Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Erakondade valimislubadused kirikuinimestele

22.02.2019 | | Rubriik: Ühiskond

Eesti Kirik pöördus riigikogu valimistel kandideerivate erakondade poole küsimusega, mis võiks nende valimisprogrammides kirikuinimestele huvi pakkuda ning poolehoidu äratada ja miks.

Vastused laekusid kaheksalt erakonnalt.

sotsSotsiaaldemokraatlik Erakond

1. Igale lapsele kultuuriranits.
Eraldame koolidele iga õpilase kohta 100 eurot aastas sihtotstarbelist toetust, et kindlustada kõigile lastele võimalus külastada õppetöö raames kultuuriüritusi ja -asutusi.
Soovitame sellele lubadusele tähelepanu pöörata, sest Eesti ajalukku ja kultuuri on põimunud erinevate religioonide ja kirikute mõju. Selleks, et neid mõjusid kultuuris ära tunda ja hinnata, on vajalik „kultuuriga nakatumine“ juba nooruses. Kultuuriranits loob õpilasele aluse ka teadlike maailmavaateliste otsuste langetamiseks.

2. Hooldekodu koht pensioni eest.
Laiendame koostöös kohalike omavalitsustega neid hooldusteenuseid, mis võimaldavad eakatel elada täiendava abiga kodus võimalikult kaua. Vajadusel peab aga kõigile abivajajatele olema pensioni eest tagatud hooldekodu koht.
Ka see lubadus peaks tähelepanu püüdma, sest pühakirja kümnest käsust neljandas räägitakse vanemate austamisest. Seda käsku võib mõista ka laiemalt, juhisena pidada lugu esivanematest, kuulata vanemat põlvkonda ja hoolitseda nende eest. Eakatele väärika vananemise võimaldamine näitab ühiskonna küpsust ja hoolivust.

eesti200Eesti 200

Erakond soovitab kirikuinimestel tutvuda valimisprogrammi peatükkidega „Laste riik“, „Riiklik turvavõrk – tervishoid ja sotsiaalkaitse“ ning „Maaelu ja kogukonnad“.
Selgituseks: oma pikas plaanis oleme vaadelnud ja analüüsinud Eestit tervikuna, püüdes tervikpilti kaasata iga inimese. Meie programm on vaade ja eesmärk, ühtlasi ootus, mitte vastanduda, vaid leida ühisosa ja kokkulepped ühiskonnas laiemalt – et jääksime kestma.
Mida kirikurahvas võiks leida meie plaanist? Iga inimene on oluline, inimese väärtustamine on kristlik vaade maailmale ja kristlased on Eesti ühiskonna liikmed, kes elavad oma veendumuste kohaselt. Lapsed ja pered on meie ühine väärtus ja tegutsemise suund.
Kirikud hoonetena on olulised maamärgid üle Eestimaa, väärtus kohaliku kogukonna ja Eesti kultuuriloo jaoks. Nende väärtustamine ja hoidmine on meie ühine võimalus. Kogudused on paljudes maakohtades toimivad kogukonnad, kellel on võimekust märgata abivajajaid. Hoolekandes tahame kaasata koguduse võimekust ja valmisolekut ligimese teenimiseks senisest tulemuslikumalt.
Hoiame üheskoos oma keelt ja kultuuri!

Estonian_Free_Party_logoEesti Vabaerakond

Kui välja tuua kaks olulist punkti, mis teid võiks huvitada, siis esimene oleks vast annetuste tegemise korra muutmine ja soodustamine nii füüsiliste kui juriidiliste isikute poolt kogudustele kui vabaühendustele ja suurema kaasarääkimisõiguse rakendamine ühiskonnas.
Võimaldame eraisikute annetusi vabaühendustele otse palgakulult, st kõikide tööjõumaksude eelselt. Muudame kõik residentidest juriidiliste isikute annetused ja kingitused enamikule vabaühendustele tulumaksuvabaks.
Kaasame vabaühendusi ja erinevate eluvaldkondade esindusorganisatsioone avaliku sektori poliitikate väljakujundamisse nende võimalikult varajases staadiumis ning jälgime kaasamise ja õigusloome head tava.
Ja teine puudutab perekonda ja abielu, millele me oma programmis palju ruumi pühendame. Abieluna defineerib Vabaerakond mehe ja naise vahelist liitu ning peame ülimaks rikkuseks lasterikkust!

