Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Narva kogudusest ja Aleksandri kirikust

24.01.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Narva Aleksandri kirik on jätkuvalt remondiootel. Korras on kiriku torniosa ja tornikabelis II korrusel peetakse ka jumalateenistusi. Pildil õpetaja Oleg Sevastjanov pidamas Narva koguduse venekeelset armulauaga jumalateenistust. Narva koguduse arhiiv

Minu poole on viimastel kuudel pöördunud mitmed inimesed ja küsinud imestusega, et kas EELK Narva kogudus on nüüd likvideeritud. Kinnitan kõigile, et Narva kogudus tegutseb ja kasvab.

Segadus sai alguse sellest, kui 2017. aasta lõpus ilmus uudis Narva Aleksandri koguduse likvideerimisest pärast pankrotimenetluse lõppemist. Samas uudises jäi tagaplaanile ja varjule sõnum, et Narva Aleksandri kirikus jätkab tegevust EELK Narva kogudus.
Paljude lugejate jaoks oli raskesti eristatav erinevus likvideeritud Narva Aleksandri koguduse ja selle asemele loodud Narva koguduse vahel. Vana ja uue koguduse eristamisele võiks tõenäoliselt aidata kaasa see, kui uuel Narva kogudusel oleks oma nimepühak. Kui hakata ka uut kogudust Aleksandri nimega nimetama, siis see võib vaid suurendada segadust.

Jumalateenistus kolmes keeles
EELK Narva kogudus asutati 2. septembril 2016. aastal Narvas. Asutamise hetkel oli kogudusel 17 asutajaliiget. Asutamisele järgneva aasta jooksul tuli endisest Aleksandri kogudusest üle veel poolsada liiget. Seoses Aleksandri koguduse likvideerimisega Narva koguduse liikmeskond ligikaudu kahekordistus, sest automaatselt said Narva koguduse liikmeteks ka kõik need elus olevad endise Aleksandri koguduse liikmed, kes polnud seni soovi avaldanud Narva kogudusega liitumiseks.
Jumalateenistuslik elu jätkub Narva Aleksandri kirikus kolmes keeles. Igal pühapäeval kell 10 toimuvad eestikeelsed ja kell 12 venekeelsed jumalateenistused. Kaks korda kuus laupäeviti on soomekeelsed jumalateenistused. Kuna Narva koguduse teenimispiirkonnaks on ka endine Vaivara vald ja Sillamäe linn, siis toimuvad kaks korda kuus venekeelsed jumalateenistused ka Sillamäel.
Narva Aleksandri kirik on külastajatele avatud viis päeva nädalas pool päeva korraga. Esmaspäeviti ja teisipäeviti pääseb kirikusse eelneval kokkuleppel vaimulikega.
Kiriku torniosa kolmel korrusel tegutseb jätkuvalt muuseum, kus on eksponeeritud Narva ja Ingerimaa kirikute lugu. Tornihoonesse pääseb liftiga. Torni VI korruse koosviibimise ruumist on hea ringvaade Narva linnale ja üle jõe Jaanilinnale. Kiriku fuajees on avatud müügilett, mille taga toimetab koguduse töötegija Milvia Johannes.
Narva koguduse toimimise eest tuleb avaldada tänu pühendunud töötegijatele, sh õpetajatele Vladimir Batuh­tinile ja Oleg Sevastjanovile. Samuti rahvusvahelistele kiriklikele organisatsioonidele, kes on seni katnud nende töötasu. Oleme tänulikud Narva linnavalitsusele, kes on igal aastal eraldanud Narva kogudusele tegevustoetust. Kogudusel on hea koostöö Narva Eesti Seltsiga ja Narva Ingerisoome Seltsiga ning nende esimeestega Ants Liimetsa ja Helle Kuldsepaga. Koguduse organistiks kõigis kolmes keelerühmas on Tatjana Belan.

