Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Kui Issand on meie poolt

02.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Türi koguduse igapäevaelu korral­davad õpetaja Teet Hanschmidt, juhatuse esimees Urmas Kütt ja sekretär Ene Kütt.3 x Rita Puidet.

Türil tähistati augusti kol­man­dal nädalal sümboolselt kiriku 700. aastapäeva. 

Kui palju peamurdmist, koos­olekuid, tunde sellise et­tevõtmise korraldamisel möö­dub, teavad asjaosalised. Sat­tunud keskseks pidu­päe­vaks, laupäevaks, koguduse nõu­kogu liikme, endise ju­ha­tuse esimehe Margus Piirimäe kaaslaseks teel Tartust Paidesse, sain pisut osa ka viimase hetke pakilistest toimetustest. Nii tu­li ära tuua suur tort, mille päeva lõpetuseks lõikas lahti ko­gudust 30 aastat teeninud õpetaja Teet Hanschmidt.

Suurele pidupäevale ko­gu­nes koguduseliikmeid, linlasi, praostkonna vaimulikke, val­la esindajaid, sõpru, aga päe­va tähtsust rõhutasid oma ko­halolu ja sõnavõtuga ka peapiiskop Urmas Viilma ja kultuuriminister Tõnis Lukas.

Äratundmise põhjal

Vähetähtis ei olnud pühapäeval toimunud hõbeleeri jumala­tee­nistus. Sellel osales ka koguduse juhatuse esimees Urmas Kütt abikaasa Enega. Ene on sek­re­täriametis olnud aasta ja paar kuud peale, abikaasa on ko­gu­duse majandusasju ajanud kordades kauem. Nad ütlevad, et kogudusest on saanud nen­de teine kodu. Seda enam, et lap­sed on suured ja kodust lahkunud. Elus tuleb ikka ette keerulisi olukordi, koguduses valitsev ühtmoodi mõtlemine pakub nende sõnul hingelist tuge.

Just  isiklik läbielamine tõi  nad 25 aastat  tagasi kiriku juurde ja oma kogemusest üt­leb Ene, et „äratundmine kogudusse kuuluda peab tulema enda seest“. Põllumehest Ur­mas, kes praegu nii seemet külvab kui vilja lõikab, teab hästi, et kui külvamata jätad, pole lõikust oodata.

Eks koguduses on keeruline, aga hakkama on saadud. Siinmail ollaksegi rõõm­sa­meel­sed, aga jutu vahele viskab ta: „Eks vahepeal peabki ras­ke olema.“ Kas mõtles ta pi­gem õpetaja vanusele ja ees­oota­vale õpetajavahetusele – õpetaja Hanschmidt tähistas vabariigi aastapäeva paiku 70. sünnipäeva –, jäi täpsustamata. Ent ärevusnoote uue õpetaja tulekust kuulsin hiljemgi. Üks oli kindel: õpetaja Hanschmidt on väga hinnatud. 

Õnnistatud ja hoitud

Headest sõnadest juba pidu­päe­vadel puudu ei olnud. Te­gelikult jätkub neid igasse päe­va. Aeg-ajalt ka Paide lasteaias töötavale Ulvi Uutarile, kes korraldab Türil perepäevi. Sest nagu Urmas Kütt tõdeb, moo­dustavad viiekümnendate lõ­- p­us sündinud koguduseliik­med ko­guduse noorema põlv­kon­na. Perepäev peeti ka nüüd ja linlased ei jäänud kõr­valt­vaa­tajaiks. Vaid hoolides ja inimesi liites saab kogudust kasvatada, mõeldakse siin.

Ramo Pener annab ko­guduses piiblitunde. Kol­ma­päeviti koguneb ko­gu­dusemajja pühakirja uurima kuus-seitse inimest. Muusikutega on ko­gu­dust aga lausa õnnistatud. Nii andis külalistele kontserdi Hu­go Lepnurme õpilane, ko­guduse organist Marju Riisi­kamp, tuntud esineja nii Ees­tis kui välismaal. Temaga koos esines sopran Maria Vald­maa

Järvamaa aasta ema tiitli on pälvinud kuus aastat ta­ga­si kohalik muu­si­kaõpetaja orga­nist Tiiu Schüts. Aeg-ajalt käib kogudusel abis Siret Hei­nas­te – igal juhul ei jää ta­va­pühapäeval pühakotta ko­gu­nevad paarkümmend kirikulist laulmisel hätta. Suurtel kiri­ku­pühadel ei jää pühale Mar­ti­nusele pühitsetud kirikus pingid tühjaks. 

Hoitud ja hooldatud ki­rik rõõmustab kõiki. Äsja jõu­dis lõpule torni idakülje restaureerimine, tellingudki jõuti veel n-ö viimasel tunnil maha võtta, kuulsin osalejatelt, kui pidulik rongkäik kiriku juurest kultuurikeskusesse lii­kus. Pidupäevadeks valmisid he­raldik Priit Herodese ka­van­dite järgi lipp ja vapp ning nii tõmmati kul­tuu­rikeskuse ees vardasse sini­mustvalge ja valla lipu kõr­vale ka ko­gu­du­se lipp. Esinduslipu aga pü­hit­ses kirikus kontserdi eel pea­piis­kop.

Palju rõõmu

Koos õpe­ta­ja Teet Hansch­­midti­ga tuli 30 aastat tagasi ko­gu­dusse ka Ellen Berg. Te­da iseloomustavad sõnad: ki­ri­ku­emand, võtmevalvaja, abi­ventiil, nagu ta ise naerab. Ta on aidanud koristada põ­le­nud pastoraadihoonet pä­rast õpetaja Harald Meri mõr­­vamist, on olnud mitu koos­­seisu koguduse juhatuses ja vaatamata kõrgele eale on jät­kuvalt tegus. 

Ta ütleb, et iga väike asi teeb rõõmu ja et vallavalitsusest on kogudusele abi. Kogudus osa­leb teeliste kiriku projektis ja vallavalitsus maksab val­vu­rile palka, suvel pesid aga ko­ha­likud tuletõrjemehed mitu päeva kabeli katust. Tänuks us­ta­vuse ja tehtu eest sai Ellengi koguduselt kingiks nimelise aastapäevakruusi. „Ei tähi seda kruusi küll kasutusse võtta. See on ilus mälestus,“ sõnas ta ja muud­kui kordas: „Õpetaja on su­per, super.“

Kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ütles keskuses toi­munud konverentsi ajal, et õpetaja Teet Hanschmidt on kogukonna liitja ja lisas, et kultuur jõudis inimesteni mäe otsast, kirikust. Se­da jõud­mist lahkasid aja­loo­dok­tor Agu Pajur, Türi aja­lugu uurinud Laupa mõi­sa­­­kooli direktor Kaarel Alu­oja ja küberneetikust aja­loohuviline Valdo Praust. Ei saa aga mainimata jätta ko­roonaviiruse rolli sellelgi täht­päeval – koju jäid 30 aastat koguduse headeks sõpradeks olnud Soome Siuntio koguduse esindajad.

Rita Puidet 

Pildigalerii:

Sümboolselt 700-aastase Türi kiriku juurde jõuavad peapiiskop Urmas Viilma ja koguduse õpe­taja Teet Hanschmidt.
Pidupäeval Türi kirikus.

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!  (Jh 12:32)