Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Jeesus annab meile neli õppetundi

Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige kolmkümmend kaheksa aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt: „Kas sa tahad terveks saada?“ Haige vastas talle: „Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind.“ Jeesus ütles talle: „Tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni!“ Jh 5:5–8 Toon tänasest kirjakohast, milles Jeesus ...

Igaühel on kanda oma koorem

Vennad, kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse. Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Sest kui keegi arvab enese midagi olevat, olemata aga midagi, see petab iseennast. Aga igaüks katsugu läbi oma töö ja siis ta võib kiidelda üksi iseendas, mitte teistele, sest igaühel on kanda oma koorem. Aga see, keda õpetatakse sõnaga, jagagu ...

Nüüd paistab meile kaunisti

Nõo koguduses peetakse kolmekuningapäeval armulauaga jumalateenistus, kus kirikut ehivad veel jõuluks kotta toodud kuused. Tiit Kuusemaa. Homne kolmekuningapäev on suur kirikupühana, mille kohta EELK kirikuseadustikus öeldakse, et seda tuleb pidada õigel päeval. Kolmekuningapäev ehk epifaania ehk teofaania (siit ka püha teine nimetus Kristuse ilmumise püha) oli antiikajal algselt paganlik püha, mis sai pärast kristluse legaliseerimist Rooma keisri Konstantinuse ajal ...

Suurem tegu

Jh 5:19–21  Tänases kirjakohas torkab minu meelest kõige enam silma Jeesuse mõte, et Isa tahab Pojale näidata veel suuremaid tegusid kui need, mida ta on Pojale näidanud seni. Mida on siis Poeg seni näinud? Meie saame selle üle otsustada pühakirja alusel. Poeg on seni näinud kogu oleva loomist, inimese pattulangemist ja vastandumist Jumalale, Jumala halastust inimese vastu selles kurvas olukorras, Seaduse andmist inimestele, Jumala prohvetite saatmist inimeste ...

Lauluraamatukomisjon tänab kõiki senise panuse eest

lauluraamat8

8. oktoobril otsustas EELK konsistoorium heaks kiita EELK uue lauluraamatu kontseptsiooni täiendatud kavandi ja lauluraamatu koostamise tegevuskava ning esitada need piiskoplikule nõukogule ja kirikukogu 2019. aasta sügisistungjärgule. Nüüdseks on mõlemad dokumendid heakskiitu leidnud piiskoplikus nõukogus ja jääb loota, et heatahtlik on nende vastu ka kirikukogu. Täname süvenemast! Lauluraamatu kontseptsiooniga (LK) – dokumendiga, milles kirjeldatakse võimalikult täpselt ...

Sõjas ja rahus üle Atlandi

Torontos2

20.–22. septembril tähistati Torontos ja Hamiltonis eestlaste 1944. aasta suurpõgenemise 75. aastapäeva. Võisin Nõo kiriku meesansambliga sellest, eriti väliseestlaste jaoks tähtsast ajast osa saada, sest olime EELK Kanada praosti Mart Salumäe kutsel seal külas. Meie meesansamblit koosseisus Margus Liiv, Mati Koonukõrb, Erik Leedjärv, Mart Jaanson, Laurits Leedjärv ja Ingmar Laasimer kaunistasid nii visuaalselt kui muusikaliselt kaks noort daami – Ingmari tütretütar ...

Ristimine kui Jumala tegu

Jaanson, Mart

Mt 3:13–17 Tuntud kirjakoht Jeesuse ristimisest Ristija Johannese käe läbi, mis sarnasena esineb kolmes esimeses evangeeliumis ja millele kaudselt viitab ka neljas evangeelium, tekitab vähemalt kaks olulist küsimust. Esiteks: miks lasi Jeesus end ristida Johannese meeleparandusristimisega, kui ta oli patuta Jumala Poeg? Mt 3:14 järgi näib Johannes väga hästi teadvat, et Jeesuse puhul on tegu kellegi Johannesest kui Jumala prohvetist veelgi tähtsamaga. See, et Jeesus on ...

Muusikast Kristuse kannatusajal

Martin Luther kirjutab ühes oma 1519. aasta jutluses: „Sest Kristuse kannatuse tegelik, olemuslik mõju on see, et see teeb inimesed selle kannatuse sarnaseks, et nii nagu Kristust meie pattude eest ihu ja hinge poolest armetult vaevatakse, nii peab ka meid südametunnistuses meie pattude eest Kristusele kohaselt vaevatama. See aga ei juhtu mitte rohkete sõnadega, vaid sügava järelemõtlemisega ja suure tähelepanuga pattudele.“ Nõnda on Lutherist alguse saanud reformatoorne ...

