Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Iga liige on tähtis koguduseelu käekäigu edendamisel: vastutuses ja töös

12.09.2012 | | Rubriik: Kirikuelu

Koguduse nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni või revidendi ja sinodisaadikute järgmised valimised toimuvad ajavahemikul novembrist kuni järgmise aasta märtsi alguseni.

Seega on viimane aeg mõelda, kes koguduse liikmetest sobiksid nõukogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks või revidendiks. Õige aeg on hinnata, kas koguduse praegu ametis olevad juhid teenivad kogudust hea peremehena ustavalt ja pühendunult või on nende ind juba raugenud. Praegu tuleks alustada ka kõnelusi isikutega, keda kogudus tahaks kindlasti näha nõukogus või juhatuses.
 
Nõuded ja tingimused
Küllap suures koguduses on küllaga ustavaid kristlasi, keda huvitab kohaliku kogukonna arengu kõrval ka oma koguduse ja kirikla hea käekäik, kuid väikeses koguduses võib selliste inimeste leidmine olla vaevalisem. Inimesi on vähe ja nad on sageli ka juba eakad.
Raske on anda üldisi soovitusi, kuidas leida kristlike põhiväärtuste järgi elavaid ärksaid inimesi juhtkonda, kuid mõned mõtted panen siiski Eesti Kiriku palvel kirja.
Vormilised nõuded ja tingimused kandidaatide esitamiseks ja kandideerimiseks on avaldatud EELK kodulehel (http://www.eelk.ee/valimised/), seetõttu ma neid ei käsitle.
Paulus selgitab oma esimeses kirjas korintlastele, et Jumal on seadnud koguduse liikmetele erinevad rollid ja ülesanded; meil on erinevusi armuandides, teenimisviisides ja väeavaldustes, kuid igale meist antakse Vaimu ühiseks kasuks. Teisisõnu on koguduse igal liikmel oma tähtsus ja tähendus koguduse ülesehitamisel ja tugevdamisel.
Koguduse vaimuliku ja ilmaliku elu korraldamisel on juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmel erinevad ülesanded, kohustused, vastutuse määr ja töökoormus, mistõttu võib jääda mulje, et on lihtne neile ametikohtadele sobivaid kandidaate leida. Tegelikult see nii kerge polegi, kuigi mõnes koguduses võib olla juhtorganite ametikohtadele ka tihe konkurents.

Nõukogu liikmekandidaat
Koguduse nõukogu tähtsaim ülesanne on olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust (EELK põhikiri § 55 p 1). Nõukogu liikmekandidaadi otsingul tuleks keskenduda ennekõike nende isikute leidmisele, kes suudavad ja tahavad olla oma õpetajale toeks just selles.
Koguduse nõukogu valvab ka koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametissemääramiseks, valib praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, revisjonikomisjoni või revidendi ja nimetab vajadusel audiitori. Lihtsalt öeldes: nõukogu on juhatuse ülevaataja.
Kuigi nõukogul on mitmeid tähtsaid ülesandeid, peab ta koosoleku pidama vaid vähemalt ühe korra aastas, seepärast peaks olema suhteliselt lihtne leida nõukogusse sobivaid isikuid. Harv kooskäimise nõue võimaldab nõukogusse valida ka neid inimesi, kes on suhteliselt hõivatud muude tegemistega või ei ela koguduse asupaigas. Tegelikus elus on tihti probleeme nõukogu kõigi liikmete kokkusaamisega siis, kui on vaja tegelda pingsalt mingi teemaga (nt arengukava koostamine) pikemat aega pidevalt.
Nõukogu volitused kestavad neli aastat, mistõttu on hea, kui valitavad liikmed saavad nõukogus ka nii kaua pühendunult tegutseda. Prominentide kogumine nõukogusse võib olla ahvatlev, kuid juhtub, et neil on keeruline leida küllaldaselt aega pühendumiseks ja süvenemiseks põhjalikumatesse probleemidesse.
Nõukogu liikmekandidaatide otsinguil tuleb kogudusele kasuks, kui esindatud on erineva elukogemuse ja ettevalmistusega erinevas eas mõlemast soost isikud. Koguduse kestvusele on kasuks, kui nõukogusse saab valitud ka uusi liikmeid. Sobiva liikme leidmine on väga vastutusrikas, sest kui üks liige kannatab, siis kannatavad koos temaga kõik liikmed, ja kui ühte liiget austatakse, siis rõõmustavad sellest ühtlasi kõik liikmed (1Kr 12:26).
Nõukogu valimisel tasub meeles pidada, et koguduse nõukogu valib oma liikmete hulgast praostkonna sinodi liikmed ja koguduse revisjonikomisjoni liikmed või revidendi neljaks aastaks.

