Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELK komisjonid ja nende ülesanded

20.05.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Moodustati EELK rahvusvaheliste suhete komisjon koosseisus Kadri Eliisabet Põder (esimees), Kristel Engman, Eva-Liisa Luhamets, Gustav Peeter Piir, Tiit Salumäe, Randar Tas­muth, Arho Tuhkru ja Urmas Viilma. Komisjoni eesmärk on EELK rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste suhete korraldamine, sh suhted partnerkirikutega, rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste osaduskondade ja organisatsioonidega.
Kinnitada EELK rahvusvaheliste suhete komisjonile järgmised ülesanded:
1) analüüsib ja hindab EELK rahvusvahelisi suhteid, kujundab nende strateegia ja määrab prioriteedid
2) selgitab välja EELK lähetus- ja esindusülesannete täitmiseks sobivad kandidaadid
3) nimetab EELK esindajad rahvusvahelistesse osaduskondadesse ja organisatsioonidesse
4) toetab ja tõhustab regulaarset infovahetust rahvusvahelistes osaduskondades ja organisatsioonides kaasa töötavate EELK esindajate vahel
5) korraldab Eestis toimuvate rahvusvaheliste sündmuste ettevalmistamist (konverentsid, väliskülaliste visiidid jmt)
6) annab hinnangu EELK poolt sõlmitavatele rahvusvahelistele lepingutele ja rahvusvaheliseks avaldamiseks mõeldud dokumentide tekstidele
7) korraldab EELK konteksti ja vajadusi silmas pidades oluliste rahvusvaheliste konfessionaalsete ja oikumeeniliste dokumentide tõlkimist eesti keelde ja nende kättesaadavaks tegemist
8) koostab EELK rahvusvaheliste suhete eelarve eelnõu ja esitab selle kantslerile
9) kaardistab EELK praostkondade, koguduste ja asutuste rahvusvahelisi suhteid ja toetab neid vastavalt vajadusele.

Moodustati EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjon koosseisus Ove Sander (esimees), Naatan Haamer, Marelle Erlenheim, Kerstin Kask, Kadri Kesküla (sekretär), Jelena Leibur, Saima Sellak-Martinson, Urmas Nagel, Kaupo Reede, Pia Ruotsala ja Avo Üprus. Komisjoni eesmärk on koordineerida ja arendada diakoonia- ja hoolekandetööd (sh organiseeritud heategevus, koguduslik ja üldkiriklik diakoonia, hingehoid, perenõustamine, erivajadustega inimesed ning sotsiaal- ja kogukonnatöö, sh riiklikud kaplanaadid).
Kinnitada EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö komisjonile järgmised ülesanded:
1) toetab koguduste diakoonilist teenimist (toitlustamine, vältimatu materiaalse abi pakkumine, erinevad teenused, sh tööhõive, õigusabi jms osutamine)
2) arendab koguduste hoolekandetegevust (hooldekodud, varjupaigad, päevakeskused)
3) algatab ja nõustab üldkiriklikke diakoonilisi ja hoolekandeprojekte
4) toetab, laiendab ja võrgustab perenõustamist
5) toetab erivajadustega (intellektipuudega inimesed jt) inimestega tehtavat tööd
6) tõhustab kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalset rehabilitatsiooni
7) pakub partnerlust põgenike ja pagulastega tegelevatele asutustele
8) kutsub ellu ja arendab ühiskonda suunatud sotsiaalprojekte
9) toetab riiklike kaplanaatide tegevust
10) teostab ja arendab ravi- ja hoolekandeasutuste vaimulikku teenimist ja hingehoidu
11) jätkab ravi- ja hoolekandeasutuste kaplanaadi rajamist.

Moodustati EELK misjonikomisjon koosseisus Tauno Toompuu (esimees), Tiina Klement, Eha Kraft, Mihkel Kukk, Kai Lappalainen, Toomas Nigola, Leevi Reinaru, Kaido Soom ja Anti Toplaan. Komisjoni eesmärk on edendada EELK sise- ja välismisjonitööd, sõnastada selle teoloogilised alused ja strateegilised ülesanded.
Kinnitada EELK misjonikomisjonile järgmised ülesanded:
1) koostab ja teostab misjonistrateegiat
2) arendab üldkiriku võrgumisjonit
3) arendab venekeelset tööd
4) teeb aktiivset koostööd EELK Misjonikeskuse ja teiste misjoniorganisatsioonidega ning nii välis- kui sisemisjonäridega kiriku misjonitöö ja -teadvuse arendamiseks
5) kaardistab strateegiliselt olulised misjonipiirkonnad ja koordineerib nende vajadustele vastavat misjonitegevust.

