Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Varjus olev aednik

Jeesus ütleb: Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja ... (Jh 15:1–2) Tänase pühapäeva juhtsalm pärineb prohvet Jesaja tõdemusest, kui ta näeb taevast jumalateenistust ja seeravi (tulelõõmas ingel) kiituslaulu: Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! Prohveti tõdemust kasutame igal pühapäeval armulaua ...

Pühapiltidel on kuulavad silmad

Ja Jeesus ütles: „Kel kõrvad on kuulda, kuulgu!“ (Mk 4:9) Mõne aasta eest, kui käisin kuulamas ikoonimuuseumis Orest Kormašovi loenguid ikoonide kohta, jäi paljude teiste hääde tõdemuste hulgas kumama lause: „Ikoonidel (kujutatutel) on kuulavad silmad!“ Või tsitaadid A. de Mello raamatust „Linnulaul“. Need võivad jääda teiste elu jooksul kogutud tsitaatide kuldvaramusse, kui koolis õpitud viisil lihtsalt infot hankida. Kuid kuuldule või loetule saab minna ka lähemale, ...

Jumala sõna on loov vägi

Jeesus rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.“ Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see ...

Katkine ja terve meel

kibur 2013

Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, ikka ja igavesti! Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ... (1Aj 29:10–11) Armsad õed ja vennad Kristuses! Pühapäeva teema on «Kahe riigi kodanik», kus Õnnistegija esitab evangeeliumis meisterlikult, nagu alati, risti sümboolikat, viidates horisontaalsele ja vertikaalsele mõõtmele meis ja meie ümber. Jeesust püütakse seal lõksu meelitada ...

Mina olen Issand, su Jumal

kibur 2013

Js 43:10–12 Head sõbrad, Kristus on üles tõusnud! «Tõesti, ta on üles tõusnud,» vastatakse. «Aamen,» vastatakse – ehk sõna-sõnalt maakeeli: «Usun, ta on üles tõusnud!» Ja kui veel peenemaks minna, siis «aamen» sel moel, kuidas Jeesus seda kasutab, teistes evangeeliumides ühe korra, Johannese evangeeliumis, kui ta ütleb meelevallaga, kaks korda: «Tõesti, tõesti ...,» tähendab: «Tean (kõhklematult, veendunult), ta on üles tõusnud!» Ja siin lehvib vete kohal see sagedus, ...

Sunnist saab sünd, hirmust arm

kibur 2013

Teie olite tol ajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuselepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina – see tähendab vaenu – oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude Seaduse, et luua eneses need kaks üheksainsaks uueks ...

Üks küsimus: Mis on tänapäeval paastu eesmärk?

kibur 2013

Tauno Kibur, Tapa Jakobi koguduse õpetaja: Kõigepealt natuke sellest, kuidas paastu kirjeldatakse Piibli heebrea keeles. Hbr sõna tsum või tsom väljendab vanades piktogrammides küljeli oleva inimesena ja lainetes vee pinnana (m väljendab ka pulseerimist; verd, liikumist) vaikiolekut/tagasitõmbumist/peidusolekut enne uue ringi algust – nõnda on see ilmselt väga arhailine sõna ja on tähendanud üleminekuaega talvest kevadesse, mil talvevarud on lõppemas ja uus toiduring pole ...

Südame kõne

kibur 2013

Jeesus ütles: «Effata!», see on «Avane!»... Ja Jee­sus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. Mk 7:34, 36 Hää lehelugeja, armsad sõbrad! Hämmastumist saab väljendada mitmeti, ka nii nagu siinse loo lõpus: Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid: Kõik on ta hästi teinud ... Siinsamas evangeeliumis mõni peatükk hiljem on dialoog Jeesuse ja rikka noormehe vahel, kes nimetab Jeesust heaks õpetajaks, ning ...

In memoriam Illar Hallaste

In memoriam Illar Hallaste 06.05.1959–27.10.2012 Kui minu vaim nõrkeb mu sees, siis sina tunned mu teerada. Ps 142:4 Üks ametivend meenutas Ida-Harju vaimulike viimase kokkusaamise ühte teemat – kuidas sa puhkad – ja seda, et too kohtumine ja nood vastused jäid Illarile viimaseks. Illar ütles siis sisemise äratundmisrõõmuga, et talle on oluline käia palverännakul, siis puhkab ta kõige paremini ... Kogu elu on palverännak, on targad öelnud. Ja enamgi veel apostel ...

Kes seda leiba sööb, elab igavesti

Ja mine preestri juurde, kes neil päevil on ametis, ja ütle temale: «Mina kuulutan täna Issandale, su Jumalale, et ma olen jõudnud sellele maale, mille Issand vandega meie vanemaile oli tõotanud anda meile!» Ja preester võtku su käest korv ning pangu see maha Issanda, su Jumala altari ette! Ja sina tunnista ning ütle Issanda, oma Jumala ees: «Mu isa oli rändav aramealane, kes läks alla Egiptusesse ja elas seal võõrana väheste inimestega. Aga ta sai seal suureks, vägevaks ja ...

Kirik – rahvale oluline paik

Ettekandjad ja aktiiv: (vasakult) Andres Murumägi, Sirje Kivimäe, Maie Hinno, Mati Palm, Tauno Kibur, Eduard Küntsler (kauaaegne koguduse elu eestvedaja), Ants Hein, Rait Talvoja. Foto: Ave Kadarik

Geograafiline asend soode ja metsade vahel annab kohale iseäraliku mõõtme ja rütmi, ajataju kaob – olen seda varem tundnud rohkem kui 10 aasta eest Vahastus toimunud Järva praostkonna sinodil, kus samuti päev oli kaugel õhtus, kui sinod lõppes, kuid kõigi meel oli rahulolev. Vahastule on sellised päevad olulised, seda enam kui ümberringi toimub ääremaade tühjenemine, infrastruktuuride ...