Eesti tee

EELK Nõo kogudus on alati au sees pidanud oma kauaaegse õpetaja, luuletaja, kirikuloolase ja genealoogi Martin Lipu (1854–1923) pärandit. 2010. aastal algatasid koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik ja tema abikaasa Mare mahuka projekti anda raamatuna välja õp Martin Lipu käsikirjaline mälestusteraamat „Minu elumälestused“. Pr Kanarbiku pühendunud toimetajatöö tulemusel ja paljude abiliste toel ilmuski 2013. aastal trükist raamatu I osa, II osa aga möödunud sügisel. Mida ...

Nüüd saab lõikaja palka

Jaanson, Mart

Vahepeal palusid jüngrid teda: „Rabi, söö!“ Aga tema ütles neile: „Minul on süüa rooga, mida teie ei tea.“ Siis arutasid jüngrid omavahel: „Kas keegi on talle süüa toonud?“ Jeesus ütles neile: „Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus? Vaata, mina ütlen teile: Tõstke silmad ja vaadake põlde: need on juba valged lõikuseks! Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks ...

Üks küsimus

Seoses koguduse juhtorganite valimiste perioodiga EELKs uurib Eesti Kirik koguduste vaimulikelt, kuidas valimised õnnestusid. Piiskop Tiit Salumäe, Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja: Valimised sujusid väga hästi. Ütlesin koosolekut juhatades, et valime nõukogu, kes valib uue õpetaja. 222 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 93 liiget. Möödunud valimistel oli valijaid 99, nii et see arv on üsna stabiilne. Aastatega oleme võtnud viisiks, et püüame uude ...

Jumala sõna turvatsoon

Jaanson, Mart

1Ms 3:1–7 Kord üle kümne aasta tagasi sattusin ühe tuttavaga kõnelema pühapäeva pühitsemisest. Selgitasin, et kõige tähtsamana tundub mulle pühapäevase jumalateenistuse juures asjaolu, et see seab mu elule raamid. Tundus, et mu vestluskaaslane vaatas mind veidi arusaamatu pilguga. Arvan nii ka täna. Kuid nüüd tean, et nende raamide puhul pole oluline mitte raamistik iseenesest, vaid nende raamide iseloom. Need raamid on Jumala sõna raamid! Ka Eedeni aias oli inimese elu ...

Nõo kogudus palub abi kiriku ja kõrvalhoone restaureerimiseks

Mandri-Eesti üks vanemaid pühakodasid pärineb 13. sajandist ja on ainus peaaegu algsel kujul säilinud keskaegne kirik Lõuna-Eestis. Alates 17. sajandist on kiriku tänulik kasutaja olnud Nõo luterlik kogudus, kes on püüdnud alati oma armastatud kodu korras hoida. Umbes 200 annetajaliikme ja 700 hingega koguduse tellimusel on valminud restaureerimisprojekt, mis sisaldab üksikasjalisi plaane nii kirikuhoone kui ka 1914. aastast pärineva kõrvalhoone restaureeri­miseks. ...

Nõos esitletakse raamatut Martin Lipust

Valmis on saanud Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu autobiograafia «Minu elumälestused». Pärast paariaastast tööd on sel kevadel kaante vahele jõudnud Nõo koguduse kauaaegse õpetaja, luuletaja, kirikuloolase ja genealoogi, Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu (1854–1923) autobiograafia «Minu elumälestused. Noorest põlvest kuni aastani 1910», mis ootas oma aega Eesti Kirjandusmuuseumi fondis. Raamat toob meieni Martin Lipu, Eesti ärkamisaja teise põlvkonna ühe ...

Meie abi tuleb Jumalalt

Sina, kuningas, nägid, ja vaata, oli üks suur kuju. See kuju oli suur ja selle hiilgus erakordne; see seisis su ees ja selle välimus oli hirmus. Kuju pea oli puhtast kullast, rind ja käsivarred hõbedast, kõht ja reied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Sa vaatasid, kuni üks kivi käte abita lahti murdus ja lõi kujule vastu jalgu, mis olid rauast ja savist, ja purustas need. Siis purunesid üheskoos raud, savi, vask, hõbe ja kuld ja said aganate sarnaseks ...