Moodustati EELK kristliku kasvatuse komisjon koosseisus Tauno Toompuu (esimees), Jaak Aus, Matthias Burghardt, Kerstin Kask, Joel Reinaru, Marek Roots, Triin Salmu, Kristiina Seppel ja Kristi Sääsk. Komisjoni eesmärk on kirikliku laste- ja noorsootöö koordineerimine, kristliku kasvatustöö, sh leeritöö strateegiline planeerimine ning metoodiliste vahendite arendamine.
Kinnitada EELK kristliku kasvatuse komisjonile järgmised ülesanded:
1) teeb ettepanekuid laste- ja noorsooteoloogia alaste trükiste väljaandmiseks ning vastavate metoodiliste materjalide hindamiseks
2) planeerib laste- ja noorsootööd
3) töötab välja leerikooli õppekavad ja koordineerib nende rakendamist
4) töötab välja üldkiriku järelleeritöö strateegia ja koordineerib selle rakendamist
5) koordineerib ilmikute koolitamise koolitust koostöös EELK hariduskomisjoni ja EELK Usuteaduse Instituudiga
6) hindab valdkonna metoodilisi materjale.

Moodustati EELK hariduskomisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Kristel Aer, Riho Altnurme, Jaak Aus, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Thomas-Andreas Põder, Ove Sander, Olga Schihalejev, Tarvo Siilaberg, Einar Soone ja Randar Tasmuth. Komisjoni eesmärk on kõiki haridustasemeid hõlmava kirikliku hariduselu ja teadustegevuse analüüs, strateegiline planeerimine ja koordineerimine.
Kinnitada EELK hariduskomisjonile järgmised ülesanded:
1) toetab kiriklike lastehoidude tegevust ja ühtlustab nende kasvatuslikke eesmärke
2) toetab kiriklike lasteaedade ja koolide tegevust, ühtlustab nende õpetuslikke ja kasvatuslikke eesmärke ning koordineerib õppekavaarendust
3) toetab usundiõpetuse õpetamist ning teeb ettepanekuid usundiõpetuse õppekavaarenduseks
4) analüüsib ja tagasisidestab EELK Usuteaduse Instituudis toimuvat õppekavaarendust
5) teeb koostööd Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga teoloogiahariduse edendamiseks ja lõpetajate astumiseks pastoraalseminari
6) analüüsib võimalusi ja vajadusi kirikumuusikalise kõrghariduse edendamiseks Eestis
7) planeerib ja koordineerib kiriku töötegijate (v.a vaimulike) kutse- ja täiendusõpet koostöös EELK kristliku kasvatuse komisjoniga
8) reflekteerib Eestis toimuva teoloogilise uurimistöö olukorda ja kujundamist
9) sõnastab kiriku jaoks prioriteetsed teoloogilised uurimisprobleemid ja annab soovitusi uurimuste tellimiseks
10) koostab või tellib abimaterjale kiriku jaoks olulistel teoloogilistel teemadel.

Moodustati EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Gustav Peeter Piir, Andres Põder, Kadri-Eliisabet Põder, Leevi Reinaru, Einar Soone, Arho Tuhkru ja Urmas Viilma. Komisjoni eesmärk on korraldada EELK Eesti-siseseid oikumeenilisi suhteid, sh osalemist Eesti Kirikute Nõukogu töös ning koordineerida EELK diasporaatööd.
Kinnitada EELK oikumeenia ja diasporaatöö komisjonile järgmised ülesanded:
1) töötab välja EELK oikumeenia ja diasporaatöö strateegia ja taktika
2) annab nõu konsistooriumile EELK oikumeenilistes küsimustes
3) koordineerib diasporaatööd ja suhteid Välis-Eesti piiskopkonnaga
4) annab hinnangu EELK poolt sõlmitavatele diasporaa ja oikumeenilistele dokumentidele ja õigusaktidele.

Moodustati EELK kultuuriväärtuste komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Eva Jänes, Ülle Keel, Juhan Kilumets, Mati Maanas, Peeter Paenurm, Tõnu Parmakson, Marju Raabe ja Ants Rajando. Komisjoni eesmärk on nõustada kogudusi ja kiriku allasutusi kunsti- ja arhitektuuriküsimustes ning kirikuhoonete restaureerimise küsimustes (sh Pühakodade programmist toetatavate projektide osas).
Kinnitada EELK kultuuriväärtuste komisjonile järgmised ülesanded:
1) annab eksperthinnangu ja kooskõlastab rajatava või renoveeritava pühakoja arhitektuurilise ja kunstilise lahenduse
2) annab eksperthinnanguid kirikutesse paigaldatavate kunstiteoste kohta
3) annab nõu kirikute remondi- ja restaureerimistöödel
4) hindab koostöös Muinsuskaitseametiga kirikute ehitustehnilist olukorda ja kunstivarade säilimist ja vajadusel annab loa vara deponeerimiseks
5) teeb ettepanekuid kultuuriväärtuste kaitsega seotud probleemide lahendamiseks
6) nõustab kirikuväliseid asutusi ja organisatsioone luterlike traditsioonide, kristliku sümboolika ja kirikuga seotud küsimustes
7) koostab Kultuuriministeeriumile Pühakodade programmi toetustaotluste EELK-poolse pingerea eelnõu ja esitab selle konsistooriumile kinnitamiseks.

