Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Judaismi seaduste kogu eesti keeles

10.06.2015 | | Rubriik: Kultuurielu

mi__natraktaat-sabatSarjas «Piibel kontekstis» on Tartu ülikooli kirjastuselt ilmunud teine raamat – miš­na­traktaat «Sabat» (fotol).

Selle on heebrea keelest ees­ti keelde tõlkinud ja põh­­­jaliku kommentaariga va­rus­tanud Kalle Kasemaa. Juudi usu olulisimat püha puudutav tekst, judais­mi religioossete seaduste ko­­gumik Mišna on oluline nii juudi usu ku­ju­nemise seisukohalt kui usun­di­looli­selt laiemas plaanis. Seaduste ko­gu teise osa esi­mene trak­taat «Sabat» kesken­dub sabati­päeva tavadele ja tähenduse­le, kätketes endas üksikasjalikke juhiseid, kuidas sabatipäeval käituda – mis on lubatud ja mis mitte.
Mišnas on Vanas Tes­ta­mendis leiduvad juhised täp­susteni viidud. Peale juudi usu kujunemise aitab Mišna mõis­ta mitmeid Uue Testamendi kirjakohti. Lugemist on neile, kes soovivad ülevaadet sabatipäevast ja Mišnast, ning ka neile, kes on huvitatud tee­maga sü­vitsi minemisest.
Lisaks «Sa­bati» ees­­ti keel­de tõlgitud tekstile ja selle ük­sik­as­jalikule kom­­men­taa­­rile sisaldab väljaanne põ­h­jalikku sissejuhatust Miš­nasse ja traktaati «Sabat». Järg­neb traktaadi sisu ja üles­­ehituse ning keele ja stii­li põhjalik analüüs. Sa­muti saab ülevaate teksti tek­­kimisest ja sabatipäeva ajaloost. Raa­matus on põhjalik üle­vaade Mišnast – selle tekkeloost, si­sust, tõlgetest ja kom­men­­taaridest. Väljaande li­sas on mišnatraktaatide ni­me­kiri. Too­dud on ka kolm eesti keeleruumi jaoks soovituslik­ku heebreakeelsete sõnade trans­kribeerimise viisi.
Et sabati olemust paremini mõista, sisaldab väljaanne traktaadist ajaliselt noorema sabatit kommenteeriva teksti Zohari lõiku.
Doris Diana Orr

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)