Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Iga ristitu on Kristuse saadik

20.01.2021 | | Rubriik: Juhtkiri

Alanud aasta 1. jaanuarist kuni 30. aprillini toimuvad EELK kogudustes juhtorganite – nõukogude ja juhatuste – korralised valimised. Samuti valib iga kogudus endale revisjonikomisjoni või revidendi ning kaks praostkonna sinodi saadikut. Peatselt algab kandidaatide ülesseadmine ning paljudel koguduseliikmetel on põhjust endalt küsida: kas vastutuse jagamine oma kodukoguduse käekäigu ja tuleviku eest läbi nõukogu või juhatuse töös osalemise on midagi, mis mahub minu ajakavva, prioriteetide ja valikute hulka? Kas see on midagi, mida Jumal ootab ka minult?

Koguduse nõukogu ja juhatuse esmane ülesanne meie kiriku põhikirja kohaselt on olla „koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel“. Me ei oota ega vaja koguduste juhtorganitesse erakordsete võimete või oskustega inimesi – kandidaadi elukutse, edulugu ja majandus- või juhtimisalased kompetentsid pole siin esmase tähtsusega. Pigem on iga koguduse nõukogu liikme puhul määrav enese mõistmine Jeesuse Kristuse püha ja üleilmse kiriku liikme ning Issanda enese täievolilise saadikuna kohalikus koguduses ja kogukonnas.

Mis on kiriku missioon? Kirik ei ole teenindusettevõte, kus väljaõppinud professionaalid (peamiselt vaimulikud ja kirikumuusikud) osutavad soovijatele religioosseid teenuseid – tähtpäevade korraldamist, hingeabi ja eestpalveid. Kirik pole ka rahvamaja, kus toimivad erinevad huviringid (laulukoor, eakate käsitööring ja noortekad) ning mille juhtkonnal eesotsas koguduseõpetajaga on kohustus tagada kõigile sobivad ruumid ja tegutsemisvabadus.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas uurimusdokumendis „Jeesuse Kristuse Kirik“ (1994) öeldakse: „Kiriku missioon on tema ülesanne tunnistada sõna ja teoga kogu inimkonnale rõõmusõnumit Jumala Kuningriigi saabumisest.“ Sellest omakorda tulenevad järgmised tõdemused: 1) kiriku missioon on suunatud mitte ainult omaenda organisatsiooni liikmetele, vaid kogu inimkonnale; 2) kiriku missioon hõlmab niihästi meie sõnu kui tegusid, st kõiki elu- ja olemisvaldkondi, mitte üksnes kirikus või kogudusemajas toimuvaid üritusi; 3) kiriku kogu elu ja tegevus on kutsutud andma tunnistust Jumala Kuningriigi saabumisest ja täielikuks saamisest meie keskel ja meie kaudu. Mis aga kõige olulisem, selle missiooni täitmises on kutsutud osalema igaüks, kes ristimise kaudu on vastu võtnud kutse olla Kristuse saadik ja Tema rahva liige. 

Eespool tsiteeritud dokumendis on sedastatud: „Evangeeliumi kuulutamine ja päästeosaduse pakkumine on tehtud ülesandeks kogudusele tervikuna ja selle üksikutele liikmetele, kes on ristimise läbi kutsutud Kristusest tunnistama ning üksteist ja maailma teenima ning kes saavad usu läbi osa Kristuse preesterlikust eestpalveametist. Alalise ja avaliku evangeeliumi kuulutamise ning õige õpetuse säilitamise pärast valitakse aga eraldi välja teatud, selleks ettevalmistuse saanud koguduseliikmed ja nad ordineeritakse. Sõna sulastena peavad nad ka kogudusele Jumala sõna edasi andma ja sakramente jagama ning selliselt koguduse ühtsusele kaasa aitama ning seda maailma ees esindama koos koguduse mitmekülgse tunnistamise ja teenimisega.“ 24. novembril kirikukogus peetud ettekandes ütles peapiiskop Urmas Viilma: „Iga kristlane, loomulikult ka luterlane, peaks endale teadvustama, et tema kristlik usk ei ole enam ainult tema isiklik, intiimne ja varjatud salasuhe Jumalaga. See kooselu Jumalaga peab olema julgelt avalik ja nähtav osa inimese elust. Näen kõiki Eestimaa kristlasi, sealhulgas luterlasi meie tulevikuühiskonnas just sellises rollis. Me oleme kõik evangelistid ja preestrid oma igapäevaelus, ametites ja ka ühiskondlikes ülesannetes, üldpreesterluse põhimõttest lähtuvalt.“

Kandideerida ja olla valitud koguduse nõukogusse ja juhatusse on üks konkreetne võimalus selleks, et täita oma kutsumust Kristuse saadikuna ja aidata varustada ning võimestada kogu Jumala rahvast elama julgelt, avalikult ja nähtavalt koos Jumalaga, tunnistada Tema Kuningriigist ning teenida kaasinimesi Temalt saadud andidega. 

Soovin kõigile eelolevatel valimistel osalejatele ja kandideerijatele Jumala Vaimu juhtimist, usu- ja tegutsemiskindlust ning armastust oma kiriku ja Õnnistegija vastu.

 

 

 

 

Marko Tiitus,

assessor

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)