Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Esimene kristlik gümnaasium alustas

02.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Eesti haridusmaastikul alus­tas alanud õppeaastast te­ge­vust Tartu Katoliku Ha­ri­­duskeskuse juures güm­naa­sium.

Gümnaasiumi avamiseks on ettevalmistused kestnud pä­ris pikalt, tunnistab güm­naa­siumiosa õppejuht Mai Pal­lon Eesti Kirikule, lisades, et esimene konkreetsem kat­se takerdus aastaid tagasi era­koolide jaoks ebasoodsa po­liitilise olukorra tõttu. 

„Lastevanemate suur huvi ja toetus ning ka riigipoolne suu­namuutus, mis toetas era­al­­gatust ning mitmekesist ha­ri­dusmaastikku, julgustas meid 2018. aasta kevadel taas­alus­ta­ma tegevusi güm­naa­si­umi­osa ava­miseks,“ selgitab Pal­lon. 

Ta räägib, et katoliku ha­ri­dus­keskus tegi koostööd hea­de spetsialistidega ees­mär­giga avada gümnaasium käes­oleva õppeaasta sügi­sel: „Koolitusloa andis mi­nis­­teerium novembris 2019. Seejärel korrastasime ruu­­mid, tegelesime personali vär­ba­misega, õppematerjalide han­kimise ja muude praktiliste kü­si­mustega.“ Mai Pallon tun­nis­tab, et tagantjärele vaadates tundub, et protsess oli väga su­juv ja selle käigus oli tunda kõi­kide osapoolte toetust nende te­ge­­vusele. 

„Tartu on hea koht ha­ri­dusega tegelemiseks, sest koolid ei ole omavahel konkurendid, vaid iga kool proovib pakkuda õpilastele midagi erilist ning kok­ku moodustab see väga mõ­nusa ja kompetentse ha­ri­duskeskkonna,“ lisab ha­ri­dus­keskuse arendusjuht Alek­­- s­andra Sooniste.

Katoliku gümnaasiumi küm­nes klass alustab 24 õpilasega, mis on ka maksimaalne arv, mi­da tegevusluba võimaldas uue gümnaasiumi puhul. „To­re on, et kooliga tutvumisel osa­les õpilasi kõikidest Tar­tu linna koolidest ning ka mit­mest maakonna koolist. Meie gümnasiste ühen­dab eel­kõige see, et neil on avar maa­ilmapilt ning kindlad hu­­vid ja hobid, millele nad pü­henduvad. See läheb kok­ku ka meie gümnaasiumi pea­mise eesmärgiga – aidata õpi­lastel arendada oma tu­ge­vusi ja oskusi ning seeläbi ol­la paremini valmis oma kar­jää­rivalikute ja edasise elutee ku­jundamiseks,“ räägib Mai Pal­lon. 

Liina Raudvassar

Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)