Esileht » Uudis » Uudised »

Eesti Karskusliit tunnustas Sirle Loigot

23.09.2020 | | Rubriik: Uudised

Eesti Karskusliidu aas­­ta­­­­kon­ve­rents pee­ti 16. sep­tembril Tal­­lin­­nas Viru ho­tel­li kon­ve­rent­si­keskuses, kus kes­ken­du­ti viimastele al­koholi­prob­leemide tren­didele ja küsiti, kuidas 2020. aasta eriline olukord neid mõjutanud on.

Konverentsil anti 2019. a te­gi­­ja tänukiri politsei- ja piiri­val­veameti politsei­majorile Sir­­le Loigo­le, kes pidas ka oma töö­valdkonda tutvustava ette­­kande. Lisaks kõnelesid Tal­lin­na Kiirabi peaarst Raul Adlas, päästeameti Põhja pääs­te­­keskuse en­netusbüroo ju­ha­ta­ja Rei­li Kull ning politsei- ja piiri­valveameti ennetuse ja süü­­teomenetluse büroo juh­tiv­­kor­rakaitseametnik Kati Aru­mäe.

„Sel aastal on alko­holi­prob­lemaatikat päris mitme nur­ga alt arutatud,“ ütles kars­­kusliidu esi­mees Lau­ri Beek­­mann. „Aasta alguses oli­­me tun­nis­tajaks joobes ju­­­hi põh­justatud avarii traa­gi­ka­le ning aru­tasime ter­ve ühiskonnana, miks sel­l­i­­­sed asjad juhtuvad ja kui­das neid ennetada. Nagu ta­va­liselt, mingi aja pärast unus­tame selle ja see kestev probleem muutub meie jaoks taas ak­tu­aalseks järgmise tra­göö­dia pu­hul. Eriolukorra ajal ja ka pärast seda oleme näi­nud, et alkohol muutub oht­likuks ka selle poolt loodud kon­teks­ti kaudu või nagu nii meie kohalikud kui ka teis­te riikide eksperdid on öel­nud, siis praeguse vii­ru­­se parim sõber on just al­k­o­­­hol. Uued 

nakkuskolded on otse­ses seoses alko­ho­li tarvita­mi­sega.“ 

Kon­ve­rent­sil arutati, kuhu ol­lak­se alkoholiprobleemi vaa­­­­­tenurgast liikumas, ning kuu­lati ekspertide soovitusi eda­sisteks sammudeks.

Karskusliit tõstab esi­le Sirle Loigo tegevuse liiklus­turvalisuse edendamisel ja joobes juhtimise vähen­da­misel. Tema sõnavõtud, ar­tiklid ja intervjuud on suunanud terve ühis­konna tähelepanu ka alko­holi tar­vi­tamisega seon­du­vatele liik­lus­riskidele ning kut­sunud üles vastutus­tundlikkusele.

„Politsei- ja piirivalve­ametis töötavad tõelised kangelased, kes puutuvad iga­päevaselt kokku asjadega, millest me ei tahaks tege­likult kuuldagi. Nad on ka alkoholiprobleemi ees­rin­del, tegeledes nende kõige hirmsamate tagajärgedega,“ ütles Lauri Beekmann. „Sel­le valikuga tahame veel ka eriliselt rõhutada, et politsei ei tegele ainult tagajärgedega, vaid pa­neb olulise rõhu õnnetuste ja joo­bes juhtimise ennetamisele. Sirle Loigo selge sõnum on sõna otseses mõttes kutsunud tervet ühiskonda kainele mõistusele.“

Eesti Karskusliit on 1989. aas­tal taasloodud ja Eesti Va­bariigis alates 1922. aastast tegutsenud Eesti Karskusliidu õigusjärglane. Karskusliit on ühen­dus, mis on võtnud oma si­hiks karskuse propageerimise ning alkoholiseerumise vastu võit­lemise.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)