Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Eesti kogudused Rootsis on hästi teenitud

29.05.2019 | | Rubriik: Uudised

Pärast sinodipäeva jumalateenistust Stockholmi Jacobi kirikus, mida kohalik eesti kogudus kasutab oma korralisteks jumalateenistusteks. Sinodisaadikute keskel on piiskop Tiit Salumäe, praost Ingo Tiit Jaagu ning pastor Tiit Pädam ja abipraost Jaak Peeter Reesalu. Erakogu

EELK Rootsi praostkonna korraline sinodikoosolek peeti Stockholmi Eesti Majas, sellest võttis osa piiskop Tiit Salumäe.

Sinodit võõrustas Stockholmi kogudus eesotsas pastor loci Tiit Pädamiga. Alustati palvusega. Pärast koosoleku rakendamist ja eelnevalt koostatud päevakorra kinnitamist said sõna saadikud, kes tervitasid sinodit oma koguduste nimel. Praostkonna kõik viis kogudust olid Stockholmis oma saadikute näol esindatud.

Praost andis ülevaate
Koosolekut juhatas praost Ingo Tiit Jaagu, kes tutvustas koguduste tegevust aruandeaasta jooksul, kasutades selleks kogudustest laekunud aruannete põhjal koostatud koondaruannet. Sõnavõtu alustuseks teatas praost, et vastavalt varasemale otsusele on möödunud aastal tegevuse lõpetanud Lõuna-Rootsi kogudus. Ta rõhutas, et välja arvatud eelnimetatud fakt, ei ole aruandeaastal toimunud praostkonna elus suuri muudatusi.
Kuigi nii liikmeskond kui ka vaimulike talituste arv on natuke vähenenud, rõõmustab praosti suuresti asjaolu, et piirkonna kõik kogudused on korralikult teenitud.
Jagades rõõmu praosti ettekande optimistlikust sisust, ei arutanud sinod koguduste teenimisega seotud strateegilisi küsimusi. Samuti ei puudutanud arutelu küsimust, kuivõrd heaks näitajaks saab hinnata, et praostkonna viit kogudust teenib kolm õpetajat. Päevakorras ei olnud ekstra kaadriküsimus.
„Meie praostkonna kogudused on väikesed ja kindlasti ei suuda nad suuremat arvu õpetajaid endale lubada,“ tunnistas Eesti Kirikule sinodipäevast ülevaadet tehes õpetaja Tiit Pädam. Tema sõnul tuleb sealjuures tunnistada, et uusi vaimulikke oleks ka raske soovi korral leida, sest üks kindel eeldus eesti koguduse õpetajale Rootsis on nii eesti kui ka rootsi keele hea valdamine. „Viimati nimetatu on olnud pikka aega probleemiks,“ nentis Pädam kirikulehele.
„Sinod saab kogudusi ainult toetada, kogu töö peavad kogudused, õpetajad ning vabatahtlikud ikka ise ära tegema,“ rõhutas Pädam, lisades, et oluline on eestlaste ühekuuluvuse säilitamine ja seda eesmärki teenivad kõige paremini koguduste ühised üritused. Tema sõnul on heaks näiteks Kesk-Rootsis asuvate koguduste juba traditsiooniks saanud tava korraldada ühist väljasõitu ja jumalateenistust, ka tänavu kavandatakse suve teisel poolel sellist.

Kogudustel oma nägu
Piiskop Salumäe pidas ettekande, kus ta hindas Rootsi praostkonna olude erinevust võrreldes teiste diasporaapiirkondadega. Tal oli varuks mitmeid ettepanekuid praostkonna koguduste edasise töökorralduse ja teenimise osas, aga samas ta rõhutas, et lõplikud realistlikud lahendused tuleb igal kogudusel ise leida.
Piiskopi sõnul on hetke väljakutseks korraldada Norra eestlaskonna vaimulik teenimine ning ta näeb selle lahendamisel võimalust kaasata Rootsis töötavaid eesti vaimulikke. Piiskop õnnistas Rootsi sinodi tööd ja julgustas edasi minema valitud kursil.
Küsimusele, mille poolest erinevad üksteisest Rootsi praostkonna kogudused ja milline on nende suurim erinevus võrreldes teiste EELK kogudustega, vastas Tiit Pädam: „Kõigil Rootsi praostkonna kogudustel on oma ajaloost, neid teeninud õpetajatest ja asukohast lähtuvalt kujunenud välja oma nägu, ka liturgiline ja vagaduslaad. See on märgatav kõikide koguduste puhul.“
Erilisust lisab tema sõnul veel ka asjaolu, et koguduste liikmed elavad väga suurel territooriumil ning hajali. Selle näitlikustamiseks nimetab ta, et isegi Stockholmi linnas võib kirikusse tulek võtta aega tund-poolteist. See mõjutab arusaadavalt vägagi koguduse töö võimalusi. Teiseks iseloomulikuks jooneks on asjaolu, et enamik eesti koguduste liikmeid kuulub ka oma elukohajärgse Rootsi kiriku kogudusse.
Sinodi arutelud keskendusid Tiit Pädami sõnul koguduste praktilise teenimise ja majandusliku toimetuleku küsimustele. „Ja loomulikult oli üheks osaks ka ühtekuuluvuse tundmine ja kinnitamine,“ rõhutas Pädam, lisades, et seda eemärki teenis hästi esimese sinodipäeva õhtul toimunud ühine söömaaeg Eesti Majas. Aga samuti ka Jacobi kirikus peetud jumalateenistus, kus jutlustas piiskop Tiit Salumäe.
„Sinod kulges rahulikus ja sõbralikus meeleolus,“ kinnitas oma ülevaadet lõpetades Stockholmi koguduse õpetaja Tiit Pädam.
Liina Raudvassar

EELK Rootsi praostkond
Viis kogudust: Eskilstuna, Göteborgi ja Lääne-Rootsi, Norrköping, Stockholm, Uppsala
Teenivad õpetajad: Ingo Tiit Jaagu (praost), Tiit Pädam, Jaak Peeter Reesalu

Teemad:

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)