Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Esitleti Randar Tasmuthi pühendusteost

14.10.2020 | | Rubriik: Uudised

7. oktoobril esitleti Tallinna Pühavaimu kirikus teost „Verbum Domini manet in aeternum“ (Issanda sõna püsib igavesti), mis on pühendatud professor Randar Tasmuthile 65. sünnipäevaks. Teose esitlus oli esialgu kavandatud juuni algusesse, vahetult pärast professor Tasmuthi sünnipäeva (31. mail), kuid koroonakriisi tõttu võt­tis teose kirjastamine pla­neeritust oluliselt kauem aega. 

Pühendusteos, mille koos­tajad on Randar Tas­mut­hi õpilased, usutea­du­se instituudi piibliteadus­te professor Jaan Lahe ja Tar­tu ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi teadur Ergo Naab, sisaldab ühek­­sa­teistkümne auto­ri tea­dus­artikleid ning Ran­dar Tasmuthi teoste bib­lio­graafiat, mille koostas usuteaduse instituudi raama­­tukogu juhataja Jana La­he. Lähtuvalt sünni­päe­­valapse uurimisvaldkonnast on kõik kogumikus leidu­vad artiklid seotud Piibliga ja pearõhk on artiklitel Uue Testamendi teaduse valdkonnast.

Pühavaimu kirikus toi­munud pidulikul aktusel tervitasid professor Tas­muthit usuteaduse insti­tuudi rektori kt assessor Marko Tiitus ja peapiiskop Urmas Viilma, kes tõstsid oma kõnedes esile Randar Tasmuthi tähtsust Eesti ki­rikule, teoloogiale ja kul­tuurile. Pühendusteose koos­tajate nimel kõneles pro­fessor Jaan Lahe, kes an­dis Randar Tasmuthile pidu­likult üle ka esi­mese pü­hendusteose eksempla­ri. 

Sünnipäevalast olid tul­nud õnnitlema emeriit­pea­piis­kop Andes Põder koos abikaasaga, Randar Tas­muthi ametivennad ja -õed ning paljud tema praegused ja endised üliõpilased. Tä­nu­kõnega esines ka sünni­päevalaps ise. Esitluse lõ­pus oli võimalik kõigil soo­vi­jatel pühendusteost ka soodushinnaga osta ning saada sellesse Randar Tas­mut­hi autogramm.

Pühendusteos Ran­dar Tasmuthile ilmus EELK Usu­teaduse Instituu­di toimetis­te sarja kolmekümnen­da köite­­na ning huvilistel on või­ma­lik seda osta usutea­­duse instituudist ja konsis­tooriu­mist.  

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)