Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Püha Vaimu vaikne tõene kõne

Nelipühal on liturgiliseks värviks punane. Kätlin Liimets Oleme Jeesuse surnuist üles äratamise järgses ajas, nelipüha mõjuväljas ning päevast päeva selgust otsimas asjaolude kohta, milles peame elama. Kas siis lugeda ja tõlgendada Piiblit või lõpetada Pauluse sõnade tõttu, et kirjatäht suretab, ent Vaim teeb elavaks (2Kr ...

Piiblipüha läkitus Eestimaa kogudustele

Armsad vennad ja õed! Juba aastaid tähistame maikuu esimesel pühapäeval koos Ühinenud Piibliseltsidega, Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutega ja kõikide kristlastega piiblipüha. Eesti keeles saab kaunilt öelda, et piiblipüha on pühakirja püha ning see täidab meid tänuga ja rõõmuga. Tänuga pühakirja olemasolu eest ja rõõmuga, et meid on kutsutud andma oma panust Jumala sõna külvitöö heaks. Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone ...

Misjoni teoloogiline alus

Täielik artikkel on leitav misjon112.eelk.ee nupu all TEOLOOGILINE ALUS. Siin artiklis on ruumipuudusel tehtud väikseid kärpeid. Kiriku misjon saab alguse kolmainu Jumalast. Kogu misjon on Jumala misjon – missio Dei. Oma lõputus armastuses on Isa läkitanud oma Poja lepitama iseenesega kõiki inimesi. Misjon on pühakirjas ilmutatud kolmainsa Jumala plaan inimese ja loodu päästmiseks … Kirik osaleb Jumala misjonis; kirik on läkitatu. Jeesus ütles: „Nõnda nagu Isa ...

Jeesuse kuninglikkuse kujutamine algas Petlemmast

Kristus kui kuningas. Motiiv Tartu Jaani kiriku portaalilt.  Eve Alttoa Niisuguse kujundi kaudu pidid mõistma ja mäletama Jeesust tema kaasaegsed järgijad, kui nad jutustasid ja andsid edasi pilti armastatud õpetajast ja sõbrast. Aegamööda jõudsid need kujundid evangelistideni, kelle elutööks sai kirjutada Jeesusest teistele ja veel teistele üha järgnevatele põlvkondadele. Viimaste hulgas seisame ka meie oma advendiootustega ja jõululootustega. Jeesuse sündimisest ...

Piibel ühendab kahte teoloogilist kõrgkooli

Šveitsis asuva kõrgkooli ja meie EELK Usuteaduse Instituudi sisulist koostööd toetab nüüdisaja tehnika, mis lubab ühisseminare pidada koduülikoolist lahkumata. Fotol on lõputööde kaitsmine tänavu kevadel usuteaduse instituudis, kaitsmiskomisjoni esimees on prof Randar Tasmuth. UI arhiiv. Suhtlus partnerülikooliga Baselis toimub vastastikuses rikastamises, kinnitab EELK Usuteaduse Instituudi prof Randar Tasmuth ja tutvustab lähemalt kahe teoloogilise kõrgkooli ...

Formatsiooni aspektidest kristlikus kultuuris

Randar Tasmut. Eesti kirik. Eesti pastori ja kirjakeele olulisima uuendaja teemalise konverentsi ettekande pealkirjastamine ladina keele põhjal tundub eesmärgist kõrvale kaldumisena. Ei ole aga seda, kui ettekannet kuulatakse kohapeal ja osaletakse arutluses. Lehelugejale on aga võimalik vahendada teesidepõhist ettekannet kokkuvõtliku loona. Formatsiooni allmõisted on reformatsioon ja transformatsioon, mille juures keelel on täita oluline osa.  Keel on ...

Julgus alustada, vastu pidada ja ülesannet täita

Merille Hommik. Kui 1946. aastal otsustati rajada EELK Usuteaduse Instituut, siis ei olnud kellelgi kujutlust usust, elust ja usuelust 20, 50 või 70 aastat hiljem. Instituudile aluse panemisel kandsid vastutust esimene dekaan, Vana Testamendi professor Evald Saag ja peapiiskop Jaan Kiivit vanem. Instituut on vanim järjepidevalt töötanud erakõrgkool Eestis. Kevadel 2021 saime 76. sünnipäeva tähistada vaid virtuaalse konverentsiga, ent seda on siiski võimalik kodulehelt ...

Meelemuutus meile antud ajas

Kristjan Luhamets. Kriiside aeg on kestnud mõned aastad ja need on protsessid, mis murendavad tervist, meelt ja oma komplekssuses mitme aasta perspektiivis kogu rahva elujõudu. Tähtsaimad tegurid neist läbi tulemiseks on usumeel ja moraal. Selles olukorras ei aita meelelahutus. Alanud on paastuaeg, mil keskne asi ongi meeleparandus. Küll on imeline, et see aeg on meile antud just praegu! On ju seda ikka meelde tuletatud, aga aeg, millesse oleme pidanud astuma, ei ...

