Esileht » Uudis » Uudised »

Eesti Karskusliit tunnustas Sirle Loigot

23.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Eesti Karskusliidu aas­­ta­­­­kon­ve­rents pee­ti 16. sep­tembril Tal­­lin­­nas Viru ho­tel­li kon­ve­rent­si­keskuses, kus kes­ken­du­ti viimastele al­koholi­prob­leemide tren­didele ja küsiti, kuidas 2020. aasta eriline olukord neid mõjutanud on.

Konverentsil anti 2019. a te­gi­­ja tänukiri politsei- ja piiri­val­veameti politsei­majorile Sir­­le Loigo­le, kes pidas ka oma töö­valdkonda tutvustava ette­­kande. Lisaks kõnelesid Tal­lin­na Kiirabi peaarst Raul Adlas, päästeameti Põhja pääs­te­­keskuse en­netusbüroo ju­ha­ta­ja Rei­li Kull ning politsei- ja piiri­valveameti ennetuse ja süü­­teomenetluse büroo juh­tiv­­kor­rakaitseametnik Kati Aru­mäe.

„Sel aastal on alko­holi­prob­lemaatikat päris mitme nur­ga alt arutatud,“ ütles kars­­kusliidu esi­mees Lau­ri Beek­­mann. „Aasta alguses oli­­me tun­nis­tajaks joobes ju­­­hi põh­justatud avarii traa­gi­ka­le ning aru­tasime ter­ve ühiskonnana, miks sel­l­i­­­sed asjad juhtuvad ja kui­das neid ennetada. Nagu ta­va­liselt, mingi aja pärast unus­tame selle ja see kestev probleem muutub meie jaoks taas ak­tu­aalseks järgmise tra­göö­dia pu­hul. Eriolukorra ajal ja ka pärast seda oleme näi­nud, et alkohol muutub oht­likuks ka selle poolt loodud kon­teks­ti kaudu või nagu nii meie kohalikud kui ka teis­te riikide eksperdid on öel­nud, siis praeguse vii­ru­­se parim sõber on just al­k­o­­­hol. Uued 

nakkuskolded on otse­ses seoses alko­ho­li tarvita­mi­sega.“ 

Kon­ve­rent­sil arutati, kuhu ol­lak­se alkoholiprobleemi vaa­­­­­tenurgast liikumas, ning kuu­lati ekspertide soovitusi eda­sisteks sammudeks.

Karskusliit tõstab esi­le Sirle Loigo tegevuse liiklus­turvalisuse edendamisel ja joobes juhtimise vähen­da­misel. Tema sõnavõtud, ar­tiklid ja intervjuud on suunanud terve ühis­konna tähelepanu ka alko­holi tar­vi­tamisega seon­du­vatele liik­lus­riskidele ning kut­sunud üles vastutus­tundlikkusele.

„Politsei- ja piirivalve­ametis töötavad tõelised kangelased, kes puutuvad iga­päevaselt kokku asjadega, millest me ei tahaks tege­likult kuuldagi. Nad on ka alkoholiprobleemi ees­rin­del, tegeledes nende kõige hirmsamate tagajärgedega,“ ütles Lauri Beekmann. „Sel­le valikuga tahame veel ka eriliselt rõhutada, et politsei ei tegele ainult tagajärgedega, vaid pa­neb olulise rõhu õnnetuste ja joo­bes juhtimise ennetamisele. Sirle Loigo selge sõnum on sõna otseses mõttes kutsunud tervet ühiskonda kainele mõistusele.“

Eesti Karskusliit on 1989. aas­tal taasloodud ja Eesti Va­bariigis alates 1922. aastast tegutsenud Eesti Karskusliidu õigusjärglane. Karskusliit on ühen­dus, mis on võtnud oma si­hiks karskuse propageerimise ning alkoholiseerumise vastu võit­lemise.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)