Kõik autori postitused

Et kogu elu võiks uueneda

Kui kiriku missioon on täita misjonikäsku ning kui me tunneme, et oleme kaasvastutavad rahva ja kultuuri kestmise eest, siis ei tähenda see mitte mõtlemist selle üle, kuidas säilitada hetkeseisu. Ei, me oleme kutsutud enamaks. Selleks, et koguduste ja kiriku elu võiks saada uut hingamist ning anda uut lootust külale, vallale, eesti rahvale, sest meie rahvas ise on üsna tajutavate piiridega kogukond. Misjonikäsuna sõnastatu tähendab evangeeliumi viimist rahva igapäevaellu ja ...

Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis

On ilmunud uus algupärane teoloogiline suurteos vaimulikele, üliõpilastele, kultuurihuvilistele. EELK Usuteaduse Instituudis esitleti 6. veebruaril professor doktor Thomas-Andreas Põderi raamatut „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“. Pühendatud Salumaa mälestusele Kõvakaanelise raamatu sisu koos lisade ja registritega mahub ära alles kuuesajale leheküljele. See mahukas teos jätkab süstemaatilise teoloogia teemade uurimist ja avaldamist niisugusel akadeemilisel ...

Suvest sügisesse ja puhkuselt usuteaduse instituuti! Õppima ja kasvama

Miks õppima? Need, kes instituudis õppimist on kogenud, teavad selle avaraid võimalusi. Kes seda veel ei ole teinud, saab vaid oma silma ja kõrvaga selles veenduda. Veendumused kujunevadki kogemuste alusel ja selleks on vaja kohale tulla. Ikka haruldasemaks ja väärtuslikumaks muutub võimalus elada ja hingata ehedas kristlikus akadeemilises õhkkonnas. Usuteaduse instituut on viimaste aastate jooksul juurutanud ja viimistlenud piisaval hulgal valikuvõimalusi, arendanud ...

Koos usu ja aate kandjaga

Tasmuth_Randar_leks

Missugune on tänane ja homne? Täna toimub vaimulike konverents, kuu aja pärast saab katkestuse läbinud Eesti Vabariik saja-aastaseks, ent saja aasta eest algas ka Vabadussõda. Jätame lahtiseks küsimuse välise füüsilise segamise ennustatavusest lähiajal, aga väline vaimne vahelesegamine Eesti ellu toimub eri kanalite kaudu ja osa kohalikke huvigruppe tegutseb samuti Eesti tulevikku lagundavalt. Rünnaku all on kultuur, haridus, keel, kirik, perekond ja isamaa. Sellele on ...

Kas usume usutavalt?

29_Tasmuth,Randar

Sündmusterohke aja nagu usupuhastuspüha, pühakutepäeva ja hingedepäeva järel oleme siirdunud hämarasse hilissügisesse, mille mõtet ja tajumist hägustavad kõikjale tungivad kireva valgusega reklaamid ehk elektrienergial toimivad loodusressursi raiskajad. Vaimselt tühised ja ökoloogiliselt kahjulikud pilgupüüdjad. Sündmuste nähtava tähistamiste lõppedes tuletan meelde reformatsiooni keskset ideed inimese ja kiriku püsivast meeleparandusest. Selle juures aitab hämar aastaaeg ...

Usuteaduse instituut ootab

Kui aastal 1946 sõnastati usuteaduse instituudi ülesandena kõrgema teoloogilise hariduse viljelemine, kiriku jaoks vaimulike ettevalmistamine ja usuteaduse edendamine, siis märgiti ära ka eesti keele tähtsus õppekeelena. Täna, 70 aastat hiljem, on kiriku ja eesti rahva ning kultuuri püsimise üheks eelduseks sihipäraselt toimiv eestikeelne õppe- ja teadustegevus, mille rüpes vormub teadlike ja motiveeritud vaimulike ning ilmikute järelkasv. Kui küsitakse, et kas siis, kui ...

Ka meie oleme rõõmusõnumi kandjad

29_Tasmuth,Randar

Jh 20:1–18 Kas suudame ennast asetada Iisraelis aset leidnud sündmuste keskele? Vaid paari päeva eest seisid Jeesuse risti juures mõned inimesed ja nende hulgas oli ka Maarja Magdaleena. Seejärel olid Arimaatia Joosep ja Nikodeemos korraldanud Jeesuse ihu matmise Jeruusalemma lähedal asuvas aias paiknenud uude hauda. On hommik. On aed oma puude ja põõsastega ning värske hauaga. Maarja minek hauale on üks paljudest sündmustest, mis tõstatab küsimusi. Miks Maarja läks ...

