Esileht » Uudis » Esileht »

Kristusega uude kooliaastasse

02.09.2020 | | Rubriik: Esileht
Kalle Kõiv.
Tihhon (Tar­mo) Tammes.

Eile alustas uut õppeaastat ka mitu kooli, mille juhiks on vaimulikud.

Eesti Kirikule andsid sel puhul kommentaari Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõiv, kes juhib Juuru Edu­ard Vilde kooli, ning Si­nimäe põhikooli (Ida-Viru­maa) direktorist Ees­­­ti Apostlik-Õige­usu Ki­ri­ku ülempreester Tihhon (Tar­mo) Tammes (Räpina, Võõp­su, Mehikoorma ko­gu­dus).

Mõlemad vaimulikest koolijuhid kinnitavad, et nen­­de koolid on uueks õppe­aastaks valmis. Muu hul­gas arvestatakse ka või­malusega, et jätkuva epi­deemia tõttu tuleb osa­liselt või täielikult taas dis­tantsõppele üle min­na.

Tihhon Tammes leiab siis­ki, et keskenduda tuleb nagu ik­ka peamisele – laste heaolule ning nende arengu ja õppimise toe­ta­misele. Kui koolielu foo­kus on õi­ges kohas, on te­ma sõnul tä­navused olus­tikulised ras­kusedki pa­remini ületatavad. Ka Kalle Kõiv kinnitab, et ehkki vii­ru­se levimiseks peab valmis olema, püüab ta teisalt mitte üle mõelda ega üle reageerida. „Taevaisa on suureks abiks kaine mõistuse säilitamisel ja koolirahu hoidmisel,“ lisab vaimulik.

Kristlased saavad usutletud vaimulike sõnul aga koolideski oma usust tunnistust anda ligimesearmastuse kaudu.

Nii on Juuru kooli õpetajaskonnast Kõivu sõnul ristiinimesi um­­bes pool. Et aga töötatakse tavalises vallakoolis, peetakse oma usust rääkimist õigeks ainult siis, kui keegi küsib. „Samas ela­­me ja tegutseme inimeste keskel nii, et nad küsiks,“ sel­gi­tab Kõiv.

Kui Jumalat usaldada, saab inimene Kõivu kinnitusel ni­melt erilise rõõmu ja rahu osaliseks ning seda märkavad tei­sedki. „Kolme aasta jooksul, mis ma olen koolis töötanud, ei ole keegi näinud kurja, sõimavat ja närvitsevat direktorit,“ kin­nitab Kõiv ja lisab, et üldse on õhkkond koolis muutunud ra­hulikumaks. „Elu annab ja kannab alati häid vilju, kui käid koos Jumalaga, sest tema laseb kõigel heaks tulla,“ rõ­hu­tab kirikuõpetajast koolijuht. „Ärgem siis unustagem igal hom­mikul ta käest kinni võtta, sest tema käsi on alati käe­ula­tuses.“

Sarnane on preester Tammese sõnum. „Kristlane annab tunnistust siis, kui tänu temale on Kristus nähtav,“ nendib ta. Oma meelsuse näitamiseks pole vaimuliku meelest sageli va­ja kõlavaid sõnu: „Paradoksaalsel moel on valjuhäälselt krist­like põhiväärtuste eest võitlevad loosungid oma tervikus sa­geli Kristusele võõrad. Apostel Paulus ütleb otse, miks sel­lised loosungid õõnsalt kumisevad.“ Seevastu kindlad veendumused võidavad inimeste poolehoidu isegi siis, kui neid esitatakse vaikides. 

„Tunnistuse andmine Kristusest, ka koolis, saab alguse elu ehedusest ja armastusest ligimese vastu, millega Kristus ar­mastab maailma. Ehedus ei häbene ennast,“ kinnitab Tam­mes, tervitades kristlastest koolirahvast õppeaasta alguse pu­hul.

Rain Soosaar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)