Esileht » Uudis » Uudised »

Avalik pöördumine EELK koguduste juhtorganite poole

13.12.2017 | | Rubriik: Uudised

Lugupeetud koguduste vaimulikud, juhatuse ja nõukogu liikmed!
Käesolevaga väljendab EELK Kirikumuusika Liit muret mitmete kiriku organisti ametisse puutuvate probleemide pärast ja pöördub teie poole, leidmaks võimalusi olukorra parandamiseks.
Oleme seisukohal, et kirikus töötaval organistil on jumalateenistuse pidamise ja misjoniülesande osas võrreldav roll koguduse vaimulikuga. Organisti ülesandeks koguduse teenimisel on liturgia ja koguduselaulu saatmise kõrval ka koguduse muusikaelu ja oreli eest hoolitsemine. Kvaliteetne orelimäng toetab mitmeti vaimulikku tööd. Muusika on üks efektiivsemaid võimalusi misjonitöös ning võimalus kutsuda väga paljusid inimesi vaimuliku sõnumi juurde.
Kahjuks on meie kogudustes olukord, kus suur osa organiste töötab ilma töölepinguta või väikese punktitasu alusel, mis on viinud selleni, et paljud neist peavad otsima leivateenimisvõimalusi mujalt. See omakorda killustab organisti tegevust ning ei võimalda pühendumist oma erialale. Orelimäng nõuab aga igapäevast harjutamist, mida ei ole võimalik teha teiste tööde kõrvalt.
Samuti tekitab muret olukord, et paljudes kogudustes mängivad orelit erialase ettevalmistuseta inimesed. Orelimäng eeldab palju spetsiifilisi oskusi, mis on omandatud erialase ettevalmistuse käigus (näiteks pedaalimäng ja registreerimisoskus) ning organistitöö nõuab pidevat uue repertuaari omandamist. Hea oleks, kui kogudusel oleks üks kindel organist, kes vastutab koguduse muusikaelu ja oreli hoolduse eest.
Kirikuorganisti elukutset peetakse muusikute hulgas üheks raskeimaks. Lisaks palju erialaseid oskusi eeldavale tööle on organistil tihtipeale ka kehvad töötingimused: külm kirik, halb valgustus, hooldamata ja häälest ära orel. Kui lisada siia peamine probleem – kesine töötasu, siis peame tõdema, et kirikuorganisti elukutse jätkusuutlikkus on ohustatud.
Peame oluliseks ka organisti tegevuse mitmekülgset tunnustamist. Olgu selleks väärtustatud töötasu kõrval hea sõna, tunnustus kiriklike autasude näol või midagi muud.
Seoses eespool kirjeldatud olukorraga palume koguduste juhtorganitel 2018. aasta eelarvet koostades leida võimalus organistide töö väärtustamiseks:
● sõlmida organistiga kindla ja väärilise kuutasuga tööleping või arvestada talle väärilist punktitasu;
● parandada organistide töötingimusi;
● tagada oreli järjepidev hooldus ja häälestamine.
Lugupidamisega
EELK Kirikumuusika Liidu juhatus
5.12.2017

KOMMENTAAR
Kirikumuusika liidu juhatuse pöördumises on juhitud tähelepanu olulisele valdkonnale, milleks on organistide nagu ka teiste koguduse töötegijate palga- ja töötingimused ning sotsiaalsed garantiid. Kui vaimulikel on võimalik taotleda palgatoetust EELK keskkassast, siis organistide ja kirikumuusikute töö tasustamine sõltub täiel määral kohaliku koguduse vajadustest ja võimalustest.
Kaks aastat tagasi EELK jumalateenistuselu ja kirikumuusika komisjoni poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et enamik EELKs tegutsevaid organiste saab oma töö eest tasu. Tasustamise viisid ja määrad on koguduseti erinevad. Minu hinnangul pole probleemiks mitte ainult ühe jumalateenistuse või matuse eest saadav tasu, vaid eelkõige väikesed koormused. Üks jumalateenistus nädalas ja paar-kolm talitust kuus ei taga organistile arvestatavat koormust ega töötasu, mis võimaldaks tal kirikutööle pühenduda. Üks võimalikke lahendusi oleks see, kui ühe piirkonna kogudused koopereeruksid ja moodustaksid ühise organisti ametikoha, mis tagaks talle suurema koormuse ja tasu. Muidugi tähendaks see paindlikkust ning koostööd jumalateenistuste ja kontsertide graafiku koostamisel.
Marko Tiitus,
assessor

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)