Porvoo osaduskonna mitu tasandit

29_Tasmuth,Randar

Porvoo ühisavaldusele alla kirjutanud kirikute osalemine ühisel teenimisel on paljus põhinenud 1992. aastal kokku lepitud Porvoo ühisavalduse põhimõtetel, mida kirikud on aastal 1996 allkirjadega kinnitanud. Porvoo liikumise nime all tuntud osaduslik läbikäimine on saanud märgilise tähenduse, ent luteri ja anglikaani kirikute koostööl on ka teine regulaarne vorm. Juba aastakümneid on kodanikualgatuse alusel toiminud anglikaani-luteri ühing (Anglican-Lutheran Society – ALS), ...

EELK Usuteaduse Instituut kiriku mõttemootorina

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas EELK Usuteaduse Instituudi (UI) juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavaks Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ning otsustas akrediteerida UI seitsmeks aastaks. Käesoleval aastal teoloogiat õppima asujad teevad seda instituudi 70. tegevusaastal. Nii kaua on paljud inimesed andnud endast parima vaimulike ettevalmistamise, teoloogilise mõtlemise värske hoidmise ja ...

Mõistvast uskumisest

Tasmuth_Randar_leks

Ees ootab põhjamaine suvi, lühike ja ilus, enne seda toimub aga kevadine kõrgkooli diplomite kätteandmine pikka aega kestnud töö kinnitusena. Nii ka tänavu, mil me 17. juunil tänuteenistust ja lõpuaktust peame. Sel kevadel saavad oma töö vilja maitsta mitu diplomanti. Selle nimel on tehtud palju tööd, kuid tulemuseni jõudmise iseloomustamiseks sobib hästi kasutatud aja mõiste. Aega saab kulutada või kasutada. Kulunud aeg kujuneb iseenesest, aja heaks kasutamiseks tuleb aga ...

Uued professorid EELK Usuteaduse Instituudis

Kooskõlas instituudi arengukavaga jõudis 26. mail lõpule kahe õppetooli akadeemilise täiendamise mitme kuu pikkune protsess. Instituudi nõukogu valis süstemaatilise usuteaduse õppetooli professoriteks doktorid Arne Hiobi ja Thomas-Andreas Põderi ning kirikuloo õppetooli professoriteks doktorid Riho Saardi ja Priit Rohtmetsa. Õppekoormused õppetoolides jagatakse omavahel ning sellega laienevad võimalused teadus- ja arendustööks kahes kirikule olulises õppetoolis. ...

Usuteaduse instituut ja aastakümneid läbiv mõttetöö

Kümnendid kuluvad nii, et ei märka. Küsin vahel endalt, kui palju on mäletajaid ja mida mäletatakse. Instituudi sünd on olnud mitmeetapiline protsess, ent 3. mai 1946 on üks olulisimaid teetähiseid õppeasutuse tegutsema hakkamise teel. Konsistooriumi otsusega pidi sõja ajal Tartus usuteaduse instituudina rajatud kiriklik õppeasutus hakkama tööle Tallinnas, vahepeal kandis õppeasutus ka Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni nime. Poole aasta pärast on meil võimalik lugeda ...

Wittenbergist Tallinna

Reformatsioon vallandas liikumised, mille mõju kestab ja mille algust tähistatakse nii enne kui ka pärast aastat 2017. Saksamaal keskendutakse Lutheri kümmeaastaku (2007–2017) igal aastal erinevatele teemadele ja nõnda ei piirdu ka Eestis meie ühised tegevused ühe aastaga. Käesoleval aastal täitub ka 70 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi töös, millel on jätkuv tähendus teoloogilise järjepidevuse kandjana ning usulise identiteedi loome elavana ...

Ei ole õpilane ülem oma õpetajast

Ja Jeesus jüngritega tuli paika, mille nimi on Ketsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele: «Istuge siin, seni kui ma olen palvetanud!» Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile: «Mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake!» Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles: «Abba, Isa! Sinul on kõik võimalik! Vii see karikas ...

EELK Usuteaduse Instituut – iseseisvalt ja solidaarselt

Eesti vabariigi nüüdsel iseseisvuse ajal on usuteaduse instituudi töö kiriku ja rahva tuleviku heaks olnud sama vajalik, nagu see oli okupatsiooni ajal. Suurenenud on õppijate valikuvõimalused ja avardunud õpinguid toetav tugistruktuur ning kogunenud vaimuvara tuleb ise kasutada ja teistele kasutada anda. See saab teoks läbi inimeste, kes vaimsust ja teavet kannavad ning välja annavad – need on meie õppejõud, üliõpilased ja töötajad. Suvel ootame uute õppijate hulka kõiki, ...