Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Lühiuudised

16.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduskonna avaaktus Jaani kirikus

Tartu ülikooli usuteadus­kon­na avaaktuse muutis eri­liseks toimumise koht – erinevalt varasematest aas­­­tatest kohtuti tänavu pea­hoone lähistel Jaa­ni kirikus. Ka see oli ta­va­päratu, et erandkorras toi­mus aktusel lisaks uute tudengite vastuvõtmisele ka lõpetanute õnnitlemine, sest kevadel lõpuaktusi ei toi­munud ning suvel kaitsti ka mitu lõputööd. 

Teaduskonna juhataja dr Urmas Nõmmik too­nitas avakõnes, et usu­teadus­kon­­nas taot­letakse koh­tu­mist uue ja teisega ja et oo­tab uutelt üliõpilastelt val­­misolekut mõtelda ja tai­ba­ta. 

Õnnistati Poska güm­naa­siumi sinimustvalge lipp 

Rõõmustavalt mitmed EELK vaimulikud olid kutsutud oma piirkonna kooli kooli­aasta avaaktusele. Teiste hul­gas sai kutse ka Tartu Pau­luse koguduse õpetaja Krist­jan Luhamets, kes õnnistas Tartu rahu mäles­tustahvli juures toimunud kooli avaaktusel Eesti Lipu Seltsi ja riigikogu poolt koolile kingitud piduliku kandelipu. Direktor Hel­mer Jõgi kinnitas pastor Lu­hametsale (fotol), et ka alga­val õppaastal soovitakse tun­niplaani valikainet „Krist­liku kultuuriloo  alusteks­tid“, mida Luhamets möö­dunud õppeaastalgi andis. 

Peetri kooli sõprade ringi lipp on leitud

Rõõmsa uudise ajaloolise ja pühitsetud lipu (fotol) Eesti Rahva Muuseumi kogudest leid­mise kohta tegi Tartu lu­terliku Peetri kooli di­rek­tor Tarvo Siilaberg tea­ta­­vaks kooliaasta algu­ses. Aas­tatel 1935–1940 koo­li juu­­res tegutsenud sõp­ra­­de selts, mis koosnes ak­tiiv­setest lastevanematest ja kooli vilistlastest, toetas lo­te­riide, korjanduste ja hea­te­ge­vuslike pidude abil kogutud rahaga kooli tege­vust, samuti vaesemate pe­re­de õpilasi. 

Direktor Siilabergi sõ­nul jätkab tänapäeval sõp­­­ra­de seltsi ülesannet si­­su­lises mõttes vane­ma­te­ko­gu. Nõukogude oku­pat­si­oo­ni­võim likvideeris teiste ühin­gute kõrval 1940. aastal ka Peet­ri kooli sõprade sel­tsi, kel­le vara osaliselt jõudis muu­­seumi. 

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)