Moodustati EELK avalike suhete komisjon koosseisus Tiit Salumäe (esimees), Mihkel Kukk, Eva-Liisa Luhamets, Mare Pihlak, Sirje Semm, Meelis Süld, Indrek Treufeldt, Tauno Toompuu ja Arho Tuhkru. Komisjoni eesmärk on EELK avalike suhete strateegia väljatöötamine ja kirjastustegevuse koordineerimine.
Kinnitada EELK avalike suhete komisjonile järgmised ülesanded:
1) teeb konsistooriumile ettepanekuid EELK avalike suhete ning kirjastus- ja informatsioonipoliitika põhimõtete sõnastamisel ja tööplaani koostamisel
2) esitab kandidaadid konsistooriumile SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu ja juhatuse esimehe kohale
3) lahendab autoriõigusega seotud küsimused
4) arutab läbi kirjastus- ja infotegevuse ning infotehnoloogiliste lahenduste kohta laekunud ettepanekud ja võtab selle suhtes seisukoha.

Moodustati EELK vaimuliku ameti komisjon koosseisus Einar Soone (esimees), Naatan Haamer, Kerstin Kask, Margus Kirja, Allan Kährik, Triin Käpp, Urmas Nagel, Ove Sander, Kaido Soom, Marko Tiitus ja Urmas Viilma. Komisjoni eesmärk on nõustada vaimuliku ameti kandidaatide ettevalmistamist pastoraalseminaris, analüüsida, planeerida ja koordineerida vaimulike teenistussuhteid, täiendkoolitust, hingehoidu ja vaimulikku kasvamist.
Kinnitada EELK vaimuliku ameti komisjonile järgmised ülesanded:
1) analüüsib pastoraalseminari õppekavasid ja vajaduse korral täiendab neid vastavalt kaasaja vajadustele
2) analüüsib ja täpsustab pro venia consionandi ja pro ministerio eksamite kava ja eksamite läbiviimise korda
3) töötab välja vaimulike täiendkoolituse põhimõtted ja teeb ettepanekuid vaimulikele nende rakendamiseks
4) analüüsib ja teeb ettepanekuid võimaluste ja tingimuste loomiseks vaimulike spirituaalseks kasvamiseks retriidi, rekollektsiooni ning hingehoidliku juhendamise kaudu
5) analüüsib supervisiooni süsteemi loomise võimalusi ja teeb ettepanekuid regulaarsete ametivestluste korraldamiseks ja koguduste visiteerimisteks
6) vaatab üle vaimulike teenistuslepingud ja vajadusel teeb ettepanekuid nende muutmiseks
7) analüüsib vaimulike õiguslikke regulatsioone EELK põhikirja valguses ja vajadusel teeb ettepanekuid nende muutmiseks.

Moodustati EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjon koosseisus Marko Tiitus (esimees), Anna Humal, Mart Jaanson, Tuuliki Jürjo, Toomas Mäeväli, Peeter Paenurm, Kersti Petermann, Sigrid Põld, Gustav Piir, Tiit Salumäe ja Kaido Soom. Komisjoni eesmärk on EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika strateegiline planeerimine, koordineerimine ja arendamine.
Kinnitada EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjonile järgmised ülesanded:
1) koordineerib üldkiriklike jumalateenistuste liturgilist ettevalmistamist ja läbiviimist
2) analüüsib koguduste liturgilisi praktikaid ning teeb ettepanekuid nende koordineerimiseks ja ühtlustamiseks
3) teeb ettepanekuid EELK piiskopliku nõukogu liturgiakomisjonile uute ja/või alternatiivsete liturgiliste kordade väljatöötamiseks
4) koordineerib jutluse abimaterjalide koostamist ja välja­andmist
5) teeb koostööd EELK Kirikumuusika Liidu ja EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnaga
6) annab hinnangu EELK ja EELK Kirikumuusika Liidu vahelise lepingu täitmisele ja teeb vajadusel ettepaneku selle muutmiseks
7) analüüsib kirikumuusikute tööhõivet EELK-s ning teeb ettepaneku konsistooriumile kirikumuusikute palga- ja toetussüsteemide väljatöötamiseks
8) koordineerib praostkondade muusikasekretäride tegevust
9) esitab konsistooriumile kandidaadid Kirikupäeva ja Laulupeo SA nõukogu liikmete määramiseks
10) kuulab kord aastas ära EELK Kirikupäeva ja Laulupeo SA nõukogu tegevuse aruande ja annab sellele hinnangu
11) esitab konsistooriumile kandidaadid EELK kirikumuusika kutsekomisjoni liikmete nimetamiseks
12) koordineerib kirikumuusikalise repertuaari uuendamist ja väljaandmist
13) hindab ja koordineerib uue lauluraamatu või selle lisa koostamist ja väljaandmist.

Nimetati EELK esindajateks Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjonis Urmas Viilma (kaasesimees), kantsler Ülle Keel, assessor Kadri Eliisabet Põder, piiskop Tiit Salumäe, assessor Ove Sander, assessor Marko Tiitus ja assessor Tauno Toompuu.
Allikas: EELK Konsistooriumi 7. ja 21. aprilli otsused

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)