Slava Ukraine
Esileht » Teemad » Teoloogilist »

Martin Lutheri Ühingu teesid vaimulikust ametist

18.08.2006 | | Rubriik: Teoloogilist

1) Martin Lutheri Ühing (edaspidi) MLÜ
koondab endasse erinevate teoloogiliste vaadetega vaimulikke ning lubab oma
ühingu sees teoloogiliste vaadete paljusust. Siiski on ühingu liikmed ühistel
seisukohtadel fundamentaalsetes usuküsimustes ning küsimustes, mis puudutavad
kirikut ja vaimulikku ametit.

2) Me mõistame kirikut ehk kogudust kui
kõigi inimeste vaimulikku ühendust, kes on ristitud ja usuvad Jeesusesse
Kristusesse kui oma Lunastajasse, kes on kiriku/koguduse ainus Pea.

3) Kuigi kirik on alguse saanud Jeesuse
Kristuse elust ja tööst, ei pea me nähtava kiriku organisatsioonilist
ülesehitust, kiriklike ametite nimetusi ja -astmeid (hierarhiat) ning
jumalateenistuse korda Jumala poolt seatuks – see on inimlikku päritolu ja
kujunenud ajaloos. Vaatamata sellele tahame me hoida alal Eestis juba sajandeid
püsinud jumalateenistuse korda ja vaimulikku ametit puudutavaid mõisteid, nagu
seda on «jumalateenistus» ja «õpetaja»).

4) Me aktsepteerime ka ajalooliselt
väljakujunenud piiskopiametit, kuid lükkame tagasi käsitluse, et monarhiline
episkopaat on Kristuse enese seatud ning ei soovi kiriku tsentraliseerumist ega
episkopaal-sinodaalse kirikumudeli muutumist episkopaalseks.

5) Taunime arusaama, et autoritaarne
mõtteviis on kiriklik mõtteviis. Kirik on õdede ja vendade ühendus, kus ei tohi
olla kohta autoritaarsusele. Eriliselt taunime me autoritaarsuse õigustamist
Kristuse meelevallale või hierarhiale viitamisega. Aktsepteerides küll
põhimõtteliselt hierarhiat kui sellist, ei pea me õigeks viimase erilist
rõhutamist ja esiletõstmist, mis on viimase aja üks iseloomulikke tendentse
meie kirikus.

6) Lähtudes vaimuliku ameti olemusest, nagu
seda mõistab Augsburgi usutunnistus, st ülesandest, milleks see amet on seatud
– Jumala Sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine –, peame põhjendametuks
arusaama, et vaimulik võib olla vaid mees. Seepärast tunnistame naisi meestega
võrdväärsete vaimulikena ja pooldame naiste ordinatsiooni jätkumist ka
tulevikus.

Martin Lutheri Ühing

2 kommentaari artiklile “Martin Lutheri Ühingu teesid vaimulikust ametist”

  1. KalleLindi ütleb:
  2. KalleLindi ütleb:

    Head endised ametivennad! Tundub, et teie Piiblist on õige mitmed leheküljed puudu ja Augsburgi Usutunnistuse apoloogiat pole te ilmselt ka lugenud. Ja kuulekuses taimulikele ülemustele pole teie Piiblisilmselt ka juttu.Parandage meelt ja tehke omale mõnedki fundamentaalsed tõed selgeks, kasvõi järgneva: Kirik on seal,kus usutakse ja õpetatakse seda, mida Kirikus [B]alati, kõikjal ja kõikide poolt on usutud ja õpetatud[/B]Alati,mu härrad,mitte alles alates XVI sajandi algusest![B][/B]

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)