Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kooliaasta algas kirikus

02.09.2020 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Rõõm üheskoos teelolemisest ühise eesmärgi nimel on põhimõttena oluline igale Kaarli kooli õpilasele. Nele Tasane.

Et Taevaisa ise võtaks algava õppeaasta oma hoole alla, ko­gunes kaheksandat sügist tegutsev Tallinna Kaarli kool tarkusepäeval, 1. septembril aktus-palvuseks oma äsja re­monditud koolimajast üle Toom­puiestee asuvasse Kaar­li kirikusse.

„Pidulike sündmuste puhul on meil aulaks ikka kirik, ku­hu õpetajad ja õpilased, lastevanemad ja kõik külalised la­hedalt ära mahuvad, aga väik­semaid kogunemisi saame korraldada kooli saalis,“ sel­gi­tab direktor Signe Aus nädal enne uue õppeaasta algust kooli­majas tutvustavat tuuri te­hes. 

Ajal, kui õpilased võtsid veel kestvast suvevaheajast viimast, olid õpetajad juba mitmendat nädalat usinalt ametis, et 1. septembriks oleks õppetööks kõik valmis. Töö käis lausa kahel rindel – kui tunde kestvate koosolekute käigus panid õpetajad paika sisulisi plaane, siis samal ajal värviti mõnes klassiruumis veel seinu ning sätiti mööblit paika. Tüüpiline koolialguse melu, võtab koolijuht majas toimuva kokku, lisades optimistlikult, et kindlasti saab tarkusepäevaks kõik korda.  

Roheline on Kaarli värv

Trepikoja laualt hakkavad sil­ma kõrgetesse kuhilatesse lao­tud kilepakendid uute kooli­vor­­midega. Sarnaselt teiste kristlike erakoolidega käivad ka Kaarli kooli õpilased koolis koo­livormiga. Koolivormi kand­mine aitab hoida oma kooli tun­net ja paista linnapildis silma. Lap­sed on harjunud ning kee­gi ei protesteeri, kinnitab direk­tor, lisades, et igaüks saab vali­da erinevate riietusesemete va­hel: rohelise pluusi peal saab kanda sinist vesti, jakki või pusa. 

„Koolivormi idee arenes meie kiriku rohelistest altarika­te­test. Roheline sai meie vär­viks juba lasteaia loomisel ning on nüüd ka Kaarli kooli värv. Sümboolikas on kesksel ko­hal kuldne rist ja oksad, mis mär­givad meie arenguid ja lootusi,“ jutustab Signe Aus. 

Kaarli kooli sümbol on puu, mis kannab head vilja. Lego on kujundanud Piret Mikk ning tun­nuslausest inspireeritud koo­li laulu autorid on Leelo Tun­gal ja Piret Rips-Laul

Kool, mis kasvab

Kaarli koguduse ajaloolise ma­ja kooliks kohandamine on väl­danud aastaid. Direktor tun­nis­tab, et on sellest protsessist pä­ris väsinud ning unistab ajast, mil „ehitamise asemel saab keskenduda sisulisele töö­­­le“. Seni on aga iga aasta loo­­­nud vajaduse seada sisse uus klas­­siruum. Nõnda on ma­­­ja ko­hen­datud ning lisaks ole­­­mas­olevatele korrustele ehi­­­­tatud hoonele kaks uut li­sa­­­kor­rust. Iga korrus on oma vär­­vi ning on mõeldud ühele kooli­astmele. 

Otsekui Kaar­li kooli mo­toks olev puu kasvab, kas­vab kõige ot­sesemas mõt­tes ka kristlike põ­himõtete alu­sel rajatud kool ise. „Po­le juhuslik, et kõik meie krist­li­kud koo­lid on alustanud tööd klas­si haa­val kasvamisest. Ja­game sei­su­kohta, et valitud väär­tus­maailma ei saa äkitselt vil­je­lema hakata, vaid lapsed pea­vad nende põhimõtete sis­se kasvama tasa ja targu aas­tatega,“ arvab direktor. 

25 aastat tagasi loodud Kaar­li koguduse lasteaed, mil­lest Kaarli kool on välja kas­va­nud, toetab igati samm-sam­mult arenemist. Direktor rõ­hu­tab siiski, et kõik lasteaia lõ­petajad ei vali haridustee jät­kamiseks Kaarli kooli ning kooli on te­retulnud lap­sed ka mujalt. „Üle­kohtuselt on liik­vel jutt, et Kaarli kooli ei ole mõ­tet proo­­vidagi last panna, sest seal on nii­kuinii kohad täis. Te­gelikult ootame kõiki tub­li­sid lapsi ning oleme val­mis koha vabanedes võtma juurde õpilasi ka vanematesse klas­sidesse,“ räägib Signe Aus. 

Küsimusele, milliste kri­tee­riu­mide alusel kooli õpilasi võe­takse, vas­tab ta, et esi­mes­­se klassi tu­lija puhul on olu­line koo­li­küpsus. „Vahel soo­vitame jätta laps veel aas­taks lasteaeda,“ tunnistab ta. Lapsevanemad pea­vad ar­ves­tama, et Kaarli kool on krist­­lik. Et koolinädal algab ühis­­palvusega kooli kaplani juh­timisel ning olulisemaid pü­­hi tähistatakse kirikus, kus alus­­­tatakse ja lõpetatakse ka kooliaastat. Kaarli koolis alustatakse esimeses klassis sak­sa keelega ning teises klas­sis juba tuleb inglise keel teise võõr­keelena juurde. 

Üksi ja üheskoos

„Meie koolil on viis põhi­väär­tust, millest igal õppeaastal ühe esile tõstame. Algava õp­­peaasta väärtus, millele kes­ken­dutakse, on inimene. Sel­­lest johtuvalt leitakse ka õp­­peaastaks 2-3 prioriteeti. Üks neist on seekord ta­sa­kaal,“ selgitab Signe Aus, tuues näiteks, et kuigi Kaarli koo­­lis väärtustatakse ka tra­dit­sioonilist haridust, ollakse sa­mas avatud uutele ja edasi­viivatele väljakutsetele.

„Tasakaalu tuleb leida kõi­ges. Kuidas olla üksi ja kuidas olla üheskoos. Vahel soovime olla üksi ja see on kõigiti hea, aga samas peab õpilane so­bi­tuma ka klassikollektiivi. Kui­das saada individuaalselt ini­meseks, aga samas olla ühis­kon­na liige, sellele püüame kes­kenduda. Samuti, kuidas hoi­da endas vaimset ja füüsilist ta­sakaalu,“ räägib Signe Aus. 

Liina Raudvassar

Kaarli kool

On kristlik lasteaed-põhikool Tallinnas

Alustas tegevust 2013. a sügisel 1. klassiga

Kasvab igal õppeaastal ühe klassi võrra

Töötab ühe klassiga igas vanuserühmas

Klassis keskmiselt 20 õpilast

Moto: Puu, mis kannab head vilja

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)