Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Juubelipiibel ühendab kogu rahvast

07.10.2020 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Ühispöör­du­mise alla­kirjuta­misel tõdeti, et uue piiblitõlke val­­mimine on mõeldud hõlmama ko­gu rah­vast. Urmas Roos.

Möödunud kesknädalal all­kirjastati ühispöördumine, mil­lega pandi alus Piibli uue tõlke, mis peaks ilmu­ma 2039. aastal, ette­valmis­tamise ja väljaandmise protsessile.

Preester Vello Salo on öelnud, et iga põlvkond peaks tegema oma piiblitõlke. Sellele mõeldes tajun, et läinud kolmapäeval uuele piiblitõlkele antud start saab oluliseks minu lastelastele. Ka nendele, kes täna pole veel sündinudki. Kui Jumal elupäevi annab, saan uut tõlget lugeda ka mina. Uus piiblitõlge, nn juubelipiibel peaks ilmuma aastal 2039, see on 300 aastat pärast esimese eestikeelse pühakirja ilmumist.

Tallinna Vanalinna täis­kas­­vanute gümnaasiumisse, esi­­mese eestikeelse Piibli trük­­kimise paika kogunesid Piib­li ladina keelde tõlkinud ki­ri­kuisa Hieronymuse mä­les­­tuspäeval, 30. septembril ühis­pöördumisele alla­kirju­tajad. 

Teoloogiadoktor Toomas Pauli ettekanne (loe lk 6) viitas sellele, et Piibli tõlkijad on olnud raske iseloomuga, innustunud või ka hullunud inimesed. Kohalolnutest, vähemalt enamikust, tõlkijaid ei saa, ent aluse Piibli tõlkimise ettevalmistamisele nad andsid. Piibli tõlkimise protsessi on EKN, EPS ja siseministeerium kaasanud erinevaid ühendusi, institutsioone, kõrgkoole jt.

Jalale lambiks

Pereraadio Pildiraadio ja Posti­mehe vahendusel üle kan­tud Eesti Piibli­selt­si, Eesti Ki­rikute Nõu­kogu ja si­se­minis­tee­­­riumi ühis­­pöör­du­mi­se all­kir­jas­tamine oli meel­de­jäävalt korraldatud. Muu­si­ka­tead­lase Eerik Jõksi lauldud psalmist 119:105 inspireeritud „Su sõna on mu jalale lambiks“ oli kui hümn pühakirjale ja järgnenud sõnavõtud toetasid mõtet eestikeelse Piibli täht­susest meie kultuuri- ja ajaloos.

Eesti Kirikute Nõukogu president emeriitpeapiiskop Andres Põder sõnas, et „eestikeelne Piibel on kogu rahva oma“ ega ole ühe huvigrupi harrastus. Ta ütles, et kirikute nõukogu ühendab inimesi, kelle jaoks Piibel on igapäevane vaimutoit. Ta tänas uue piiblitõlke lipu­kand­jat Eesti Piibliseltsi ja rah­vastikuminis­ter Riina Sol­­manit, kes on olnud juubelipiibli koostöökogu üks initsiaatoreid.  

Ühis­pöör­du­misele an­dis ko­ha­peal allkirja üle neljakümne inimese. Al­la­kirju­tajate seas on riigikogu esimees, valitsuse liikmeid, ülikoolide esindajaid, Tallinna ja Tartu linnapea, Ees­ti Teaduste Aka­deemia, Eesti Kirjan­dus­muu­­seumi, muin­­sus­kaitse selt­si esindaja jt. EKNi poolt kirjutas ühispöördumisele alla pre­si­dent Andres Põder, EPSi poolt esimees piiskop Tiit Salumäe ja valitsuse poolt rah­vas­tikuminister Riina Solman.

Delikaatne ettevõtmine

Eestikeelne Piibel on meile vaimseks teejuhiks olnud 281 aastat. Selle aja jooksul on tehtud mitu tõlget. Peapiiskop Urmas Viilma tõi näite mäe­jutlusest Mt 5:48, kus Jeesus ütleb: „Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!“ See sõnastus pärineb meie viimasest piiblitõlkest aastast 1997, ent esimeses tõlkes on meid kutsutud olema vaga, hiljem täieline. 

Teoloogia­doktor, Uue Tes­ta­­men­di koos Uku Masin­gu­­ga tõlkinud Toomas Paul sõ­nas, et ees seisab delikaatne ettevõtmine, kuna kasutusse jäävad ka eelmised piiblitõlked. Ta viitas püha Hieronymuse ladinakeelse täispiibli tõlkele, mis alles tuhat aastat pärast tõl­kija surma kuulutati pühakirja ametlikuks versiooniks.

Kindlasti hakkab uus tõlge sõltuma tõlkijate võimekusest, ütles ta ja lisas, et olemasolev tõlge on väga hea, aga uus peaks tulema kui värske tuule­hoog. 

„Õnnis on rahvas, kel­le Ju­­mal on Issand,“ üt­leb ju­malasõna. „Ma tõs­tan sind kõrgeks, mu Ju­mal, sa ku­nin­gas!“ lauldi pöör­dumi­sele alla kirjutades Taa­veti kii­tuslaulu (Ps 145). Is­san­dat tä­nati ja tema auks lauldi ka õhtul toimunud kontsert­jumalateenistusel Tallinna Me­to­disti kirikus, kus Credo-Al­li­ka kammerkoori esituses tu­li ettekandele heli­teos „Loo­mi­sest lootuseni“ (auto­rid Pi­ret Rips-Laul ja Leelo Tungal). 

Samal päeval toimus ka juubelipiibli koostöökogu esi­me­ne koosolek. Olgu hoitud kõik, kes juubelipiibli tõlkimise ja väljaandmisega seotud on. 

Rita Puidet

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)