isamaaErakond Isamaa

Isamaa erakonna valimisprogramm tugineb meie maailmavaatelisele alusdokumendile, mis ütleb, et erakond lähtub rahvuslik-konservatiivsest maailmavaatest, demokraatlikest põhimõtetest, kandes isamaalisi ja kristlikke väärtusi.
Oleme lähtunud arusaamisest, et üleilmastuvas maailmas toimub kultuuride ja väärtuste segunemine, milles eesti kultuur ja meile olulised väärtused ei tohi kaotsi minna.
Seepärast on oluline kehtestada väikerahvana ja -riigina ühiskonna keskse väärtusena perekond. Perekond ja lapsed on meie kestmise alus. Oluline on, et saaksime oma lapsi kasvatada oma tõekspidamistest lähtuvalt ning valida kooli, mis tegutseb lastevanematega samas väärtusruumis.
Seega peab meil olema mitmekesine haridusvõrk, kus teiste koolide kõrval on kindel koht ka kristlikel koolidel ning kogukonnakoolidel. Oleme erakoolide eest seisnud ning teeme seda ka edaspidi. Just need on meie programmi kaks olulisimat lubadust, mis igale kristlikult mõtlevale inimesele peaks olulised olema:
1) haridusvaldkonnas toetamaks kogukonna- ja kristlikke koole. Isamaa usaldab lapse haridustee valikul lastevanemaid ja toetab lastevanemate õigust valida lapsele sobiv kool. Selleks peab Eesti koolivõrk koosnema omanäolistest koolidest, kes kogemusi ja häid praktikaid vahetades arenevad üheskoos;
2) perepoliitikas traditsioonilise peremudeli toetuseks. Isamaa teeb ettepaneku täiendada põhiseadust sättega, mis määratleb abielu mehe ja naise vahelise liiduna ning toetab kooseluseaduse tühistamist.

vasakÜhendatud Vasakpartei

Meie peamine prioriteet on kõigi Eesti elanike heaolu järsk kasv, sealhulgas inimeste sissetulekute kasv, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning mugava elukeskkonna loomine kõigile riigi elanikele. Kavatseme energiliselt võidelda galopeeriva hinnatõusu vastu, euroala riikidest suurima inflatsiooni vastu, mis on tingitud Ratase ja Ossinovski valitsuse poliitikast. Kavatseme muuta Ratase ja Ossinovski poolt sisse viidud arulagedat maksupoliitikat.
Teiseks prioriteediks on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine, et valmistada massiliselt ette inimesi, kes ei sõltu riigist, vaid teenivad iseendale sissetulekut.
Kolmas prioriteet on tõhusa sotsiaalkaitsesüsteemi loomine, nii et kõigil, kes on kaotanud oma töövõime haiguse või vanaduse tõttu või töötavad madalapalgalises positsioonis, oleks tagatud sissetulek, mis on võrdne Eesti elatusmiinimumiga, nn kodanikupalga sisseviimine.
Me usume, et kristlased leiavad meie seisukohtadest tuge sisuliselt konsensuslikule arusaamale inimühiskonna arengu edasisest suunast.