Piibliteadused ja tänapäev. Kuidas tõlkida evangeeliumi?

Vaimulike konverentsil on ühe töötoa teemaks esitatud piibliteaduste ja tänapäeva omavahelise suhte küsimused. Need on meie kõigi küsimused ja peatungi nendel. Ametis olevatel vaimulikel seisab Jumala sõna kuulutamine kutsetöö keskmes ja keeruline aeg meile armu ei anna. Kuid samas on kõik ristiinimesed samuti sõnasulased ja kutsutud olema soolaks oma kogukonnas. Eriti need, kes end Eesti Kiriku lugemisega rikastavad. Igalt põlvkonnalt, ka väikeses rahvusriigis, saab ...

Instituut pakub õppimisvõimalust ja teadustööd

EELK Usuteaduse Instituut on töötanud järjepidevalt alates aastast 1946 ning tähistas mais 2021 virtuaalse konverentsiga oma tegevuse 75. aastapäeva. Tänu pikale kogemusele toetab instituut õppija arengut.  Kolm erinevat õppekava kahel kõrghariduse tasemel annavad hulga valikuid ning võimaluse omandada süstemaatiline haridus sobival suunal koos huvitavate valikainete võimalusega. Rakenduskõrghariduse õppekaval saab valida suuna luterlikule teoloogiale, ...

Heast valitsejast pühakirjalise perspektiivi valgusel

Kristjan Luhamets. Mõelda ja kirjutada heast valitsejast on teha samm ideaalide maailma suunas. Juhi omaduste sidumine Piibliga lisab sellele katsele veel ühe mõõtme.  Tosina aasta eest plaanisime koos teadlase Marek Strandbergiga kaasata soovijaid vabatahtlikku koostöövõrgustikku eesmärgiga leida vastuseid küsimusele, missugune võiks olla targa kodaniku sotsiaalne käitumine. Missuguste seostega on vaja arvestada kogu maailmas ja oma ühiskonnas selleks, et seada ...

Palvepäev ja palve ajad

Detail Jõelähtme kirikus asuvast Andrei Lobanovi vitraažist.Kätlin Liimets. Suur äralepitamispäev oli üks eriline päev aastas, mida teadis iga täiskasvanud iisraellane. Jeruusalemma templis toimetasid preestrid ülempreestri juhtimisel Jumala ja Jumalast taganenud Iisraeli rahva vahel lepingu ehk liidu taastamist. Seejärel sai Jumal olla lepitatud rahvale taas jumalaks ja iisraellased said end jälle tunda Jumala rahva liikmetena. Preestrid ka. Preestrid küll toimetasid ...

Jumala isalik hool avaldub kõiges

Mt 1:18–25 Jõulude lähenedes elavnevad mälestused jumalateenistusest ja jutlusest Jeesuse sündimisest Petlemmas ja karjastest, kes karja hoides inglite teadaannet ja laulu kuulsid. Luuka evangeeliumi tekst on meile tuttavlikult armas ning Matteuse evangeelium seostub pigem idamaa tarkade külastusega vastsündinud Jeesuse juurde ning püha perekonna põgenemisega Egiptusesse. Siiski kutsub Matteus meid enne seda osa saama Jeesuse sünni sügavast sõnumist. Õnnistegija ...

Jüngriks saamise ja olemise otsingul

Kristjan Luhamets. Jeesuse jüngriks olemine on ristiinimese jaoks aegumatu tähtsusega. Jeesus kutsus õpila­sed oma kuulutuse kaas­töö­listeks ja aitas neil saada enda töö jätkajateks, seetõttu on meil vaja õpilaseks olemine ka enda jaoks korduvalt läbi mõelda. Jeesuse jüngrikoolitus viib mõtted jüngri karakteri kujundusele. Mis leidis jüngri­tega aset Jeesuse järgimise käi­gus? Mida me saame õppida?  Kutse saamine; valmisolek vastata kutsele ja isiklik ...

Haridus usuteaduse instituudist elu muutva katalüsaatorina

Eestis on kõrgharidus ja teoloogia olnud alates 17. sajandist omavahel tihedas kokkupuutes. Ka tänast konteksti võib nimetada protestantlikuks kultuuriruumiks, kus vestluspartneri arutlev ärakuulamine on üks hariduse omandamise eeldusi. Õppetöö instituudis toimubki õppijate ja õpetajate omavahelises koostöös. Kuidas mõista haridust? Kui haridus on teadmiste, oskuste, veendumuste ja isikuomaduste kogum, mille eesmärk on aidata maailmas õigesti elada, siis võib ...