eestpalves on Inglise kiriku Blackburni ja Šoti episkopaalkiriku Brechini piiskopkond.

Hetked

Ärkamise hetkedigal hommikul,päevast päevakuni surmani...Ärkamise hetkedigal kevadel,soojast vihmastkülma tuuleni.Nii õrnad,vaevu tajutavadon need virgumised.Valguse puudutusäratab elule,annab lootusepimeduse vangidele.Armuga paitab taoma hapraid võrseid,täites need puhtaima usugauuele päevale,uuele kevadele,uuele elule!Daisy Lappard 

Varjatud Jumal

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! Js 6:3Üldiselt on Jumal ja vaimne maailm meie eest varjatud. Meile tuntud reaalsuse – füüsikalise maailmaga võrreldes on ta niivõrd erinev, et me teda ei näe ega suuda avastada. Kuid Jumal võib end inimesele ilmutada. Otsekui nähtamatu eesriie tõmmatakse kõrvale ja siis näeb inimene muidu nähtamatut. Nii toimus Jesajaga tema prohvetiks kutsumisel, mille kirjeldusest siintoodud sõnad ongi. See kogemus mõjus ...

Milline on Jumal?

Et milline on Jumal, ma mõtlen siin Tema olemust, mitte välimust, sest vahel ma pole üldse kindel, et me saame Jumala kohta kasutada sõna «välimus». Aga olemus on tähtis… Kuigi minule kui inimesele kohe kindlasti hoomamatu, või oleks õigem öelda: üle mõistuse käiv. Jah, milline ta on?Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega! Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala ...

Konsistoorium otsustas anda EELK aukiri:

Õnneleid Bergile pikaaegse tegevuse eest vaimuliku töö elavdamisel Nõmme Rahu koguduses,Rein Suijale vaimuliku tegevuse edendamise eest Erastvere Erihooldekodus ning Erastvere kabeli ehituse eestvedamise ja toetamise eest,Ants Jollerile, kauaaegsele Nõmme Rahu koguduse juhatuse esimehele, 70. sünnipäeva puhul,Rein Jollerile, Nõmme Lunastaja kiriku ehituse koordineerimise eest,Õilme Liinile kauaaegse ja ustava teenimise eest Koeru koguduse kantseleitöötajana,Vambola Liinile ...

Kiriku olukorrast AD 2007 – EELK tegevusaruanne

Peapiiskop Andres Põderi ettekanne EELK XXVII kirikukogu 6. istungjärgul 29. aprillil 2008Austatud kirikukogu liikmed ja külalised, vennad ja õed! Eelmisele aastale andis erilise sära Eesti vaba rahvakiriku 90. aastapäeva tähistamine. 2007. aasta juhtsalmis ütleb Jumal: «Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?» (Jesaja 43:19). Märkame küll! Ka aruannet koostades valdas mind see imeline kogemus ja tänutunne. Ajalugu pole lõppenud. Kristus elab ja meie ...

Lähedane Iisrael

Irina Stelmach ja Mark Rõbak. Foto: www.pereraadio.com/Iisrael/

Karu tänavat Tallinnas võib pidada Eesti juutluse keskuseks. Siin asuvad 175 õpilasega Tallinna Juudi Kool, Eesti Juudi Kogukonna hoone, 2007. aastal valminud sünagoog ning koššertoidu restoran Moses. Aasta lõpuks peaks valmis saama ka kogukonna hoonesse rajatav Eesti Juudi Muuseum, kus leiab jäädvustamist juutluse ajalugu Eestis 19. sajandi teisest poolest kuni tänapäevani. Lisaks püsiekspositsioonile tuleb siia ka arhiiv ja raamatukogu. Juudi muuseum EestisMuuseumi ...

Regionaalminister kohtus peapiiskopiga

Kolmapäeval, 7. mail arutasid valitsuse ja luterliku kiriku asjatundjate komisjoni liikmed koostööd kultuuri, kaplaniteenistuse ja sotsiaaltöö valdkonnas.Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au sõnul arutati riigi ja kiriku ühisteemasid: pühakodade riikliku programmi täitmist, muinsuskaitsealast täienduskoolitust koguduste liikmetele ja vastava käsiraamatu kasutamist.Komisjoni juhivad esimehena regionaalminister Siim Kiisler ja kaasesimehena peapiiskop Andres ...