Juhatuse liikmekandidaat
Ka koguduse juhatuse tähtsaim ülesanne on olla toeks koguduse vaimulikele koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel (EELK põhikiri § 58 p 1), kuid juhatuse tegevus on oluliselt keskendunud koguduse majanduselu korraldamisele. Juhatus viib ellu nõukogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning korraldab majandustegevust, raamatupidamist ja töösuhteid. Samuti esindab kogudust kui juriidilist isikut.
Seetõttu on juhatuse liikmekandidaadi valimisel mõistlik arvestada, et juhatuse liige peaks küllaldaselt mõistma majanduse, õiguse, raamatupidamise, asjaajamise ja juhtimise põhialuseid ning toime tulema inimeste valitsemisega, protsesside juhtimisega ja vara haldamisega. Juhatuse liikmel peab olema piisavalt aega koguduse asjadega tegelemiseks.
Juhatuse tulevane liige, ennekõike juhatuse esimees, peab kindlasti sobima koos töötama koguduse õpetajaga, sest nemad kahekesi moodustavad tandemi koguduse usulise ja ilmaliku elu korraldamisel. Juhatuse liikmekandidaat peaks teadma kirikuseadustikku ja suutma toime tulla riigi ja kiriku bürokraatiaga.
Koguduse juhatuse liikmete kohustused ja vastutus on võrreldavad äriühingute juhatuse liikmete kohustuse ja vastutusega, kuid meeles peab pidama, et kogudus ei ole äriühing, vaid usuorganisatsioon. Eelnevast jutust ei ole mõtet heituda, sest koguduse juhid saavad tulla ikka koguduse olemasolevate liikmete hulgast, kuigi koguduse juhatuse liikmekandidaadilt oodatakse tänapäeva ühiskonnas väga palju.

Revisjonikomisjoni liikmekandidaat
Koguduse revisjonikomisjoni liikmel või revidendil on tähtis roll, sest tema peab revideerima koguduse majandustegevust, raamatupidamise korraldust ja varasid; andma hinnangu koguduse majandusaruande õigsusele ja majandustegevuse vastavusele eelarvele ning esitama ülevaate kiriku vara kasutamise ja säilimise kohta koguduse nõukogule. Lihtsalt öeldes: revisjonikomisjon on sõltumatu teabe, hinnangute ja ettepanekute esitaja nõukogule.
Revisjonikomisjoni liikmekandidaadilt eeldatakse, et ta on tuttav revideerimise või auditeerimisega (EELK kirikuseadustiku 4. ptk). Revisjonikomisjoni liige on mõneti nagu ülevaataja, kellele on usaldatud juhatuse tegevusel silma peal hoidmine.
Revisjonikomisjoni liikmelt eeldatakse sama palju teadmisi kui juhatuse liikmelt, kuid revisjonikomisjon peab kogunema hästi toimivas koguduses ainult kaks korda aastas. Seetõttu on sobiv kandidaat ka hõivatud või kogudusest kaugel elav isik. Tegelikus elus võib revidendi töö toetuda ka audiitori töö tulemusele, kui kogudusel on raha audiitori palkamiseks.

Sinodi saadikukandidaat
Praostkonna sinodi tähtis ülesanne on valida EELK kirikukogu liikmed. EELK praostkonnad ja nende sinodid on väga erinevad, mistõttu on erinev ka sinodisaadikute töökoormus ja ülesanded. Mõnes praostkonnas toimub elav ühistegevus ja kasutatakse ühist raha praostkonna eelarve kaudu. On ka praostkondi, kus sinodisaadikul ei olegi muud olulist tegevust kui valida praost, praostkonna nõukogu ja kirikukogu liikmed ning olla ise valitav neile kohtadele.
Iga kogudus hindab ise, kas valida sinodisse isik, kes sinodi kaudu peaks liikuma edasi kirikukogusse või jääb kogudust esindama praostkonnas. Seetõttu on mõistlik leida koguduse nõukogusse ka isikuid, kes sobivad esindama kogudust praostkonna ja EELK tasemel. Koguduse mainele on kasuks, kui kandidaatidena seatakse üles isikud, kes lisaks sobivatele teadmistele, kogemustele, oskustele ja tõekspidamistele leiavad tööks sinodis ja kirikukogus ka aega ning tahtmist.

Kutsumine
Raske on anda nõu koguduse nõukogu ja juhatuse uute liikmete «värbamise» ja olemasolevate liikmete jätkamise motiveerimise tulemuslikkuse tõstmiseks, sest kogudused ja nende liikmed on väga erinevad.
Paulus oma esimeses kirjas Timoteosele (1Tm 5:1–2) on andnud päris lihtsad, aga selged soovitused erinevas eas isikute nõusse meelitamiseks: Vana mehega ära kärgi, vaid räägi lahkesti nagu isaga, noorematega nagu vendadega, vanemate naistega nagu emadega, noorematega nagu õdedega – kõiges puhtuses.
Igas koguduses läheb nõukogu ja juhatuse uute liikmete värbamine ja valimine nagu Jumal tahab ja lubab. Siiski on kasulik valimistuhinas mitte unustada kolme lihtsat põhitõde.
1. Pange tähele iseennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks Püha Vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud iseenese vere läbi (Ap 20:28).
2. Koguduse nõukogu ja juhatus on usuorganisatsiooni, mitte äriühingu juhtorganid, mistõttu mõtete ja tegude keskmeks olgu koguduse usuline ja kõlbeline ülesehitamine.
3. Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu kahevõrra austusväärseiks, eriti neid, kes näevad vaeva sõna ja õpetamisega (1Tm 5:17).

 

 

Raivo Linnas,
kirikukogu, Ida-Harju praostkonna sinodi ja Kuusalu koguduse nõukogu liige

Koguduse juhtorganite valimised 2012/2013
Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 4. novembrist 2012 kuni 3. märtsini 2013.
Praostkondade nõukogude ja EELK XXIX kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 3. märtsist 31. maini 2013.
EELK vaimulike konverents valib EELK XXIX kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuarist 28. veebruarini 2013.
Kirikukogu komisjonide, konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu ja EELK nõukogude liikmete valimised toimuvad EELK XXIX kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 26.–27. novembril 2013.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)