Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Kogudused võivad taotleda pindalatoetust

18.05.2005 | | Rubriik: Ametlikud teated

Aasta eest deklareerisid kogudused oma põllu- ja rohumaad. Nendele deklareeritud maadele, mis on aktiivses kasutuses, on võimalik taotleda Põllumajanduse ja Informatsiooni Registrite Ametist (PRIA) ühtset pindalatoetust.

Ühtset pindalatoetust saab taotleda põllumajandusega tegelev füüsiline või juriidiline isik, seltsing ning muu juriidilise isiku staatuseta ühendus, kes harib maad õiguslikul alusel, st on maa omanik või omab kehtivat rendilepingut. Taotluse esitamisel tuleb maaharijal kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui taotluse esitab keegi teine, mitte taotleja, siis peab tal olema ette näidata taotleja poolt kinnitatud lihtvolikiri. Toetust saab taotleda vähemalt 1,00 hektatrile, ühegi põllu suurus ei tohi olla väiksem kui 0,30 ha. Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma põllumassiivil, mis on kantud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse.

Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 2.-27. maini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 28. mai kuni 21. juuni. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste väljamakstavat summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

Ühtse pindalatoetuse saamiseks peavad põllukultuurid olema külvatud hiljemalt 15. juuniks; rohumaad niidetud või karjatatud enne 31. juulit v.a heinaseemne põllud ning käesoleval aastal rajatud rohumaa; hiljemalt 31. juuliks peab niide olema ära veetud või hekseldatud; nõutud tegevused peavad olema visuaalselt tuvastatavad; kasutusest väljas olevale maale tuleb külvata põllumajanduskultuur või rajada mustkesa 1. juuliks või teha mehhaaniline umbrohutõrje 31. juuliks.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15.06.2005 ehk viimase külvikuupäevani. Taotluse andmeid saab osaliselt tagasi võtta kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor halduskontrollide tulemusi arvestades. Otsus vormistatakse peadirektori käskkirjaga hiljemalt 1. detsembriks. Toetus makstakse välja ajavahemikul 1. detsembrist 2005 kuni 30. aprillini 2006.

Täiendavat informatsiooni saab otsetoetuste büroost telefoninumbritel 737 1330, 737 1375 ja 737 1376.

Täpsem info PRIA kodulehel http://www.pria.ee/, täpsemalt http://web.pria.ee/riiklikud_toetused/Uhtne_pindalatoetus_/ .

 

Urmas Viilma

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)