Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Eesti Kirikute Nõukogu töövaldkonnad

20.02.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

EKN töötab järgmistes suundades ehk töövaldkondades, töövaldkonda veavad projektijuht ja konsultant.

Meedia. Konsultant piiskop Tiit Salumäe ja projektijuht Erik Salumäe. Pressiteated ja intervjuud aitavad meediat teavitada olulistest uudistest kirikuga seonduvates küsimustes. Uudised kirikuelus toimunust jõuavad kirikuteni meediamonitooringu Station kaasabil. Oluline on koostöö Eesti Rahvusringhäälinguga: teleülekanded ja „Tähendamisi“ saated Eesti Televisioonis; „Kirikuelu“ ja jumalateenistuste ülekanded Vikerraadios ning hommikupalvused; koostöö erameediakanalitega. Oluline on uudiste edastamine EKNi kodulehel ja Facebookis.
Jätkuvalt anname välja esmajoones turistidele mõeldud Eesti kirikuid tutvustavat teatmikku „Teeliste kirikud“.

Haridus. Konsultant piiskop Philippe Jourdan ja projektijuht Heiki Haljasorg. Töövaldkond keskendub kristliku hariduse küsimustele, korraldatakse temaatilisi hariduskonverentse ja aidatakse kaasa religiooniõpetusega seonduvate materjalide ettevalmistamisele. Toimub hariduse kodulehekülje www.haridus.ekn.ee pidev täiendamine.

Religioonisotsioloogia. Projektijuht Laur Lilleoja. Eesmärk on ette valmistada ja korraldada religioonisotsioloogiline küsitlus „Elust, usust ja usuelust 2020“.

Kaplanaat. Kaplaniteenistused toimivad Eesti kaitseväes, kinnipidamisasutustes ning politsei- ja piirivalveametis; vähesel määral haiglates, hooldekodudes, koolides. Meremeeste vaimulik teenimine toimub peamiselt Eesti Meremeeste Misjoni Muuga meremeeste kodus.

Eluväärtused ja eetika. Konsultant Meego Remmel ja projektijuht Karmen Maikalu. Eesmärgiks on toetada ja edendada pere- ja paarisuhteid ning väärtustada inimelu, teha ühiskonnas avalikku teavitustööd ja tõsta teadlikkust tervetest ja turvalistest pere- ja paarisuhetest. Pakutakse raseduskriisinõustamist ja tõenduspõhist koolitusprogrammi PREP (paarisuhte rahulolu edendamise programm), korraldatakse emade- ja isadepäeva konverentse, tegeldakse keskkonna ja loodu(s)hoiu temaatikaga.

Noortetöö. Konsultant Robert Tšerenkov, projektijuht Rando Kangro. Eesmärk on ühendada Eesti Kirikute Nõukogu liikmete noorteorganisatsioone koostööks ning rajada sild ühiskonna ja kirikunoorte vahele. Korraldatakse noortekohtumisi ja palverännakuid, tehakse rahvusvahelist koostööd.

Oikumeenia. Teoloogiakomisjonis tegeldakse kiriku praktilise eluga seonduvate küsimustega. Välja on antud ristimist ja armulauda käsitlevad ülevaated. Igal aastal antakse välja oikumeeniline aastapreemia, korraldatakse oikumeenilisi jumalateenistusi ja oikumeeniliste projektide konkursse.

Rahvusvahelised suhted. Toimuvad Põhja- ja Baltimaade oikumeeniliste sekretäride ja Euroopa rahvuslike oikumeeniliste nõukogude peasekretäride kohtumised. EKN on Euroopa Kirikute Konverentsi partnerorganisatsioon.

Arendustegevus. Projektijuht Avo Üprus. Töötavad arengukava-, eelarve-, põhikirjakomisjon. EKN osaleb riiklikes komisjonides ja töögruppides.
Õigusalastes küsimustes ja seadusloomes teeme ettepanekuid seaduste muutmiseks ja avaldame arvamust kooskõlastamisele saadetud eelnõude kohta, käsitleme mitmeid usulisi ühendusi puudutavaid aktuaalseid õigusküsimusi.

Ühiskonnatöö Sihtasutuse kaudu osaletakse võrgustikutöös, õigusaktidele ja arengudokumentidele hinnangute andmises; koguduste, kiriklike organisatsioonide sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamises; sotsiaalprogrammide ja projektide algatamises.
Ruudi Leinus,
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)