Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Kohila alevis avati uus koolihoone

02.09.2020 | | Rubriik: Uudised
Minister Mailis Reps on läbi lõiganud Kohila mõisakool lindi. Karl Kristjan Nigesen.

On märkimisväärne, kui ühes väikeses alevis on kaks mõisa, kaks lasteaeda ja ka kaks kooli. Just selline on väi­ke Kohila Rapla maa­kon­nas. 

Märkimisväärne on ka tõsiasi, et üks koolidest on kristlik – Kohila mõisakool. Just sellisena on ta üsna ainulaadne teiste omasuguste hulgas.

Varemetest koolihooneks

Kohila mõisakool sai alguse 2012. aasta  oktoobris, kui eel­­koo­­li  klassi kogunes 18 last. Kooli esi­mene  klass alus­tas 2013. aas­tal ning käes­oleval aastal lä­he­vad va­ni­mad lapsed juba 8. klassi. Al­gaval õppeaastal on koolis pea 200 last. See pole kind­lasti midagi iseenesest mõis­tetavat! Kohila mõisakooli n-ö emakool on Tallinnas asuv Vanalinna Hariduskolleegium (VHK), mis on olnud viljakas ning aidanud ellu kutsuda nii mõnegi tütarkooli. Vanalinna Hariduskolleegiumi toel ja sõp­ru­sel kasvab ja areneb ka väike Kohila mõisakool.

On märkimisväärne, kui­das väikeses mõisakoolis väär­tus­tatakse ajalugu, luuakse ja nähakse suuremat ja laie­mat pilti, mis pole vaid kooli- ja ha­riduskeskne, ning seeläbi luuakse kogu Kohila ko­gu­kon­nale uusi väärtusi. 

24. august jääb Kohila ale­vi ja valla ajalukku kui olu­line teetähis hariduselus. Mõi­sa­kool, mis seni püüdis end ära mahutada Kohila mõisa ruu­midesse ning viimasel ajal oli sunnitud kooli laie­ne­mise tõttu kasutama ka kauban­dus­kes­kuse teist korrust, avas suurepäraselt renoveeritud alg­klasside maja Kohila mõisa tall-tõllakuuris. Hoones, mis veel kaks aastat tagasi oli varemetes, mille vahel kasvasid puud. Usun, et tänast vaadet sellele hoo­nele ei kiida heaks mitte ainult lapsed, kes selles koolis õppima hakkavad, ega ka nen­de vanemad, vaid kogu Ko­hila rahvas. 

Rõõmustati koos

Uue koolihoone avamise päev oli imeliselt pidulik. Kohal olid haridus- ja teadusminister Mailis Reps, mitme kiriku esin­da­jad – katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan, EKB Kogu­duste Liidu president Erki Tamm, EAÕKi preester Matti Tim­mermann, kohalike ko­gu­duste vaimulikud Jüri Vallsalu Hagerist, Siilas Kask Kohilast, Kalle Kõiv Juurust ning Matt Edminster Raplast. 

Minister Reps pidas kõne ning lõikas läbi lindi. Piiskop Jour­­dan õnnistas kõiki osa­le­nuid: koolilapsi, nende pe­re­sid, õpetajaid ning kogu kooli­maja. Teised vaimulikud lu­gesid palveid ja Piiblist kir­ja­kohti. Oli südamlik ja täiesti eri­liselt pühalik hetk, kus ühes­koos teenisid erinevate konfessioonide esindajad. 

Mõisakooli algklasside maja on kaunis, soe ja armas. Selles on ruumi nii suurematele tüd­ru­kute- ja poisteklassidele kui ka väikeklassidele ning mi­nu jaoks tegi eriliselt sü­da­me soojaks fantastiliste või­ma­lus­tega muusikaklass. Selles on paljude võimalustega in­ter­aktiivne tahvel, olemas on erinevate instrumentide kom­p­lektid kogu klassile ning laulda saab nii klassis, vaheruumis kui saalis. 

Saal ise on aga omakorda eriline. Suurepärase akustikaga pa­kub see võimalust kont­ser­ti­de andmiseks ning üllatus ja samas nii armas oli näha saali seinal ülisuurt risti, mis justkui peidetud seinavärvi alla, ent ome­ti seina silmitsedes välja joo­nistus. Mulle tundub, et see­läbi on see kool loonud Kohila sü­damesse justkui ühe uue püha­koja. 

Mõisakooli direktor Anu Nigesen on teinud koos oma meeskonnaga ära tohutu töö, et liita kogukonda, et luua ilusat ja uut läbi vana restaureerimise ning mis kõige olulisem – sel­le töö kaudu on külvatud ja kül­vatakse veel pikalt head see­met. See on ääretult suur mis­jonitöö, mis omal moel lä­bi kooli tegevuse ja ka tänu suu­repärasele koostööle ko­ha­like kogudustega väikeses ko­gu­kon­­nas toimub. Loodame ja palume, et Kohila mõisakool võiks kasvada ja kanda head vilja nii oma kogukonnas kui laie­malt kogu Eestis.

Sigrid Põld

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)