Repliik

Meenutus lähiminevikustUsuteaduse Instituudis esitleti ühe värvika ja väärika vilistlase pastor Laine Villenthali raamatut «Sina juhid minu elu». Loodetavasti saavad paljud EELK liikmed lugeda raamatut, mille lehekülgedelt leiame sõnas ja pildis elava ülevaate mitmest aspektist ja olustikust meie inimeste, maa ja kiriku lähiajaloost. Oli hea kuulda, kuidas üle neljakümne aasta ordineeritud vaimulikuna eeskujulikku tööd teinud kolleeg nimetas seda nõukogude perioodi jäävat ...

Tõlkekonsultandi vastutusrikas töö

Ühinenud Piibliseltsid võtab tööle ja õpetab välja üle maailma tõlkekonsultante, kelle ülesanne on valminud tõlke kvaliteedi ja terviklikkuse tagamine. Töö on konsultantidel mitmekesine: tõlkeprojektide juhtimisega kaasneb pikki reise paikadesse, kus elamistingimused pole tihti kuigi sõbralikud. Vaja on tõlke välja õpetada, valminud tekstiosad koos nendega üle vaadata, kogemusi jagada, korraldada teedrajavaid uuringuid piibliõpetuses, keeleteaduses, tõlkimise teoorias ja ...

Puhjas lauldi Issandale uut laulu

Valga praostkonna sinodisaadikud on asunud hääletama. Nende otsus kinnitab Vallo Ehasalu tehtud tublit tööd. Foto: Rita Puidet

Pärast Cantate-pühapäeva peeti neljapäeval, 24. aprillil Puhja seltsimajas Valga praostkonna sinod.Kuigi Valga praosti kt Vallo Ehasalu sinodi koosolekul vabandas, et tema räägib pikalt ja igavalt, ei saa toimunud koosolekut kuidagi igavaks pidada. Puhja vallavanema Vahur Jaakma tervituse järel kulges päev asjalikus õhkkonnas mõne erksust loova vahelepõikega rahulikult õhtusse.Praosti kohuseid täitev Vallo Ehasalu edastas praostkonna suurkogule ja peapiiskop Andres Põderile ...

Tänulikkust ja alandlikku meelt väärtustades

Titta Hämäläinen ütles Kambja kiriku trepile ronides, et kirikusse peabki alati minema alandliku meelega. Foto: Rita Puidet

Sel aastal esmakordselt oikumeeniline noortefestival «Järgmine peatus 2008. Jumal tänatud» on pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Traditsiooniliselt juulis toimuvad noortepäevad on sel aastal nihkunud ajaliselt sügisele lähemale – need toimuvad 17.–19. augustini Kambjas. Tartu lähedale oodatakse külla nii noori kui ka lastega peresid. Suurejoonelise ürituse korraldajad on valmis vastu võtma tuhatkond osalejat.Kui 12. aprillil sealse koguduse õpetaja Kristjan ...

Kaua ela, palju õpi

Neljast erineva vanusega majast koosnev hoonekompleks on Haljala gümnaasiumi koduks. Fotod: Sirje Semm

«Rohkus ei ole halb, rohkus on ikka hea,» ütleb Haljala gümnaasiumi õppealajuhataja Inge Laiv. «Laps ju ise otsustab oma kujunemistee. Meie anname talle lihtsalt üldise teadmise, et otsustamist võimalikult kergeks teha.» 2001. aastast on kooli tunniplaanis usundiõpetus, mille sisseviimine emakeele ja kirjanduse õpetaja Külli Heinla, kes annab ka kultuuriloo tunde, sõnul oli tingitud ilmselgest vajadusest ja sobiva inimese olemasolust. «Kirjanduses ja kunstis peab väga palju ...

Saaroni liilia, orgude lilleke

Margit Nirgi käib kord nädalas Haljala gümnaasiumis usundiõpetuse tundi andmas.

10. klassi usundiõpetuse tunnis harjutati etlemist. Õpetaja Margit Nirgi oli õpilaste värsside põhjal, mis inspireeritud Ülemlaulust, kokku pannud sõnalis-muusikalise põimiku. Ülemlaulus kirjutatakse Saaroni liiliast ja orgude lillest: – Mina olen Saaroni liilia, orgude lilleke. – Otsekui lilleke orjavitste keskel, nõnda on mu kullake tütarlaste keskel. – Otsekui õunapuu metsa puude keskel, nõnda on mu kallim noorte meeste keskel. (Ül 2:1–3)Õpilaste sõnakasutuses oli slängi ...