Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

EELK XXVII kirikukogus vastu võetud seadustest

19.12.2007 | | Rubriik: Ametlikud teated

Kirikukogu muutis kirikuseadustikku. Vaimulikke, kogudusi ja praostkondi puudutavaist muudatusist tasub märkida § 69, millega koguduse õpetaja ülesannete hulka lisati muusikatöö korraldamine. Praostkonnal ei ole enam kohustust valida revisjonikomisjoni ega revidenti. (vt http://www.eelk.ee/intranet/seadus_seadustik.php).
1. jaanuarist 2008 ei anta enam välja infobülletääni «Kiriku Teataja». Kõik kirikukogu, konsistooriumi, vaimulike konverentsi, peapiiskopi ja piiskopliku nõukogu otsused avaldatakse elektroonilises Kiriku Teatajas (vt EELK Intranet, õigusaktid http://www.eelk.ee/intranet/oigusaktid.php).
EELK seadused ja muud kirikukogu aktid avaldatakse ka ajalehes Eesti Kirik.
Kirikukogu jättis kirikukassa ja solidaarsusmaksu määra muutmata: 2008. aastal tuleb tasuda kirikukassa maksu 22 kr iga 2007. a annetajaliikme kohta ja solidaarsusmaksu 15 kr iga 2007. a annetajaliikme kohta.
EELK kirikuseadustiku paragrahvi 403 täiendamise seadus
EELK kirikuseadustiku paragrahvi 403 täiendatakse pärast sõnu «konsistooriumi assessor,» sõnaga «kantsler».
EELK kirikuseadustiku paragrahvi 69 täiendamise seadus
EELK kirikuseadustiku paragrahvi 69 lõike 2 kolmandat punkti täiendatakse pärast sõna «korraldada» sõnaga «muusika-,».
EELK kirikuseadustiku paragrahvide 4, 5, 112, 133 ja 142 muutmise seadus
§ 1. EELK kirikuseadustikus tehakse alljärgnevad muudatused:
1) paragrahvi 4 täiendatakse pärast sõna «konsistooriumi» sõnadega «vaimulike konverentsi,»,
2) paragrahvis 4 asendatakse sõnad «ja infobülletäänis «Kiriku Teataja»» sõnadega «elektroonilises Kiriku Teatajas»,
3) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks,
4) paragrahvi 125 lõikes 1 asendatakse sõnad «jõustub avaldamise hetkest» sõnadega «jõustub esmaavaldamise hetkest»,
5) paragrahvi 125 lõikes 1, paragrahvi 301 lõikes 1 ja paragrahvi 404 lõikes 1 asendatakse sõnad ««Kiriku Teatajas»» sõnadega «elektroonilises Kiriku Teatajas»,
6) paragrahvi 125 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks,
7) paragrahvi 133 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «toimetab elektroonilist Kiriku Teatajat»,
8) paragrahvi 142 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «\«Kiriku Teataja\» ja»,
9) paragrahvi 112 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «, kuid mitte esimese lugemisega samal päeval».
§ 2. Käesolev seadus jõustub 1. jaanuaril 2008.
EELK kirikuseadustiku paragrahvide 311, 313, 322, 344 ja 356 muutmise seadus
EELK kirikuseadustikus tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 311 lõige 3, paragrahvi 313 lõige 2, paragrahv 334, paragrahvi 337 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks,
2) paragrahvi 313 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «sinodile» sõnaga «vastuvõtmiseks»,
3) paragrahvi 322 täiendatakse pärast teist lauset lausega «Revidendi või revideerijad nimetab praostkonna praost.»,
4) paragrahvi 322 viimasest lausest jäetakse välja sõnad «praostkonna revisjonikomisjoni või revidendi toimetatud»,
5) paragrahvist 344 jäetakse välja sõna «praostkondi»,
6) paragrahvist 356 jäetakse välja sõnad «praostkonna või».
* * *
EELK Konsistooriumi 2007. aasta lisaeelarve seadus nr 2 ja EELK Konsistooriumi 2008. aasta eelarve seadus
on leitav EELK kodulehelt www.eelk.ee Intranetist aadressil: http://www.eelk.ee/intranet/otsused/kirikukogu.
Seadustele on Tallinnas 28. novembril 2007. a alla kirjutanud peapiiskop Andres Põder.

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)