Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Kirikukogu XXX koosseis alustas

06.12.2017 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

EELK XXX kirikukogu saadikud ühispildil.
Erik Peinar

EELK XXX kirikukogu 62-liikmelise koosseisu esimesel kahepäevasel istungjärgul 28.–29. novembril Tallinnas valiti uus kirikuvalitsus ja tehti mitu ajaloolist otsust.

Mõlemad päevad algasid jumalateenistusega Püha Vaimu kirikus. Kõige olulisem päevakorrapunkt oli kahtlemata konsistooriumi ehk EELK valitsuse valimine. Enne selle juurde jõudmist andsid 2015. a jaanuaris valitud ja nüüd ametist lahkuva kirikuvalitsuse assessorid ja kantsler aru oma tööst ja suurematest saavutustest.
Peapiiskop Urmas Viilma esitas kirikuvalitsuse liikmekandidaatideks Katrin-Helena Mel­deri – misjon, kiriklik laste- ja noorsootöö; Kadri Eliisabet Põderi – rahvusvahelised ja oikumeenilised suhted; Ove Sandri – diakoonia-, hoolekandetöö; Marko Tiituse – haridus, jumalateenistuselu ja kirikumuusika, ning kantslerikandidaadiks Andrus Mõttuse. Saarte praost Anti Toplaan esitas kirikukogu kümne liikme allkirjaga rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete assessori kandidaadiks Patrik Göranssoni (Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja).
Kirikukogu valis salajasel hääletusel kirikuvalitsuse assessoriteks Katrin-Helena Melderi, Ove Sandri, Marko Tiituse ja Kadri Eliisabet Põderi ning kantsleriks Andrus Mõttuse. Kirikuvalitsuse liikmetena jätkavad piiskopid peapiiskopi abilistena teenimist nendele määratud piirkondades (vt 25. oktoobri Eesti Kirikust „Otsused“).
Peapiiskop määras piiskoppide tööalad järgmiselt: piiskop Joel Luhametsale peretöö, sh kõik, mis on seotud peredega, k.a perekeskuse ning selle allüksuste tegevusega; piiskop Tiit Salumäele meedia ja kommunikatsioon, avalikud suhted, autasustamine ja tunnustamine, muinsus, kunstiväärtused, pärand ja arhitektuur. Peapiiskop peab oluliseks, et emeriitpeapiiskop Andres Põder jätkab Eesti Kirikute Nõukogu presidendina ja emeriitpiiskop Einar Soone pastoraalseminari juhatajana usuteaduse instituudis.
Valiti kirikukohtu liikmed, kirikukogu abijuhatajad (Marko Tiitus ja Urmas Arumäe) ning kirikukogu nomineerimis-, revisjoni- ja õiguskomisjoni ning majandus- ja arengunõukogu liikmed. Muudeti EELK kirikuseadustiku 2. peatükki „Konsistooriumi töökorraldus“, mis tähendab, et konsistooriumi kantselei igapäevast tööd juhib kantsleri vahetu abilisena asekantsler.
Veel ametis olev kantsler Ülle Keel esitas kirikukogule EELK 2018. a eelarve ning selgitas probleeme kiriku eelarvega, mis on jätkuvalt miinuses. Lisaks kinnisvaralt saada loodetavale tulule tuleks kantsleri hinnangul pöörata rohkem tähelepanu liikmeannetuste kogumisele. EELK 2018. aasta eelarve võeti vastu.
Ka konsistooriumi projektihalduri Annely Neame ettekanne kirikukogul puudutas annetuste teemat.
Tulenevalt Viru Maakohtu 23. oktoobri 2017. a määrusest lõpetas kirikukogu pankrotti läinud Narva Aleksandri koguduse tegevuse. 2016. a sügisel EELKsse vastu võetud uus Narva kogudus loetakse kõigi Narva linnas ning Vaivara kihelkonnas ja vallas tegutsenud ja käesolevaks ajaks oma tegevuse lõpetanud luteri koguduste kirikliku töö jätkajaks ning aastasadade pikkuse luterliku traditsiooni kandjaks Narva linnas ja Vaivara vallas.
Lähtudes EELK Välis-Eesti piiskopkonna kirikukogu 24. mai 2017 otsusest loetakse EELK Välis-Eesti piiskopkonna tegevus lõpetatuks alates 17. juulist 2017. EELK koguduste hulka võeti vastu 14 endise EELK Välis-Eesti piiskopkonna kogudust Austraaliast, Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, Saksamaalt ja Inglismaalt. Kirikukogu otsustas moodustada diasporaapraostkonnana EELK Põhja-Ameerika praostkonna, millesse kuuluvad Ameerika Ühendriikides ja Kanadas asuvad üheksa diasporaakogudust. Kohal viibis ka praost Mart Salumäe Kanadast.
Kaks sisutihedat ja intensiivset päeva möödusid vennalikus ja osaduslikus õhkkonnas. Kirikukogu järel tuli ilmsiks fakt, et piiskop Tiit Salumäe on olnud kirikukogu liige järjepanu 40 aastat. Õnnistust piiskopile kõigi ülesannete täitmisel jumalariigi töös.
Kaido Soom,
EELK XXX kirikukogu saadik

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)