keskEesti Keskerakond

Valimisplatvormid on tõesti mahukad ning ka kirikule olulistel teemadel on kokkupuuteid palju.
Toon välja kolm konkreetset punkti Keskerakonna RK2019 valimisplatvormist.
1. Väärtustame kirikute ja koguduste panust kohaliku kultuurielu edendamisel.
2. Toetame riikliku pühakodade programmi taaskäivitamist kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks.
3. Tagame muinsuskaitse tõhusa töö kaitsealuste objektide säilimiseks ning piisava riikliku finantseerimise nende järkjärguliseks taastamiseks või konserveerimiseks koostöös kohalike omavalitsustega.
Kokkuvõtvalt soovib Keskerakond, et Eesti ligi 400 sakraalhoonet saaks korda tehtud ja leiaksid endale parima funktsiooni ka kohaliku kogukonna jaoks.
Samuti soovime, et kiriku pakutavad teenistused ja teenused oleksid riigi soovidega kooskõlas ja riik saaks aidata neid ühiskonnale pakkuda. Matused ja laulatused, pühapäevakool ja hospiitsteenus.
Kui kirik on kogukonnale tähtis, oluline ja puudutab paljusid, on ta seda enam tähtis riigile. Koostööd tuleb olulisel määral süvendada. See on ühiskonnale kasulik.

ekreEesti Konservatiivne Rahvaerakond

1. Määratleme abielu Eesti põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna.
2. Tühistame kooseluseaduse.
Need kaks asja on omavahel seotud. Kooseluseaduse läbisurujad on juba näidanud, et hoolimata rakendusaktide puudumisest liiguvad ideoloogilise vankri ette rakendatud samasoolised paarid kohtute abil ka Eestis jõudsalt abielu kui mõiste ja institutsiooni anastamise suunas. Seetõttu tuleb kooseluseaduse tühistamisele lisaks kirjutada ka põhiseadusesse, et abielu on vaid ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. See võtaks muuhulgas ära tulevikus ka võimaluse, et globaalse rände tõttu Eestisse saabunud inimesed, kelle kultuuris on koht mitmikabieludel, võiksid survestada meie riiki aktsepteerima nende koduriigis sõlmitud mitmikabielusid või veel hullem – nõuda endale õigust sõlmida selliseid abielusid ka Eesti Vabariigis.
Kindlasti ei luba me samasoolistele paaridele laste adopteerimist.
Lisaks sellele mainib erakond oma vastuses taotlust seista vastu homopropagandale ja sooneutraalsusideoloogiale, vähendada meditsiinilise põhjenduseta abortide arvu ning toetada abielus olevaid inimesi, lastega peresid ning kristlikku haridust.

elurikkusElurikkuse Erakond

Nii nagu kirik on oma toimimises väärtustekeskne, oleme seda ka meie. Maailmas, kus väärtuskesksus on asendumas kõikelubavalt nihilistliku relativismiga, ei ole pääsu vastutustundetu käitumise tagajärjel sündivatest hädadest ja viletsusest, mis puudutavad meid kõiki. Selline olukord ei ole paratamatu. Igaüks meist saab midagi selget ja konkreetset ette võtta.
Kuigi kirikule oma mitmekesises tegevuses pakuvad arvatavasti huvi kõik Elurikkuse Erakonna teemad, tõstaks teiste seast eriti esile järgnevad:
1) „Taastav majandus“
Maakoguduste majandusliku toimetuleku vahendina on kasutatud metsa- ja põllumaa majandamist. Nutika sinise majanduse, ringmajanduse ja muude kogukondlikkusel põhinevate majandamisviiside seas on teisigi oma tõhususes järeleproovitud lahendusi, mida kogudused saavad paremaks toimetulekuks kasutada;
2) „Kogukondlikkus ehk hajus riik“
Kiriku kui territoriaalselt hajusate koguduste organisatsiooni käekäik on otseselt sõltuv Eesti sotsiaal-majanduslikust heakäekäigust kõikides maakondades. Ajalooliselt on kirikute tegevus olnud tihedalt seotud kogukondliku eluga. Meiegi tegutsemise aluspõhimõtteks on inimeste kogukondliku hakkamasaamise jõustamine ning isikliku aktiivsuse soodustamine;
3) „Kõikehõlmav julgeolek“
Lisaks otsesele riigikaitsele on äärmiselt tähtsad veel rahva tervis, sotsiaalne kaitstus, kultuuri kestmine, vee-, toidu-, õigus-, küber- ja energiajulgeolek.

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)