Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Jumala sõnumitoojad

25.09.2019 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Mihklipäev tuletab meelde, et Jumala kaas- tööliste hulgas on ka inglid. Pühakirjas öel- dakse inglite kohta lihtsalt ja selgelt: „Eks nad kõik ole vaid teenijad vaimud, läkitatud abistama neid, kes ükskord pärivad pääste“ (Hb 1:14).
Tänapäeval pakub inglite maailm paljude- le huvi. Mõnikord näib, et ingleid austatak- se nende endi pärast – unustades seejuures nende päritolu ja ülesande.
Nägija Johannes, kuuldes inglit rääkimas, tahtis tema ette maha heita, ent too keelas: „Vaata, ära tee seda! Ma olen kaassulane si- nule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tun- nistus. Kummarda Jumalat …“ (Ilm 19:10)
Ingel on Jumala sõnumitooja. Ta ilmus neit- si Maarjale, et kuulutada ette Jeesuse sündi- mist. Ta õpetas unenäos Joosepit, et too ei saadaks Maarjat, oma kihlatut, minema.
Jõuluööl andis ingel karjastele teada, et Taaveti linnas on ilmale tulnud Päästja Is- sand Kristus. Ülestõusmispüha varahommi- kul aga kuulsid naised ingli suust sõnu: „Ärge kartke! Te otsite ristilöödud Jeesust, Naatsa- retlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin!“ (Mk 16:6)
Kuid inglid on ka jumalarahva kaitsjad – nii nagu tunnistab Vana Testamendi laulik: „Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad“ (Ps 34:8). Hea on käia oma teed usuga, et Jumala saa- dik hoiab sind.
Marek Roots

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)