Riigi ja rahva toel
Eraldi tuleb jätkuvalt tänada kõiki annetajaid üle Eesti, kes vastasid peapiiskop Urmas Viil­ma üleskutsele annetada Narva koguduse ja Aleksandri kiriku heaks 2016. aastal. Kokku tuli annetusi umbes 240 eraisikult, kellelt laekus ca pool sellest annetusest, mis jäi üle kiriku väljaostmissummast. Kokku laekus ligikaudu 243 000 eurot. Sellest 187 500 eurot läks kiriku väljaostmisele pankrotipesast. Teist sama palju pani Eesti riik.
Selle annetuse suurus, mis jäi üle kiriku väljaostmiseks vajalikust summast, oli kokku ca 55 000 eurot. Peale 240 eraisiku annetasid ka 40 juriidilist isikut, sh 33 EELK kogudust. Suurim annetus tuli Oleviste koguduselt (15 481 eurot).
Ilma nende annetusteta ei oleks Aleksandri kiriku torniosa taas kasutamiskõlblikuks saanud ega oleks saanud jätkuda ka koguduseelu. Samuti poleks kaetud saanud koguduse asutamisperioodi ja esimeste aastate kulud. Koos annetuste, Narva linna tegevustoetusega ja omatuluga saab kogudus hakkama. Eesti ühe suurima pühakoja remontimisega kogudus üksi siiski toime ei tule. Selleks on vaja kõikide huviliste panust, kus osalisteks oleksid eelkõige Eesti riik, Narva linn ja EELK.
Pankrotis Aleksandri kogudus kolis Aleksandri kirikust välja 2015. a novembri lõpus, kuna pankroti tõttu suleti küte, vesi, kommunikatsioonid. EELK Narva uus kogudus kolis Aleksandri kirikusse sisse 2016. a aasta novembri alguses. Pärast sissekolimist tuli taastada tehniliste süsteemide töökorras olek, sh veevarustus, küte, signalisatsioon, lift, tuletõrjesüsteemid jm. Oli vaja täita päästeameti ettekirjutused, millest praktiliselt kõik on nüüdseks täidetud.
Kiriku torniosa on taas kasutusel. Ruumid on soojad ja valgustatud, vesi on sees, lift töötab. Kell heliseb automaatselt igal täistunnil ja pooltunnil ning enne teenistusi. Tornikiiver on valgustatud kirikuaasta värvides.

Kogu kiriku kasutuselevõtust
Kiriku vana osa suur saal on praegu kasutusest kõrvaldatud päästeameti nõudel. Koguduse juhid koos päästeameti, siseministeeriumi ja Narva linnavalitsuse esindajatega on ühiselt uurimas võimalusi, mida peaks tegema, et saada kiriku vana osa remondiootel suurt saali kasutada kirikupäevadeks septembris ja ka suuremateks kontsertideks. Praegu saavad kiriku külastajad näha suurt kirikusaali kiriku torni ja pühakoda ühendavast galeriist.
7. märtsil 2017 võttis EELK kirikuvalitsus vastu otsuse, et toetab sihtasutuse Narva Aleksandri Kirik tegevuse jätkumist, kuna sihtasutuse eesmärk ei ole veel saavutatud. Selleks oli kiriku suure saali kordategemine selliselt, et seda saaks kasutada kirik-kontserdisaalina. See on väga mahukas töö, mida saab teha vaid kiriku, linna ja riigi koostöös. Selleks oleks otstarbekas luua uus sihtasutus Narva Aleksandri Kirik II, millesse oleksid kaasatud Eesti riik kirikuhoone omanikuna, Narva linn, linna ümbritsev vald, kirik, kogudus ja teised huvipooled. Heaks eeskujuks on siin Tartu Pauluse kiriku kordategemine.
Koguduste ja kiriku liikmetelt palume eelkõige eestpalvetuge, et Narva Aleksandri kirikus saaks ükskord tehtud Tartu Pauluse kiriku siseremondiga võrreldav renoveerimistöö. Ja et Euroopa piirilinna Narva Aleksandri kirik hakkaks kunagi seest välja nägema sama ilus ja väärikas nagu Tartu Pauluse kirik.
Riigilt ootame poliitilist otsust, et Narva Aleksandri kiriku kordategemine on jätkuvalt prioriteet. Samuti finantseerimise abi kirikusaali kordategemiseks ja kapitaalseks siseremondiks koos kõikide asjast huvitatud osalistega, kaasates ka Euroopa Liidu veel saadaolevaid abivahendeid. Ilma selleta võib tsiteerida kunagi kellegi öeldut, et remondi ootel Narva Aleksandri kirik on kui üks orb tänaval, kellele kõik kaasa tunnevad, kuid keda keegi oma koju ei vii.
Narva linna ja ümbritseva valla elanikke kutsume üles osalema Narva koguduse töös ning sellega andma ka oma panust Aleksandri kiriku säilimisele ja kordategemisele. Ootame seda, et Narva linna elanikud näevad Aleksandri kirikut osana ajaloolisest Narvast, mis väärib kordategemist, kasutamist, säilitamist ja järeltulevatele põlvedele edasiandmist.
Meie suurim tänu kuulub Jumalale, kes on meid toetanud ja aidanud. Suur tänu kõikidele annetajatele ja eestpalvetajatele. Jumal õnnistagu teid.
Urmas Karileet,
EELK Narva koguduse hooldajaõpetaja

Pildigalerii:

Evangeeliumipäevad koos Soome sõpradega SLEY-st tornikabelis 2016. a suvel; orelirõdul on koor Ingerimaalt. Urmas Karileet

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)